Ministerieel Besluit van 27 december 1998
gepubliceerd op 26 januari 1999
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot aanvulling, krachtens artikel 417 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, van de lijst van de gemeentelijke grondgebieden en omtrekken van gemeentelijke grondgebieden op de oppervlakte waarvan h

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
1999027031
pub.
26/01/1999
prom.
27/12/1998
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

27 DECEMBER 1998. - Ministerieel besluit tot aanvulling, krachtens artikel 417 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, van de lijst van de gemeentelijke grondgebieden en omtrekken van gemeentelijke grondgebieden op de oppervlakte waarvan het algemeen reglement op de bouwwerken in landelijke gebieden van toepassing is


De Minister van Ruimtelijke Ordening, Uitrusting en Vervoer, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 68, eerste lid;

Gelet op het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, inzonderheid op de artikelen 76 en 77 alsmede op de artikelen 417 à 430 betreffende het algemeen reglement op de bouwwerken in landelijk gebied;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 11 december 1996 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 1997 tot regeling van haar werking;

Overwegende dat het aangewezen is de volgende oppervlakten toe te voegen aan de reeds bepaalde oppervlakten voor de toepassing van het algemeen reglement op de bouwwerken in landelijke gebieden, namelijk in de dorpen Anthée (gemeente Onhaye), Arbre (gemeente Profondeville), Awan (gemeente Aywaille), Bourseigne-Neuve (gemeente Gedinne), Bourseigne-Vieille (gemeente Gedinne), Chambralles (gemeente Aywaille), Couvreux (gemeente Rouvroy), Crupet (gemeente Assesse), Dampicourt (gemeente Rouvroy), Deigné (gemeente Aywaille), Emblève (gemeente Aywaille), Ernonheid (gemeente Aywaille), Fagnolle (gemeente Philippeville), Falaën (gemeente Onhaye), Faweux (gemeente Aywaille), Gedinne (gemeente Gedinne), Harnoncourt (gemeente Rouvroy), Harzé (gemeente Aywaille), Henumont (gemeente Aywaille), Houdremont (gemeente Gedinne), Jauchelette (gemeente Geldenaken), Kin (gemeente Aywaille), Lamorteau (gemeente Rouvroy), Louette-Saint-Denis (gemeente Gedinne), Louette-Saint-Pierre (gemeente Gedinne), Malvoisin (gemeente Gedinne), Martinrive (gemeente Aywaille), Mélin (gemeente Geldenaken), Montquintin (gemeente Rouvroy), Mozet (gemeente Gesves), Paradis (gemeente Aywaille), Patignies (gemeente Gedinne), Pavillonchamps (gemeente Aywaille), Petite Gesves (gemeente Gesves), Playe (gemeente Aywaille), Quarreux (gemeente Aywaille), Rienne (gemeente Gedinne), Saint-Remy-Geest (gemeente Geldenaken), Sart-Custinne (gemeente Gedinne), Sècheval (gemeente Aywaille), Serville (gemeente Onhaye), Sohier (gemeente Wellin), Sougné (gemeente Aywaille), Sur la Heid (gemeente Aywaille), Sorée (gemeente Gesves), Thon-Samson (gemeente Andenne), Torgny (gemeente Rouvroy), Vencimont (gemeente Gedinne), Vierves-sur-Viroin (gemeente Viroinval) Weillen (gemeente Onhaye), Wéris (gemeente Durbuy) en Willerzie (gemeente Gedinne) om het bebouwd patrimonium ervan in stand te houden en dit te herwaarderen waarbij naar een harmonieuze integratie van de nieuwe bouwwerken in hun omgeving wordt gestreefd rekening houdende met de typologie van de plaatselijke bouwkunst;

Overwegende dat de algemene stedenbouwkundige regels en bijzondere en kenmerkende stedenbouwkundige regels van de Condroz bij ministerieel besluit van 23 december 1987 tot vaststelling, met toepassing van artikel 322/12 van het Waalse wetboek van ruimtelijke ordening en stedebouw, van een lijst van delen van gemeentelijke gebieden in de omtrek waarvan het algemeen reglement op de bouwwerken in landelijk gebied van toepassing is, voor het woongebied met een landelijk karakter en voor de gebieden voor openbare nutsvoorzieningen en gemeenschapsvoorzieningen van Ragnies (gemeente Thuin, provincie Henegouwen) gelden;

Overwegende dat het aangewezen is de algemene stedenbouwkundige regels en bijzondere en kenmerkende stedenbouwkundige regels van het Henegouws leemplateau toe te passen op het grondgebied van Ragnies, Besluit :

Artikel 1.De algemene stedenbouwkundige regels en bijzondere en kenmerkende stedenbouwkundige regels van de Ardennen, bedoeld in de artikelen 419 en 426 van het wetboek, zijn van toepassing : - voor de gemeente Gedinne, op het grondgebied van Bourseigne-Vieille, Bourseigne-Neuve, Gedinne, Houdremont, Louette-Saint-Denis, Louette-Saint-Pierre, Malvoisin, Patignies, Sart-Custinne, Rienne, Vencimont en Willerzie.

Art. 2.De algemene stedenbouwkundige regels en bijzondere en kenmerkende stedenbouwkundige regels van de Condroz, bedoeld in de artikelen 419 en 424 van het wetboek, zijn van toepassing : - voor de gemeente Andenne, op het grondgebied van Thon-Samson; - voor de gemeente Assesse, op het grondgebied van Crupet; - voor de gemeente Aywaille, op het grondgebied van Awan, Chambralles, Deigné, Emblève, Ernonheid, Faweux, Harzé, Henumont, Kin, Martinville, Paradis, Pavillonchamps, Playe, Quarreux, Sècheval, Sougné, Sur la Heid; - voor de gemeente Gesves, op het grondgebied van Mozet, Petite Gesves en Sorée; - voor de gemeente Onhaye, op het grondgebied van Anthée, Falaën, Serville en Weillen; - voor de gemeente Profondeville, op het grondgebied van Arbre.

Art. 3.De algemene stedenbouwkundige regels en bijzondere en kenmerkende stedenbouwkundige regels van Fagne-Famenne, bedoeld in de artikelen 419 en 425 van het wetboek, zijn van toepassing : - voor de gemeente Durbuy, op het grondgebied van Wéris; - voor de gemeente Philippeville, op het grondgebied van Fagnolle; - voor de gemeente Viroinval, op het grondgebied van Vierves-sur-Viroin; - voor de gemeente Wellin, op het grondgebied van Sohier.

Art. 4.De algemene stedenbouwkundige regels en bijzondere en kenmerkende stedenbouwkundige regels van Haspengouw, bedoeld in de artikelen 419 en 422 van het wetboek, zijn van toepassing : - voor de gemeente Geldenaken, op het grondgebied van Jauchelette, Mélin en Saint-Rémy-Geest.

Art. 5.De algemene stedenbouwkundige regels en bijzondere en kenmerkende stedenbouwkundige regels van Lotharingen, bedoeld in de artikelen 419 en 427 van het wetboek, zijn van toepassing : - voor de gemeente Rouvroy, op het grondgebied van Couvreux, Dampicourt, Harnoncourt, Lamorteau, Montquintin en Torgny.

Art. 6.In artikel 1 van bovenvermeld ministerieel besluit van 23 december 1987 wordt een negende streepje ingevoegd, luidend als volgt : « - voor de gemeente Thuin, op het grondgebied van Ragnies ».

In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende woorden geschrapt : « - het woongebied met een landelijk karakter en de gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen van Ragnies (gemeente Thuin, provincie Henegouwen) ».

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 27 december 1998.

M. LEBRUN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^