B.S. Index van de afkondigingen van 7 juni 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/06/2009 pub. 19/08/2009 numac 2009000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat het advies van de geneesheer betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 07/06/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009000493 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat het advies van de geneesheer betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 26/10/2009 numac 2009000682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 15/07/2009 numac 2009022354 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 20.000 EUR aan de VZW Inform'action, in het kader van de ontwikkeling van het Nationaal Actieplan tegen intrafamiliaal geweld op ouderen type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009202407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009202703 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59sexies, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009202677 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging bestemd voor de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009024209 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en plaatsvervangende voorzitter van de geneeskundige commissie van beroep, Franstalige kamer type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 15/07/2009 numac 2009022353 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 3.500 EUR aan de VZW « Fédération des Services de Placement familial » als tegemoetkoming in de organisatie van de grote pleeggezinnendag type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 15/07/2009 numac 2009022352 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage van 31.000 EUR aan de stichting Child Focus, in het kader van de organisatie van een vormingscircuit voor ouders en docenten rond het veilig en verantwoordelijk gebruik van internet type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009202409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van de me type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009202408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009024218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2009 voor de werking van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 20/07/2009 numac 2009024208 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenlet type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009024237 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werkwijze van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 19/08/2009 numac 2009024206 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Belgische Alliantie voor Zeldzame Ziekten » type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 02/07/2009 numac 2009022332 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2009, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009024223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van het elektronisch document ter vervanging, binnen de ziekenhuizen, van de voorschriften van de bevoegde geneesheer en van de bevoegde beoefenaar van de tandheelkunde, in uitvoering van artikel 21, tweede lid, van het kon type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009202325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 144 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009024192 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009202231 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 2006 betreffende het activerend beleid bij herstructureringen type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009022318 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen v type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009009425 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 426.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 19/06/2009 numac 2009009417 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het arbeidshof te Bergen type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202173 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202671 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis - Geel en tot vaststelling van de administ type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenk type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen van industrieel onderhoud gelegen op het grondgebied van Ham-sur-Heure en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waarond type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009009416 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de arbeidsrechtbank te Doornik type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 22/06/2009 numac 2009202672 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot machtiging van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor werknemers om de gezinsbijslag uit te betalen die verschuldigd is aan het statutair personeel van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap en tot va type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 23/06/2009 numac 2009202337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot oprichting van paritaire subcomités voor de textielnijverheid en het breiwerk en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 26/06/2009 numac 2009000352 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009202324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 53 en 145 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 29/06/2009 numac 2009202216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot invoeging van een artikel 134bis in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 07/06/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009009430 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 3 van de wet van 25 april 2007 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het H
^