Protocol van 29 juni 2015
gepubliceerd op 04 augustus 2015
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden houdende afspraken tussen de Federale Overheid en de Gemeenschappen inzake de uitvoering van de Richtlijn 2013/55/EG betreffende beroeps

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024176
pub.
04/08/2015
prom.
29/06/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015024176

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


29 JUNI 2015. - Protocolakkoord tussen de Federale Regering en de in artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden houdende afspraken tussen de Federale Overheid en de Gemeenschappen inzake de uitvoering van de Richtlijn 2013/55/EG betreffende beroepskwalificaties


Gelet op de respectievelijke bevoegdheden waar over de Federale Staat en de in artikel 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet bedoelde overheden, hierna de Gemeenschappen, Gewesten, GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad) en COCOF (Franse Gemeenschapscommissie) genoemd, op het vlak van het gezondheidsbeleid beschikken;

Gelet op de Richtlijn 2013/55/EG betreffende beroepskwalificaties ;

Overwegende dat in het kader van de zesde Staatshervorming nieuwe bevoegdheden op het vlak van gezondheid naar de deelstaten werden overgedragen;

Overwegende dat bepaalde materies betreffende het gezondheidsbeleid onder de bevoegdheid van de Federale Overheid blijven resorteren;

Op grond van voorgaande overwegingen, valideert de Interministeriële Conferentie de verdeling van verantwoordelijkheden, voor de omzetting en implementatie van de Richtlijn 2013/55/EG, in tabelvorm hieronder.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gedaan te Brussel, op 29 juni 2015 in 9 originele exemplaren.

Pour l'Etat fédéral, Voor de Federale Staat, M. DE BLOCK Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest, J. VANDEURZEN, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Pour la Région Wallonne, M. PREVOT, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances Pour la Communauté française, R. DEMOTTE Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles J. MILQUET Vice-Présidente du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Ministre de l'Education, de la Culture et de l'Enfance Pour le collège de la Commission communautaire française de Bruxelles-Capitale, Voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest C. JODOGNE Membre du Collège la Commission communautaire française, compétent pour la Politique de Santé Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, D. GOSUIN Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget, la Fonction publique, le Patrimooine et les Relations extérieures G. VANHENGEL, Minister, Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, de Financiën, de Begroting, het Openbaar Ambt, het Patrimoium en de Externe Betrekkingen Für die Deutschsprachige Gemeinschaft, Pour la Communauté germanophone, A. ANTONIADIS Minister der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Familie, Gesundheit und Soziales .


begin


Publicatie : 2015-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^