B.S. Index van de publicaties van 19 augustus 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/06/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999000601 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 23 van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/07/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999012509 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999003425 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 april 1999 tot vaststelling van de statuten van de Effectenbeursvennootschap van Brussel type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/08/1999 numac 1999009767 bron ministerie van justitie Bestuur der Burgerlijke Zaken en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 17 juni 1999, wordt de wijziging goedgekeurd, aangebracht aan de statuten van de ins Bij konin type koninklijk besluit prom. 25/05/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999022617 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 30/06/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999000555 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende oprichting van een bestand van administratieve sancties welke zijn opgelegd ter uitvoering van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 13/05/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999009862 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 houdende samenstelling van de jury belast met het afnemen van examens over de kennis van het Frans voor kandidaten voor notariële ambten type koninklijk besluit prom. 18/05/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999016171 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 1994 betreffende de zoogkoeienpremie type koninklijk besluit prom. 23/06/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999000593 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot de toekenning van financiële hulp met het oog op de realisatie van de bijlagen van « problematiek openbaar vervoer » in het raam van de veiligheids- en samenlevingscontracten type koninklijk besluit prom. 04/06/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999000544 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van financiële hulp met het oog op de aanstelling van bijkomende stadswachten in het kader van de Brusselse Veiligheids- en Samenlevingscontracten type koninklijk besluit prom. 29/04/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999012279 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteiten het vervaardigen van flessen , gelegen in de streek van Charleroi en Bergen-Borinage, en die ressorteren onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf, van de voorwaarden wa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/06/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999022616 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. 03/05/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999016152 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van zoogdieren in dierentuinen

decreet

type decreet prom. 26/04/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van nieuwe studies in de hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 18/05/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999035912 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Bijzonder decreet houdende wijziging van artikel 47 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 19/08/1999 numac 1999003469 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923, gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit de (...) Stad Doornik (ex-Vaulx) Een perceel grond gelegen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999029452 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring ingericht bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1999 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/05/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999029310 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de « Commission consultative des Arts plastiques » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/05/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999029377 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van een radioproject bepaald in artikel 1bis, 2°, van het besluit van 18 december 1991 houdende bepaling van de modaliteiten met betrekking tot het Steunfonds voor creatie op radio type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999029297 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 april 1997 houdende benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen en het besluit van de Regering van de Franse type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/02/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999029184 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toewijzing van een frequentie aan sommige schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap in het kader van een pedagogische activiteit type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/04/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999029305 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Franse Taal belast met het afnemen van taalexamens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 1 september 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de voorzitters en personeelsleden van de interzonale en de zonale aanstellingscommissie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/01/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999029151 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de zeven leden en de griffier van de Raad voor heraldiek en vlaggenkunde van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/02/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999029180 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot vaststelling van de benamingen van de rijksinrichtingen voor secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/05/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999029432 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verschillende maatregelen inzake studietoelagen en -leningen

erratum

type erratum prom. 13/07/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999036046 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden van de Vlaamse regering. - Erratum type erratum prom. 11/04/1999 pub. 19/08/1999 numac 1999003418 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de statuten van de Effectenbeursvennootschap van Brussel. - Errata

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 19/08/1999 numac 1999053776 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Demeulemeester, Georges Georges Aimé Demeulemeester, weduwnaar van Elodia Eykmans, geboren Alvorens te

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 19/08/1999 numac 1999021333 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Offerteaanvraag voor een foresightstudie ter ondersteuning van het federale wetenschapsbeleid I. Inleiding De Federale diensten voor wetenschappelijke, techn Met "foresigh

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 19/08/1999 numac 1999003464 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 509 van 23 juli 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 19/08/1999 numac 1999003463 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 502 van 20 juli 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 19/08/1999 numac 1999003465 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 518 van 20 juli 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 19/08/1999 numac 1999003466 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 399 van 9 juli 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 19/08/1999 numac 1999003467 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 244 van 15 juli 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^