B.S. Index van de publicaties van 11 september 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type wet prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 bron ministerie van justitie Wet houdende instemming tot het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/04/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999012278 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 26bis van het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983 betreffende de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/09/1999 numac 1999012590 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de socio-culturele sector Bij koninklijk besluit van 4 juni 1999, dat in werking treedt met ingang van 1 april 1999, wordt de heer Dirk VERMEULEN, te Leuven, als ver Paritair type koninklijk besluit prom. 01/06/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999012526 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot toekenning aan de in Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders van een vergoeding om de loonderving te compenseren die voortvloeit uit de schommelingen van de wisselkoers tussen de Belgische en de Franse munt die zich voordeden voor d

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/08/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999015231 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Ministerieel besluit houdende het model van attest, bedoeld in artikel 46, § 3, van het KB/WIB 92, zoals vervangen door het koninklijk besluit van 9 juni 1999

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999036186 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de tweede of derde graad, van een nieuw studiegebied of een nieuw structuuronderdeel van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999036113 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer "Centrum voor Informatie, Communicatie en Vorming in de Welzijnssector" type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999036065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 mei 1992 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999036066 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1977 betreffende de afgifte van jachtverloven en jachtvergunningen type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999036089 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1994 tot regeling van de werking en het financieel beheer van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 01/06/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999036162 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 1995 betreffende de mededeling van de vaste benoeming aan het departement Onderwijs

decreet

type decreet prom. 02/03/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021310 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 8 oktober 1998 tussen de federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik type decreet prom. 01/04/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021299 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/09/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999000714 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de opheffing van het bijzonder statuut van tijdelijke bescherming voor Kosovaren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999029491 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de schalen voor de ambten van de leden van het onderwijzend personeel van de Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999029488 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vastlegging, voor het schooljaar 1999-2000, van de lestijdendotaties en de aanpassingscoëfficiënten voor de lestijdendotaties in het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door d

erratum

type erratum prom. 10/03/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999007161 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1976 tot vaststelling van de weddeschalen voor sommige graden van het burgerlijk onderwijzend personeel van het Ministerie van Landsverdediging. - Erratum type erratum prom. 23/04/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999003510 bron ministerie van financien Wet betreffende de mogelijke overdracht door de Federale Participatiemaatschappij van haar aandelen van het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet. - Errata type erratum prom. 30/06/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999022841 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor sociale zekerheid. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/09/1999 numac 1999009934 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij het hof van beroep te Antwerpen : 1, vanaf 1 maart 2000; - bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Hoei : 1, vanaf 15 februari 2000; - Charleroi : 1, vanaf 14 januar - adjunct-griffier bij

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/09/1999 numac 1999008114 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** assistenten- vertalers ****-**** , voor de **** **** **** en het **** **** voor **** (****98001). - Uitslagen Rangschikking van de ****(...) 1. **** type aanwerving prom. -- pub. 11/09/1999 numac 1999015084 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking Oproep nr. 6/99. - Aanwerving van een specialist in krediet en in beheer van kleine en middelgrote ondernemingen in Rwanda Het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) (...) Ambtsbeschri type aanwerving prom. -- pub. 11/09/1999 numac 1999008285 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** inspecteurs bij een fiscaal bestuur voor het Ministerie van **** (****98834). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating ****(...) 1. ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/09/1999 numac 1999009935 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 februari 1999, dat in werking treedt op 21 september 1999, is de heer Van Hoorebeke, I., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het Het is hem

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/09/1999 numac 1999021417 bron arbitragehof Arrest nr. 51/99 van 5 mei 1999 Rolnummer 1325 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394, type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 11/09/1999 numac 1999021427 bron arbitragehof Arrest nr. 59/99 van 26 mei 1999 Rolnummers 1425 en 1426 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 2,
^