B.S. Index van de publicaties van 23 maart 2000

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/03/2000 numac 2000024007 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/12/1999 pub. 23/03/2000 numac 2000009270 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 november 1996 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de bijzondere graden bij de griffies en de parketten van de hoven en rechtbanken type koninklijk besluit prom. 12/03/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000003088 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, "ASTRO" genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 17/02/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000011092 bron ministerie van economische zaken, ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van justitie en ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 12, § 2, van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit van 6 maart 1990 op de geconsolideerde jaarrekening va type koninklijk besluit prom. 01/03/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000012156 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot bepaling van het bedrag van de opbrengst van de forfaitaire vermindering, bedoeld in artikel 71, 1° van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de wer type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2000 numac 2000009273 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 november 1999 is de heer Penet, J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/03/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000014065 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 1999 houdende de benoeming van de leden van de Commissie Spoorvervoer type ministerieel besluit prom. 25/02/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000022206 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoö type ministerieel besluit prom. 28/02/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000022207 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 april 1996 tot vaststelling van de criteria voor erkenning van beoefenaars van de verpleegkunde als houders van de bijzondere beroepstitel van gegradueerde verpleger of gegradueerde ve

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/03/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000027110 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 1998 tot benoeming van de leden van het begeleidingscomité van de centra voor levens- en gezinsvragen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/01/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000027111 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief aan de dames en heren beheerders van rustoorden betreffende de geldigheidstermijn van de principiële akkoorden voor de opening, de uitbreiding of de inrichting van een rustoord

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/03/2000 numac 2000021149 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 februari 2000 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 februari 2 Die zaa

document

type document prom. 31/08/1999 pub. 23/03/2000 numac 2000035040 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/01/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000029067 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 3 november 1993 van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij onderwijs voor social type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000029094 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 1999 houdende benoeming van de leden van de examencommissie belast met het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegrad type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/1999 pub. 23/03/2000 numac 2000029089 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vervanging van de tweede ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/01/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 tot benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/01/2000 pub. 23/03/2000 numac 2000029068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 mei 1997 tot benoeming van leden van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs, voor sociale promotie en voor sociaal-culturele promotie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2000 numac 2000022103 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 januari 2000 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek aan de heer Van Damme Bij hetzel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2000 numac 2000022188 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 februari 2000, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eerv Bij hetzelfde type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2000 numac 2000022190 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nederlandstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 februari 2000, dat in werking treedt de dag van de - Mevr. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2000 numac 2000000184 bron ministerie van binnenlandse zaken Benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht A.S.T.R.I.D. Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000, wordt de heer Benoît Rutten, adjunct-kabinetschef, benoemd tot regeringscommissaris bij de naamloze venno (.. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2000 numac 2000016072 bron ministerie van middenstand en landbouw Besluiten betreffende de leden van de arbeidshoven en de arbeidsrechtbanken Arbeidsrechtbank te Luik. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 januari 2000, dat uitwerking heeft met ingang van 13 oktober 1999, wordt aan de heer J.-J. Mottet, Arbeidsrech type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2000 numac 2000022152 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Algemeen technisch comité, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 januari 2000, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt op zijn verzoek, aan de heer Van Damme, I., Bij hetzel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2000 numac 2000022153 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Medisch-technisch comité, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 januari 2000, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt op zijn verzoek aan de heer Van Damme, I. eerv Bij he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/03/2000 numac 2000009275 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - substituut-krijgsauditeur : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Directoraat - adjunct-

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/03/2000 numac 2000009274 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 september 1999, dat in werking treedt op 3 april 2000, is de heer Penet, J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het Het is hem

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 23/03/2000 numac 2000019244 bron wetgevende kamers - senaat **** van een **** van technici ****2 voor de Technische dienst (****/****) De **** van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een **** van technici ****2 (****(...) ****. ****
^