B.S. Index van de publicaties van 25 maart 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009012060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van hoofdstuk VIII, afdeling 4, onderafdeling 2, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvo type koninklijk besluit prom. 13/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009021036 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2005 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie type koninklijk besluit prom. 19/02/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009024088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor 2009 aan de VZW NUBEL type koninklijk besluit prom. 16/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009003114 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Bijzonder Beschermingsfonds voor deposito's en levensverzekeringen type koninklijk besluit prom. 11/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009011107 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type koninklijk besluit prom. 13/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009024110 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009012096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het faience- en het porseleinbedrijf, de sanitaire artikelen en de schuurproducten en het ceramisch aardewerk ressorteren, van de voorwaarden waaronder het

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009011097 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 11/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009031138 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 september 2005 tot vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens type ministerieel besluit prom. 12/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009022141 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van het Comité voor de permanente doorlichting van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invalid type ministerieel besluit prom. 02/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009011098 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 12/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009011108 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 22, &sec type ministerieel besluit prom. 02/02/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009027057 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanpassing van het ministerieel besluit van 18 februari 2008 houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de « survey surfaces agricoles » overeenkomsti

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009031148 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 februari 2009 wordt ingesteld de procedure tot uitbreiding van de bescherming als monument van de totaliteit van de winkel en de koer aan de achterzijde va AFBAKENI type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009031161 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Bruss type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009031146 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 februari 2009 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de voorgevel - met inbegrip van de winkelpui - de totaliteit van de boetiek - m AFBAKENI type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009031144 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 februari 2009 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van de verbruikszaal - met inbegrip van haar pui en het (...) AFBAKENING type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009031145 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 februari 2009 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van het uitstalraam en het interieur van de patisserie « Les Caprices du Bailli », AFBAKE type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009031162 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Stad Brussel. - Bijzonder bestemmingsplan « Willebroek » Plan. - Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2009 tot goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. 70-20 « Willebroek » van de stad Brusse - een type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009031147 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 februari 2009 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de winkelpui en de totaliteit van de winkel - hierbij inbegrepen het vast meubi AFBAKENI type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009031143 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 februari 2009 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de straatgevel en van het interieur van het café Cirio - de totaliteit van de dr AFBAKEN type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/03/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009031151 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de inhoud van het technisch EPB-dossier

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009035255 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de reglementering betreffende het sociaal huurstelsel en de overdracht van onroerende goederen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009027058 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de waterwinning en/of behandeling van grondwater dat tot drinkwater verwerkbaar of voor menselijk verbruik bestemd is en betreffende de installaties

decreet

type decreet prom. 13/02/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009201212 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods en bootman

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009021038 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 4 maart 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 5 maart 2009, zijn een beroep tot ver Die za

document

type document prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009022145 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstencommissie bandagisten-verzekeringsinstellingen van 3 februari 200 Interpretatier

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009029139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juni 2005 tot bepaling van de samenstelling van de raad van beroep van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoed type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/01/2009 pub. 25/03/2009 numac 2009029142 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de adjunct-secretaris en de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van de graden uitgereikt door type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 januari 2009 wordt het enige artikel van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 2008 waarbij een beroepsbekendheid toegekend wo Een ber

erratum

type erratum prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009031169 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Indienen van kandidaturen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2009, pagina 23721, dient de publikatie als nietig beschouwd te worden. type erratum prom. 24/10/2008 pub. 25/03/2009 numac 2009029146 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van de voorwaarden voor de subsidiëring van de tewerkstelling in de socio-culturele sectoren van de Franse Gemeenschap. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009020032 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergaderingen Agenda Donderdag 26 maart 2009, om 14 uur Verenigde Commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken - Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : (...) - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking. - Stemmingen. Donderda

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009022142 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hernieuwing van mandaten en ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 maart 2009, worden h de dame type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009022138 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van lede Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009022140 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 maart 2009, dat in werking treedt de dag van deze b

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009031165 bron brussels hoofdstedelijk parlement Milieucollege Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor drie vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbeltal van Krachtens het

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009031170 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Indienen van kandidaturen Op 19 maart 2009 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist om twee functies van inspecteur-generaal van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid te begeven door aanwerving, overeenkomstig het besluit van de Bru Om te k

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009009223 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 maart 2009 is de heer Hoffelinck, P., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, benoemd tot substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd i Hij is

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009018108 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoemingen in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : 1. Bij ministerieel besluit van 13 juni 2008 : Met ingan -De heer Van

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009014052 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009014051 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1.

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009011124 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-09/0005 : Publigaz SCRL/Fluxys SA. Op 19 maart 2009, ontving het Auditoraat van de Raad voor de Mededinging een aanmeldi Volgens

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 25/03/2009 numac 2009011117 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gema(...) NBN EN 81-4
^