B.S. Index van de publicaties van 3 april 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009200970 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 Rolnummer 4560 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een Het Grondw type wet prom. 24/03/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009201398 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009201349 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 28/2009 van 18 februari 2009 Rolnummer 4450 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaal Het Grondw type wet prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009201211 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 41/2009 van 11 maart 2009 Rolnummer 4350 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, ingesteld door Magda Broeckx. Het Grondwettelijk H samengesteld u type wet prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009009220 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - **** Bij koninklijk besluit van 17 maart 2007 is machtiging verleend aan, ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ***** de heer ****, ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009012121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen ressorteren en die gelegen op de grondgebieden van Charleroi en Herstal, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009000219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit van 24 maart 2009 wordt aan de heer Bleu, Claude, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de zone Charleroi, met ingang van Hij word

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/11/2008 pub. 03/04/2009 numac 2009003122 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vervanging van het ministerieel besluit van 9 oktober 2007 tot aanwijzing van de gewestelijke directeurs van de belasting over de toegevoegde waarde die in aanmerking komen om zitting te hebben in de Beroepscommissie zoals bedoeld type ministerieel besluit prom. 13/03/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009024113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een effectief lid en een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 17/03/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009011128 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 17/03/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009011127 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door de beheersvennootschappen aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 05/03/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009024097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Waals-Brabant type ministerieel besluit prom. 17/02/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009201378 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Luingne type ministerieel besluit prom. 23/03/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009003130 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3,50 % - 28 maart 2015 » type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009201377 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 15 januari 2009, dat in werking treedt op 15 januari 2009, wordt de vennootschap Vollville-Troestler SPRL, als zonneboilerinstallateur erkend. D(...) Bij ministerieel besluit van 15 januari 2009, dat in werking tree type ministerieel besluit prom. 30/03/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009002023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2009

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009031184 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 5 maart 2009, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de gevel van de voormalige brouwerij gelegen Maurice Lemonnierlaan 218 en Zuidlaa Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009031182 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 5 maart 2009, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de voorgevel, met inbegrip van de pui, van de voormalige winkel « Au Palais de Cr type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009031185 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 5 maart 2009, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van het uitstalraam, evenals van de hele handelszaak op de benedenverdieping Voor de raadple type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009031183 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 5 maart 2009, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de voorgevel en het hele interieur van de jazzclub « L'Archiduc » en zijn oorspro Voor d

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009201452 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de "Société régionale d'Investissement de Wallonie" , afgekort "SOGEPA" type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009201453 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen in de statuten van de "Société régionale d'Investissement de Wallonie" , afgekort "S.R.I.W."

decreet

type decreet prom. 13/03/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de overdracht van de herinnering aan misdaden van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en verzetsdaden of bewegingen die verzet boden tegen de regimes die deze misdaden hebben veroorzaakt

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009018128 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Mediapub heeft de nietigverklaring gevorderd van ee Deze zaa

document

type document prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009009244 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke organisatie Nederlandstalige geslaagden van de vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau C bij de griffies en parketsecretariaten Rangschikking van de geslaagden :(...) 1 ALAERTS, Axel 219 WYNANT, Patrick Petrus Philomen

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009009252 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 maart 2009, zijn benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent : Mevr. Van de Sompele, A.; Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; Mevr. Libbrec Dit besluit tree type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009009249 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 mei 2008, dat in werking treedt op 30 april 2009, is de heer Morlet, P., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009009250 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 juli 2008, dat in werking treedt op 24 april 2009, is aan de heer Tondreau, E., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Bergen .

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 16 maart 2009 wordt de vergunning tot het exploiteren van De verg type vergunning prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009000228 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 27 februari 2009 wordt de vergunning tot het De ver type vergunning prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009000229 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 16 januari 2009 wordt de vergunning voor het ex type vergunning prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009000230 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreidingen Bij ministerieel besluit van 19 januari 2009 wordt het ministerieel besl De verg type vergunning prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009000232 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 9 maart 2009 wordt de vergunning tot het org type vergunning prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009000227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 27 februari 2009 wordt de vergunning tot het exploiteren v De ver

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009009251 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Doornik De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 17 maart 2009, heeft de heer Chevalier, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, aangewezen tot ondervoorzitter voor een termijn van drie j

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009201345 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 24/2009 van 18 februari 2009 Rolnummer 4390 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 171, 6°, eerste streepje, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals gewijzigd bij artikel 123 van de pro Het Grond

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009003120 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie LOTENLENING 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 634 van 20 maart 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 03/04/2009 numac 2009003131 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Anhée (1e a(...) Een perceel grond met een oppervlakte van 22 m 2, geka

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 01/04/2009 pub. 03/04/2009 numac 2009003136 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van het voorlopige verdelingsplan van de subsidies van de Nationale Loterij voor het dienstjaar 2009
^