B.S. Index van de publicaties van 15 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011194 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de bestaansmiddelen van wezen betreft type wet prom. 06/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010649 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet ter verbetering van de verkeersveiligheid

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011257 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 december 2017 tot overdracht van de gebouwen van het Koninklijk Conservatorium van Brussel voor een symbolische euro aan de Naamloze Vennootschap van het Koninklijk Conservatorium van Brus type koninklijk besluit prom. 01/02/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018010896 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 15/03/2018 numac 2018011222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen tot wijziging van het KB/WIB 92. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2018 numac 2018030568 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Pensioen Bij koninklijk besluit van 7 februari 2018 wordt er met ingang van 1 november 2018 een einde gesteld aan de functie van de heer Antoon DE GEEST, Attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en De hee type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2018 numac 2018091303 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijs type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2018 numac 2018201342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Aanpassing buiten index op 1 oktober 2017 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 103,04 wordt, vanaf 1 oktober 2017, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op: A. Ziekte- e(...) Krachtens het koninkli

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/03/2018 numac 2018201256 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 8 februari 2018 wordt de "bvba Clément Cleaning" vanaf 8 februari 2018 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 8 februari Bij ministerieel beslu

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011296 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/02/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011295 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 25 januari 2018 tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011278 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de re type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/01/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011196 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 januari 2018 houdende de overheveling van het personeel naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011263 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 augustus 2012 betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2016 betreffende de iden

decreet

type decreet prom. 22/02/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011283 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende de organisatie van het niet-dringende ziekenvervoer

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/03/2018 numac 2018011294 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-18/0008: ALYCHLO NV - ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT SA/NV Op 9 maart 2018, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een Volgens

document

type document prom. -- pub. 15/03/2018 numac 2018201215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf der leisteengroeven, coticulegroeven en groeven van slijpsteen voor scheermessen in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Lui Bij

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011287 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/377 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de goedkeuring van drie referentiesystemen voor de erkenning van de competenties in verband met het beroep `heftruckbestuurder ' in het kader samenwerkingsakkoord van type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011286 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/376 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de goedkeuring van twee referentiesystemen voor de erkenning van de competenties in verband met het beroep `fitnessinstructeur ' in het kader samenwerkingsakkoord van type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011285 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/375 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de goedkeuring van twee referentiesystemen voor de erkenning van de competenties in verband met het beroep `residentieel elektrotechnisch installateur ' in het kader s type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011284 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/374 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de goedkeuring van twee referentiesystemen voor de erkenning van de competenties in verband met het beroep `instructeur voor collectieve fitnesslessen ' in het kader s

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/03/2018 numac 2018011318 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een administratief deskundige (****/****) (niveau ****) Het **** voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een administratief deskundige (logistiek) (****/**** - niveau ****) van de **** of ****(...) **** ****

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 15/03/2018 numac 2018201275 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

erkenning

type erkenning prom. 01/03/2018 pub. 15/03/2018 numac 2018011225 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing tot wijziging van de beslissing van 26 mei 2009 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/03/2018 numac 2018201280 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige paramedici bekrachtiging (niveau A1), voor het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's. - Selectienummer : ANG17355 Deze selectie werd afgesloten op 5/03/2018. Er zijn 5 la(...) De lijst is type bericht van selor prom. -- pub. 15/03/2018 numac 2018201323 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige directieassistent (niveau B) voor perspective.brussels. - Selectienummer : AFB18004 Solliciteren kan tot 29/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsv(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 15/03/2018 numac 2018201290 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteurs van Financiën (niveau A), voor het Interfederaal Korps van de Inspectie van Financiën. - Selectienummer : AFG18030 Solliciteren kan tot 29/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde f(...) Geef het s type bericht van selor prom. -- pub. 15/03/2018 numac 2018201337 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Directeuren van de directie Stedenbouw (niveau A3), voor Brussel Stedenbouw en Erfgoed. - Selectienummer : ANB18005 Solliciteren kan tot 09/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het sel type bericht van selor prom. -- pub. 15/03/2018 numac 2018201354 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-professionals (niveau A1), voor de OISZ. - Selectienummer : ANG18040 Solliciteren kan tot 27/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaar(...) Geef het se type bericht van selor prom. -- pub. 15/03/2018 numac 2018201216 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Juridisch medewerkers (niveau B), voor SPW et certains organismes d'intérêt public de la Région wallonne. - Selectienummer : AFW18002 Solliciteren kan tot 29/03/2018 via www.selor.be De gedetaill(...) Geef het
^