B.S. Index van de publicaties van 31 december 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015590 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015683 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015409 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 type wet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015729 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van type wet prom. -- pub. 31/12/2018 numac 2018015741 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bekendmaking van het globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis voor het jaar 2019 Overeenkomstig artikel 7 van de Wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg wordt het globaal pro De vol

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018205209 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het werkbaar werk en de instroom type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018205979 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de databank en het opleidingsCV type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015708 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de berekening van de nettokosten van de universeledienstverplichtingen van de aanbieder van de universele postdienst en houdende vaststelling van de regels met betrekking tot de betaling van de staatstussenkomst type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015734 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 2 met betrekking tot de forfaitaire regeling inzake belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015719 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van Hoofdstuk 2 van de wet van 29 maart 2018 tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018206178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015742 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit van tot toekenning van een subsidie van 833.000 euro voor de werking van de Permanentiedienst Salduz voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, wat betreft de type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018032497 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen met het oog op de doorvoering van de wijziging van de benaming van het kanton Neerpelt in Pelt type koninklijk besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015470 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een toelage voor de indexatie van de federale basistoelage van de lokale politie voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basistoelage aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone en van een toelage voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2018 en tot vaststelling van het bed type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015190 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale toelage ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 27/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015405 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2019, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, voor de financie type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015125 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven met geneesmiddelen voor men type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015234 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de conventionele zw type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale financiele tussenkomst in de kosten inherent aan de uitvoering van de wet SALDUZ door de lokale politie gedurende het jaar 2018

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015427 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van 111 734,76 euro aan de vzw Pro Velo voor begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018014995 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2014 tot aanwijzing van de met geneesmiddelen gelijkgestelde voorwerpen, apparaten en substanties als bedoeld in boek V van het Wetboek van economisch recht en tot vaststelling va type ministerieel besluit prom. 12/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015428 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit van 12 december 2018 houdende de toekenning van een subsidie van 2.40.397 euro aan de VZW Via Secura voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/12/2018 numac 2018206449 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 4 oktober 2018, wordt de "s.a. All Clean Environnement" vanaf 4 oktober 2018 voor twaalf maanden erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën. Bij mini Bij ministerieel beslui type ministerieel besluit prom. 20/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015455 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het percentage van het voorschot van de compenserende heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15° quaterdecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen,

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015564 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot hernieuwing van het mandaat van Directeur-Diensthoofd van de Dienst die toezicht houdt op de directie Human Resources en Financiën, de Juridische Directie en de Kapiteinsdienst van de Haven van Bruss type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015563 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot hernieuwing van het mandaat van Directeur-generaal van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015566 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot hernieuwing van het mandaat van Directeur-Diensthoofd van de dienst die toezicht houdt op de technische directie en de operationele en strategische directie van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015565 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot hernieuwing van het mandaat van Adjunct Directeur-generaal van de Haven van Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015682 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015659 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 dece type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015386 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke herverdeling van de provisie CB0-1CB-B-2-AB -PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018206455 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de verlenging van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Vielsalm

decreet

type decreet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015666 bron vlaamse overheid Decreet houdende de gevolgen van een vrijwillige samenvoeging van gemeenten op het vlak van sectorregelgeving inzake omgeving type decreet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015705 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur type decreet prom. 04/10/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015578 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Waalse Dierenwelzijnwetboek type decreet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015703 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof type decreet prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015672 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van regelgeving betreffende politiek verlof voor onderwijspersoneel

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/12/2018 numac 2018015746 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeenteki Geme

erratum

type erratum prom. 14/10/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015698 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen. - Erratum

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/12/2018 numac 2018090312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 2018 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 2018, 108.22 punten bedraagt, tege De gezo

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. 21/12/2018 pub. 31/12/2018 numac 2018015718 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2019 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde resident
^