Samenstelling
gepubliceerd op 22 september 2006
%numac_just_title%

Samenstelling van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. - Openbare oproep tot kandidaatstelling Het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie is een federaal adviesorgaan dat opgericht is krachtens de wet van 21 maart 1991 betreffende Ingev

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2006014206
pub.
22/09/2006
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Samenstelling van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie. - Openbare oproep tot kandidaatstelling Het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie is een federaal adviesorgaan dat opgericht is krachtens de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Dit Comité werd voor het eerst bijeengeroepen op 7 juni 1994.

Ingevolge artikel 3, § 2, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, werd het koninklijk besluit van 14 juni 2006 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité voor de telecommunicatie, op 3 juli 2006 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Samen met het van kracht worden van dit nieuwe koninklijk besluit, dient een nieuw ministerieel besluit genomen te worden waarbij de leden van het Comité benoemd worden, gezien de samenstelling van het Comité door het nieuwe koninklijk besluit gewijzigd wordt.

Er zal in het bijzonder rekening moeten worden gehouden met de volgende twee bepalingen voor de toekomstige samenstelling van het Comité : 1° « Het Comité telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden » (art.3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 14 juni 2006 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité voor de telecommunicatie); 2° « Ten hoogste twee derden van de leden van een adviesorgaan is van hetzelfde geslacht » (art.2bis van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid).

Overeenkomstig artikel 1, 6° van het koninklijk besluit van 14 juni 2006 worden twee leden benoemd die representatief voor de gezinsbelangen zijn. Voor deze twee leden wordt een openbare oproep gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De kandidaturen moeten uiterlijk de 20e dag die volgt op deze publicatie, waarbij de poststempel tot bewijs strekt, met een ter post aangetekend schrijven worden verzonden naar het volgende adres : Raadgevend Comité voor de telecommunicatie Dhr. Piet Steeland - Secretaris Astro-Toren Sterrenkundelaan 14 1210 Brussel Elke kandidatuur omvat een motivatiebrief en een curriculum vitae met ondermeer de precieze identificatie van de kandidaat (naam, voornaam, adres, geslacht (M/V)).

Bij elke voorgestelde kandidatuur dient eveneens de naam te worden vermeld van de onderneming/organisatie die wordt vertegenwoordigd, alsook het telefoonnummer, het faxnummer en het e-mailadres ervan.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^