Samenstelling
gepubliceerd op 06 februari 2012
%numac_just_title%

Samenstelling van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie Openbare oproep tot kandidaatstelling Het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie is een federaal adviesorgaan dat opgericht is krachtens de wet van 21 maart 1991 betreffende Het koni

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012011040
pub.
06/02/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Samenstelling van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie Openbare oproep tot kandidaatstelling Het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie is een federaal adviesorgaan dat opgericht is krachtens de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Dit Comité werd voor het eerst bijeengeroepen op 7 juni 1994.

Het koninklijk besluit van 14 juni 2006 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité voor de telecommunicatie voorziet in artikel 3, tweede lid, dat de leden en plaatsvervangende leden van het Comité benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

Gezien de huidige leden en plaatsvervangende leden benoemd werden in 2007, dringt zich een nieuw benoemingsbesluit op.

Er zal in het bijzonder rekening moeten worden gehouden met de volgende twee bepalingen voor de toekomstige samenstelling van het Comité : 1° « Het Comité telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden » (art.3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 14 juni 2006 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité voor de telecommunicatie); 2° « Ten hoogste twee derden van de leden van een adviesorgaan is van hetzelfde geslacht » (art.2bis van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid).

Overeenkomstig artikel 1, 5° van het koninklijk besluit van 14 juni 2006 worden twee leden benoemd die representatief voor de gebruikers van het frequentiespectrum zijn, waarvan één aangewezen door de Minister van Landsverdediging. Voor het lid dat niet aangewezen wordt door de Minister van Landsverdediging, wordt een openbare oproep gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De kandidaturen moeten uiterlijk de 20e dag die volgt op deze publicatie, waarbij de poststempel tot bewijs strekt, met een ter post aangetekend schrijven worden verzonden naar het volgende adres : Raadgevend Comité voor de telecommunicatie De heer Piet Steeland - Secretaris p/a B.I.P.T. Ellipse Building Gebouw C Koning Albert II laan 35 1030 Brussel Elke kandidatuur omvat een motivatiebrief en een curriculum vitae met ondermeer de precieze identificatie van de kandidaat (naam, voornaam, adres, geslacht (m/v), taalrol).

Bij elke voorgestelde kandidatuur dient eveneens de naam worden vermeld van de onderneming/organisatie die wordt vertegenwoordigd, alsook het telefoonnummer, het faxnummer en het e-mailadres ervan.

De Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^