Samenstelling
gepubliceerd op 08 juni 2015
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. - Samenstelling van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers Openbare oproep tot kandidaatstelling Het Raadgevend Comité van de Treinreizigers is een federaal adviesorgaan dat werd opge Het k

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2015014164
pub.
08/06/2015
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015014164

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid. - Samenstelling van het Raadgevend Comité van de Treinreizigers Openbare oproep tot kandidaatstelling Het Raadgevend Comité van de Treinreizigers is een federaal adviesorgaan dat werd opgericht krachtens de wet van 10 april 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/04/2014 pub. 24/06/2014 numac 2014014280 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat betreft het raadgevend comité van de treinreizigers sluiten tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven wat betreft het raadgevend comité van de treinreizigers.

Het koninklijk besluit van 13 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014014362 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité van de treinreizigers sluiten tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité van de treinreizigers bepaalt in artikel 3 dat de effectieve en plaatsvervangende leden worden benoemd voor een hernieuwbaar mandaat van vijf jaar.

Bij de samenstelling van het Comité dient vooral rekening te worden gehouden met de drie onderstaande bepalingen : 1° "Het Comité telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden (art.1 van het koninklijk besluit van 13 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014014362 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité van de treinreizigers sluiten tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité van de treinreizigers); 2° De kandidaturen kunnen worden ingediend, op individuele basis of in naam van een onderneming of organisatie. In geval de kandidaturen de aanwijzing van leden bij een onderneming of organisatie beogen, is er voorzien dat : "Elke keer dat er bij het adviesorgaan één of meerdere mandaten worden toe te wijzen zijn na een selectieprocedure, is elke instantie die belast is met het voorstellen van de kandidaturen, ertoe gehouden om voor elk mandaat, de kandidatuur van een man en een vrouw op te geven (art. 2, § 1 van de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met een adviserende bevoegdheid). 3° "Ten hoogste twee derden van de leden van een adviesorgaan zijn van hetzelfde geslacht (artikel 2bis van de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid). Conform artikel 2,1° van het koninklijk besluit van 13 juni 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 13/08/2014 numac 2014014362 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité van de treinreizigers sluiten wordt een openbare oproep gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad voor de onderstaande leden en deze zullen door de Minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen worden benoemd : 1° zestien leden die de treingebruikers vertegenwoordigen, waarvan ten minste : a) een vertegenwoordiger van de personen met een beperkte mobiliteit;b) een vertegenwoordiger van de fietsers;c) een vertegenwoordiger van de jongeren;d) een vertegenwoordiger van de senioren;e) een vertegenwoordiger van de gezinnen;f) een vertegenwoordiger per gewest van de gewestelijke vereniging ter verdediging van de gebruikers van het openbaar vervoer;g) een lid van de milieuverenigingen;h) een lid van de organisaties die de handelaars vertegenwoordigen;i) een lid van de consumentenorganisaties; De kandidaturen moeten per aangetekende brief en ten laatste op de 20ste dag die volgt op deze bekendmaking, de poststempel geldt als bewijs, worden verstuurd naar : FOD Mobiliteit en Vervoer Valérie Verzele Directeur-generaal Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel Elke kandidatuur bestaat uit een motivatiebrief en een curriculum vitae met vermelding van onder meer de exacte identiteitsgegevens van de kandidaat (naam, voornaam, adres, geslacht (m/v), taalrol).

Elke ingediende kandidatuur moet ook de naam vermelden van de onderneming/organisatie die wordt vertegenwoordigd, het telefoonnummer, het faxnummer, het mailadres van laatstgenoemde en de precieze identificatie van de mannelijke en de vrouwelijke kandidaat (naam, voornaam, adres, geslacht (m/f), taalrol) die zij wenst aan te wijzen.

De Minister belast met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen, Mevr. J. GALANT


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^