Vacante Bettreking
gepubliceerd op 21 januari 2000
%numac_just_title%

Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten Oproep tot kandidaten De Minister van Consumentenzaken richt een oproep tot kandidaten voor de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten die werd opgericht in uitvoering van artikel 11 van De commiss

bron
ministerie van economische zaken
numac
2000011001
pub.
21/01/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten Oproep tot kandidaten De Minister van Consumentenzaken richt een oproep tot kandidaten voor de Commissie voor de Veiligheid van de Consumenten die werd opgericht in uitvoering van artikel 11 van de wet van 9 februari 1994 (Belgisch Staatsblad 1 april 1994). De Commissie heeft voornamelijk tot taak de Minister te adviseren aangaande alle problemen die verband houden met de veiligheid van producten en diensten.

De commissie is samengesteld uit : - drie vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de beroeps- of interprofessionele organisaties, onder wie tenminste één vertegenwoordiger van de middenstand, - drie vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de consumentenorganisaties, en - zes vertegenwoordigers en plaatsvervangers op grond van hun bevoegdheid verkozen personen (experten).

Alle organisaties die menen in aanmerking te komen voor vertegenwoordiging in deze commissie mogen kandidaten voordragen. Deze kandidaturen moeten schriftelijk gebeuren en vergezeld gaan van het curriculum vitae van de kandidaten. Om geldig te zijn moeten de kandidaturen voldoen aan de bepalingen van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheden.

Wat de experten betreft, deze kunnen voorgedragen worden door de consumenten- en/of beroeps- of interprofessionele organisaties of zij kunnen zelf hun kandidatuur indienen. Uit hun curriculum vitae moet duidelijk blijken welke hun specifieke bevoegdheid is aangaande de veiligheid van producten en diensten. Indien onvoldoende kandidaturen ingediend worden zal de minister in samenspraak met de voorzitter en vice-voorzitter nagaan welke experten bijkomend kunnen aangeduid worden.

De kandidaturen moeten bij aangetekend schrijven verstuurd worden aan de Minister van Consumentenzaken, Kunstlaan 7 te 1210 Brussel binnen de maand na publicatie van deze oproep in het Belgisch Staatsblad .

Voor bijkomende inlichtingen kunnen de kandidaten zich wenden tot ir.

Pieter De Munck (tel. 02/220.20.87).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^