Vacante Bettreking
gepubliceerd op 08 april 2004
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Tuchtraad voor de geïntegreerde politie Oproep tot kandidaten De Minister van Binnenlandse Zaken doet een oproep tot kandidaten voor de functie van effectief of plaatsvervangend extern bijzitter in de tuchtraad voor de politiediensten. (...) De tuchtr

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004000186
pub.
08/04/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Tuchtraad voor de geïntegreerde politie Oproep tot kandidaten (m/v) De Minister van Binnenlandse Zaken doet een oproep tot kandidaten voor de functie van effectief of plaatsvervangend extern bijzitter in de tuchtraad voor de politiediensten.

De tuchtraad voor de politiediensten is een permanent orgaan ingesteld door de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten (Belgisch Staatsblad van 16 juli 1999), gewijzigd bij wet van 31 mei 2001 (Belgisch Staatsblad van 19 juli 2001). De tuchtraad kent verzoeken tot heroverweging tegen voorstellen van zware tuchtstraffen uitgesproken tegen zowel personeelsleden van het operationeel kader als van het administratief en logistiek kader van de politiediensten.

De tuchtraad bestaat uit drie kamers, een Franstalige, een Nederlandstalige en een Duitstalige. In elke kamer zetelen een voorzitter, een bijzitter-personeelslid van de diensten en een externe bijzitter die geen deel uitmaakt van de politiediensten en die werd aangewezen door de Minister van Binnenlandse Zaken. Voor elk effectief lid, is er een plaatsvervangend lid. Er wordt voorzien in een regeling voor reiskosten en presentiegelden. De functie is toegankelijk zowel voor mannen als voor vrouwen en is in principe deeltijds. Het aantal prestaties zal bepaald worden in functie van het aantal dossiers.

Onverminderd eventuele hernieuwingen, moet worden voorzien in de volgende posten : - 1 effectief lid en 1 plaatsvervanger voor de Franstalige kamer; - 1 effectief lid en 1 plaatsvervanger voor de Nederlandstalige kamer; - 1 effectief lid en 1 plaatsvervanger voor de Duitstalige kamer.

De kandidaten moeten beantwoorden aan het volgende profiel : - de Belgische nationaliteit bezitten; - de burgerlijke en politieke rechten genieten; - van onberispelijk gedrag zijn; - een voor het lidmaatschap van de tuchtraad relevante beroeps- of wetenschappelijke ervaring aantonen (waartoe bijvoorbeeld dienstig kan zijn : als ambtenaar belast zijn of belast geweest zijn met de toepassing van tuchtrechtspraak over personeel van een openbare dienst of personeel van de gewapende macht, of er bij betrokken zijn of geweest zijn, of de tuchtrechtspraak te hebben bestudeerd); - noch magistraat zijn van de Rechterlijke Orde, noch behoren tot het personeel van de federale politie of tot een korps van de lokale politie (vermits uit deze categorieën van personen reeds de voorzitter en de andere bijzitter gekozen worden), noch behoren tot het kabinet van een minister of staatssecretaris in de federale regering; - beschikbaar zijn voor een periode van twee jaar; - geen andere bevoegdheid hebben op grond van de wet van 13 mei 1999 (tuchtoverheid of ambtenaar betrokken bij de uitoefening van de bevoegdheden van de daarin genoemde tuchtoverheden) of andersziids betrokken zijn bij de tuchtrechtspraak over leden van de politiediensten in toepassing van die wet; - een inzicht hebben in de organisatie en werking van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; - zich onderwerpen aan een selectieprocedure die zal gebeuren aan de hand van een door de kandidaat voorgelegd gedetailleerd curriculum vitae, eventueel aangevuld door een screening van de morele hoedanigheden en/of van een interview; - indien men advocaat is : zich ertoe verbinden niet gelijktijdig als raadspersoon van een personeelslid op te treden tijdens een tuchtprocedure voor de « tuchtraad » of voor een gewone of hogere tuchtoverheid in toepassing van de wet van 13 mei 1999; - zich niet in een toestand bevinden die een schijn van partijdigheid of van ongeschiktheid voor tuchtrechtspraak oplevert; - behoren tot de overeenstemmende taalrol of het bewijs leveren van de kennis van de taal waarin de rechtspleging gebeurt, namelijk Nederlands, Frans of Duits. Personen die het bewijs leveren van de kennis van meer dan één van deze talen kunnen zich kandidaat stellen voor meer dan één kamer.

Behoudens andersluidende vermelding in de sollicitatiebrief wordt elke kandidaat geacht zowel te kandideren voor een plaats van titularis als voor een plaats van plaatsvervanger.

De kandidaten melden zich aan door het indienen van een schriftelijke kandidaatstelling met bijvoegen van een omstandig curriculum vitae en een schriftelijke opgave waaruit de specifieke motivatie blijkt. De kandidaat wordt geacht te kandideren voor de kamer(s) waar de rechtspleging verloopt in de taal of talen waarin de kandidatuur is gesteld. Kandidaten die als federaal ambtenaar tot een taalkader behoren, doen evenwel opgave van hun taalrol.

De kandidaturen moeten per aangetekende brief worden ingediend bij de FOD Binnenlandse Zaken, AD VPB, Directie Politiebeheer, Koningsstraat 56, te 1000 Brussel, uiterlijk op de zestiende kalenderdag na de dag waarop dit bericht in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt (de poststempel geldt als bewijs).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^