Vacante Bettreking
gepubliceerd op 25 juni 2012
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Bericht. - Oproep tot de kandidaten voor het ambt van griffier voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Een betrekking van Franstalig griffier is vacant bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Naast d(...) Artikel 7

bron
raad van state
numac
2012203460
pub.
25/06/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

RAAD VAN STATE


Bericht. - Oproep tot de kandidaten voor het ambt van griffier (F) voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Een betrekking van Franstalig griffier is vacant bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Naast de hierna vermelde wettelijk voorgeschreven vereisten dient de kandidaat te getuigen van een grote beschikbaarheid en de bereidheid om onregelmatige uren te presteren. Daarnaast moet de kandidaat over de vaardigheden beschikken om een grote werkvoorraad te kunnen verwerken en dit ook met de nodige zin voor organisatie, samenwerking en overleg.

Artikel 72, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, zoals gewijzigd bij de wetten van 4 augustus 1996, 25 mei 1999 en 15 september 2006, bepaalt : « Niemand kan tot griffier worden benoemd tenzij hij : 1° ten volle 25 jaar oud is;2° houder is van minimum een graad van niveau 2+;3° gedurende ten minste vijf jaar lid van het administratief personeel van de Raad van State is geweest of lid van de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bedoeld in artikel 39/4, tweede lid, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. ...

In afwijking van de voorwaarde bepaald in het tweede lid, 3°, kunnen de houders van een diploma van doctor of van licentiaat in de rechten tot griffier worden benoemd indien zij gedurende ten minste één jaar in functie zijn geweest als lid van het administratief personeel van de Raad van State of benoemd als lid van de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bedoeld in artikel 39/4, tweede lid, van de wet van 15 december 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. » De kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae, worden op straffe van onontvankelijkheid bij ter post aangetekende brief toegezonden aan de Eerste Voorzitter, de Auditeur-generaal en de Hoofdgriffier van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, ten laatste op 31 juli 2012.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^