Wet van 02 juni 2010
gepubliceerd op 01 juli 2010
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (1)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2010024217
pub.
01/07/2010
prom.
02/06/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

2 JUNI 2010. - Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (II) (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : TITEL 1. - Voorafgaande bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

TITEL 2. - Wijzigingen van de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen

Art. 2.In artikel 44bis van de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen, ingevoegd bij de wet van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering sluiten houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I), worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende : « Het bericht tot bijeenroeping moet eveneens ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg neergelegd worden ten laatste zes weken vóór de datum van de algemene vergadering die zich over het fusievoorstel moet uitspreken.»; 2° paragraaf 6 wordt aangevuld met een lid, luidende : « De beslissing tot goedkeuring van de fusie wordt op initiatief van de Controledienst binnen de dertig kalenderdagen neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarin de overnemende maatschappij van onderlinge bijstand haar maatschappelijke zetel heeft en bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.»

Art. 3.In dezelfde wet wordt een artikel 62undecies ingevoegd, luidende : «

Art. 62undecies.§ 1. Elke beslissing waarbij de Raad van de Controledienst, in toepassing van de artikelen 62bis 62ter, 62quater, 62quinquies en 62sexies in het kader van de opdrachten bedoeld in artikel 52, 11° en 12°, een dwangsom of een administratieve geldboete uitspreekt, is vatbaar voor een beroep bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. § 2. Onverminderd de strengere bijzondere bepalingen bepaald door of krachtens de wet, kan beroep worden ingesteld zoals bedoeld in § 1 door de bij de procedure voor de Controledienst betrokken partijen.

Onverminderd de bijzondere bepalingen voorzien bij of krachtens de wet, bedraagt de beroepstermijn, op straffe van niet-ontvankelijkheid, 30 dagen en hij vangt aan op de datum van de kennisgeving van de betwiste beslissing.

Het beroep moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid die ambtshalve wordt uitgesproken, worden ingesteld bij ondertekend verzoekschrift ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel in zoveel exemplaren als er partijen zijn. § 3. Het beroep bedoeld in § 1 schorst de beslissing van de Raad van de Controledienst op. »

Art. 4.Artikel 68, eerste lid, van dezelfde wet wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Art. 68.Bij de Raad van State kan, volgens een versnelde procedure, een beroep worden ingesteld tegen de volgende administratieve beslissingen uitgesproken door de Raad : 1° alle administratieve beslissingen genomen tegen de ziekenfondsen, de landsbonden van ziekenfondsen en de maatschappijen van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 70, §§ 1 en 2, eerste en tweede lid;2° administratieve beslissingen die de Raad van de Controledienst heeft genomen in toepassing van artikel 52, eerste lid, 11° en 12°, door de volgende natuurlijke of rechtspersonen : a) door de aanvrager van een toelating, tegen de beslissingen houdende weigering van een toelating, die de Raad van de Controledienst in toepassing van artikel 3 van de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de controle der verzekeringsondernemingen heeft genomen;b) door de maatschappij van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, § 5, of in artikel 70, §§ 6, 7 of 8, tegen de beslissingen tot uit breiding van het verzoek om inlichtingen, die de Raad van de Controledienst heeft genomen en bedoeld in artikel 21, § 1bis, van de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;c) door de maatschappij van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, § 5, of in artikel 70, §§ 6, 7 of 8, tegen de beslissingen tot tarief verhoging, die de Raad van de Controledienst heeft genomen en bedoeld in artikel 21octies van de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;d) door de maatschappij van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, § 5, of in artikel 70, §§ 6, 7 of 8, tegen de beslissingen, die de Raad van de Controledienst heeft genomen en bedoeld in artikel 26, §§ 1, tweede lid, 2°, 3° en 4°, en 5, 8 en 9, van de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;e) door de maatschappij van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, § 5, of in artikel 70, §§ 6, 7 of 8, tegen de beslissingen, die de Raad van de Controledienst heeft genomen om de toelating te herroepen en bedoeld in artikel 43 van de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de controle der verzekeringsondernemingen;f) door de maatschappij van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, § 5, of in artikel 70, §§ 6, 7 of 8, tegen de beslissingen tot verzet, die de Raad van de Controledienst heeft genomen en bedoeld in de artikelen 51 en 58 van de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de controle der verzekeringsondernemingen of wanneer de Controledienst geen beslissing heeft bekendgemaakt binnen de termijn vastgelegd in artikel 51, tweede lid, van dezelfde wet;g) door de verzekeringstussenpersoon bedoeld in artikel 68, eerste lid, van de wet van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering sluiten houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I), tegen de beslissingen tot inschrijving of tot weigering van inschrijving in een categorie van het register van de verzekeringstussenpersonen, tot schrapping, tot verbod van activiteiten, tot schorsing, wijziging of schrapping van de inschrijving en tot waarschuwing, alsook tegen beslissingen die het ambtshalve verval van de inschrijving, die de Raad van de Controledienst heeft genomen en bedoeld in de artikelen 5, 9 en 13bis van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, tot gevolg hebben.» TITEL 3. - Wijzigingen van de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de controle der verzekeringsondernemingen

Art. 5.In artikel 23bis, § 6, eerste lid, van de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, ingevoegd bij de wet van 19 juli 1991 en laatst gewijzigd bij de wet van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van f type wet prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003294 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector sluiten, worden de woorden « de rechtbank van koophandel » vervangen door de woorden « de bevoegde rechtbank ».

Art. 6.In artikel 24, derde lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 31 juli 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van f type wet prom. 31/07/2009 pub. 27/08/2009 numac 2009009602 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende diverse bepalingen met betrekking tot het Centraal Strafregister type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003294 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector sluiten, worden de woorden « de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap » vervangen door de woorden « de bevoegde rechtbank van het rechtsgebied waar de verzekeringsonderneming ».

Art. 7.In artikel 26, § 4, van dezelfde wet, zoals vervangen bij de wet van 16 februari 2009Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/02/2009 pub. 09/04/2009 numac 2009015022 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, gedaan te Kiev op 21 mei 2003 (2) type wet prom. 16/02/2009 pub. 03/07/2009 numac 2009015043 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2001 betreffende de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen, en met de Bijlagen, gedaan te Londen op 5 oktober 2001 type wet prom. 16/02/2009 pub. 21/04/2009 numac 2009015038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem , gedaan te Luxemburg op 29 juni 2000 (1) type wet prom. 16/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009015027 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 15 mei 2003 type wet prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 bron federale overheidsdienst financien Wet op het herverzekeringsbedrijf sluiten, worden de woorden « rechtbank van koophandel » vervangen door de woorden « bevoegde rechtbank ».

TITEL 4. - Wijzigingen van de wet van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering sluiten houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I)

Art. 8.Artikel 59 van de wet van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering sluiten houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) wordt aangevuld met een paragraaf, luidende : « § 4. De authentieke akte van omzetting en de statuten van de nieuwe vennootschap worden tegelijk bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 67, §§ 1 tot 3 en 73 van het Wetboek van Vennootschappen. De akte van omzetting wordt bekendgemaakt in haar geheel; de statuten worden bij uittreksel bekendgemaakt overeenkomstig de artikelen 67 tot 69 en 72 van hetzelfde Wetboek. »

Art. 9.Artikel 65 van de wet van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering sluiten houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) wordt aangevuld met twee paragrafen, luidend : « § 3. De beslissing tot omzetting genomen door de algemene vergadering wordt bekendgemaakt met vermelding van het besluit van het verslag van de revisor(en) bedoeld in artikel 63, § 2, van de wet van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering sluiten houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) overeenkomstig artikelen 67, §§ 1 tot 3 en 73 van het Wetboek van Vennootschappen. § 4. De statuten van de nieuwe vereniging worden gelijktijdig met de bekendmaking bedoeld in § 1, bekendgemaakt overeenkomstig artikelen 67, §§ 1 tot 3 en 73 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 11 van de wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten. »

Art. 10.Artikel 66 van de wet van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering sluiten houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I) wordt aangevuld met een bepaling onder 4°, luidend : « 4° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van het ontbreken of de onjuistheid van de vermelding voorgeschreven in artikel 65, § 3. » TITEL 5. - Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 11.In artikel 569 van het Gerechtelijk Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet houdende diverse bepalingen (I) van 22 december 2008 en de wet houdende diverse bepalingen (II) van 22 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt aangevuld met een 37°, luidende : « 37° van de beroepen bedoeld in artikel 62decies van de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen.»; 2° in het tweede lid, worden de woorden « en 29 » vervangen door de woorden « , 29°, 34° en 37° ».

Art. 12.In artikel 580, 6°, van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 12 mei 1971 en de wet van 13 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling type wet prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009982 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 van het Gerechtelijk Wetboek sluiten, wordt de bepaling onder d) vervangen als volgt : « d) artikelen 3, eerste lid, b) of c) of 7, § 2, van de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen of artikel 67, vijfde lid, van de wet van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering sluiten houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (I), bij een ziekenfonds, een landsbond van ziekenfondsen of een maatschappij van onderlinge bijstand, bedoeld in artikel 70, §§ 1 of 2, eerste en tweede lid, van voormelde wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten; ».

Art. 13.In artikel 583, vijfde lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 13 december 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009983 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldregeling type wet prom. 13/12/2005 pub. 21/12/2005 numac 2005009982 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 580, 583, 1395 van het Gerechtelijk Wetboek sluiten, worden de woorden « het hoofdstuk VII, afdeling 1, van » ingevoegd tussen de woorden « voorzien wordt door » en de woorden « de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten ».

TITEL 6. - Inwerkingtreding

Art. 14.De artikelen van deze wet treden in werking de dag waarop deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en ten laatste op 1 maart 2010.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Nice, 2 juni 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Justitie, S. DE CLERCK Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK _______ Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers.

Stukken. - Wetsontwerp, 52-2293 - Nr. 1. - Tekst verbeterd door de commissie, 52-2293 - Nr. 2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, 52-2293 - Nr. 3. - Verslag, 52-2293 - Nr. 4.

Integraal Verslag. - 25 maart 2010.

Senaat.

Stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, 4-1730 - Nr. 1. - Verslag, 4-1730 - Nr. 2. - Tekst verbeterd door de commissie, 4-1730 - Nr. 3. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, 4-1730 - Nr. 4.

Handelingen. - 22 april en 6 mei 2010.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^