Wet van 06 april 2008
gepubliceerd op 16 mei 2008

Wet die ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2008015073
pub.
16/05/2008
prom.
06/04/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

6 APRIL 2008. - Wet die ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.De wet van 25 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de Belgische internationale samenwerking sluiten betreffende de Belgische internationale samenwerking wordt aangevuld met een artikel 11bis luidende : «

Artikel 11bis.De bedragen en de goederen bestemd voor de Belgische internationale samenwerking, alsmede de bedragen en goederen bestemd voor de overige Belgische officiële ontwikkelingshulp - andere dan die van de Belgische internationale samenwerking - zijn niet vatbaar voor beslag, noch voor overdracht. »

Art. 3.Artikel 5 van de wet van 3 juni 1964 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 42 van 31 augustus 1939 houdende reorganisatie van de Nationale Delcrederedienst en tot machtiging van de Minister van Financiën en van de Minister die de Buitenlandse Handelsbetrekkingen in zijn bevoegdheid heeft, leningen aan Staten of buitenlandse organismen toe te staan, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 75 van 10 november 1967, wordt aangevuld met het volgende lid : « De bedragen van de leningen toegekend overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid zijn niet vatbaar voor beslag, noch voor overdracht. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 6 april 2008.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Ch. MICHEL Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, J. VANDEURZEN _______ Nota (1) Verwijzingen : Senaat. Stukken. - 4-482 - 2007/2008 : Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heer Wille c.s. - Nr. 2 : Amendementen. - Nr. 3 : Verslag. - Nr. 4 : Tekst aangenomen door de commissie. - Nr. 5 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Handelingen van de Senaat . 31 januari 2008.

Kamer van volksvertegenwoordigers.

Stukken. - Doc 52 0762/ (2007/2008) : 001 : Ontwerp overgezonden door de Senaat.. - 002 : Verslag. - 003 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd.

Zie ook : Integraal verslag. 6 maart 2008.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^