Wet van 13 februari 2003
gepubliceerd op 28 februari 2003
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009163
pub.
28/02/2003
prom.
13/02/2003
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

13 FEBRUARI 2003. - Wet tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen van de bepalingen van Boek I van het Burgerlijk Wetboek

Art. 2.In de Franse tekst van artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek worden de woorden « pour mari et femme » vervangen door de woorden « pour époux ».

Art. 3.Artikel 143 van hetzelfde Wetboek, opgeheven bij de wet van 31 maart 1987, wordt hersteld in de volgende lezing, en wordt verplaatst naar Hoofdstuk I van Boek I, Titel V, van hetzelfde Wetboek : «

Art. 143.- Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of van hetzelfde geslacht.

Indien het huwelijk werd aangegaan tussen personen van hetzelfde geslacht, is artikel 315 niet van toepassing. ».

Art. 4.In artikel 162, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 31 maart 1987 en van 27 maart 2001, worden de woorden « de broeder en zuster » vervangen door de woorden « broers, tussen zusters of tussen broer en zuster ».

Art. 5.Artikel 163 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 163.- Het huwelijk is ook verboden tussen oom en nicht of neef, of tussen tante en nicht of neef. ».

Art. 6.Artikel 164 van hetzelfde Wetboek wordt vervangen als volgt : «

Art. 164.- Echter kan de Koning, om gewichtige redenen, het in het vorige artikel bevatte verbod opheffen evenals het in artikel 162 bevatte verbod betreffende huwelijken tussen schoonbroeder en schoonzuster, schoonbroeder en schoonbroeder of schoonzuster en schoonzuster. »

Art. 7.Artikel 170 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 12 juli 1931 en gewijzigd bij de wet van 1 maart 2000, wordt vervangen als volgt : «

Art. 170.- Wat de vorm betreft worden beschouwd als geldig in België : 1° De huwelijken tussen Belgen, alsook tussen Belgen en vreemdelingen, welke in een vreemd land zijn voltrokken met inachtneming van de in dat land gebruikelijke vormen;2° De huwelijken tussen Belgen, alsook tussen Belgen en vreemdelingen, welke zijn voltrokken door de diplomatieke ambtenaren of door de ambtenaren van het consulair korps aan wie de functie van ambtenaar van de burgerlijke stand is opgedragen.»

Art. 8.In artikel 171 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 12 juli 1931, worden de woorden « of van de eerste vestiging der echtgenote, indien zij alleen op het grondgebied van het Rijk terugkeert » vervangen door de woorden « of van de eerste vestiging van een van de echtgenoten, indien deze alleen op het grondgebied van het Rijk terugkeert ».

Art. 9.In artikel 206, 1°, van hetzelfde Wetboek worden de woorden « de schoonmoeder » vervangen door de woorden « de schoonvader of de schoonmoeder ».

Art. 10.In artikel 313, § 3, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 31 maart 1987, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid, worden de woorden « de echtgenoot » vervangen door de woorden « de echtgenoot of de echtgenote »;2° in het derde lid worden de woorden « aan de echtgenoot » vevangen door « aan de echtgenoot of de echtgenote ».

Art. 11.Artikel 319bis, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 31 maart 1987, wordt vervangen als volgt : « Wanneer de vader gehuwd is en een kind erkend dat is verwekt bij een vrouw waarvan hij niet de echtgenoot is, moet de akte van erkenning bovendien bij verzoekschrift ter homologatie voorgelegd worden aan de rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van het kind. De echtgenoot of de echtgenote van de verzoeker dient in het geding betrokken te worden. »

Art. 12.Artikel 322, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 31 maart 1987, wordt vervangen als volgt : « Indien de verweerder gehuwd is en het kind tijdens het huwelijk verwekt is bij een vrouw waarvan hij niet de echtgenoot is, moet het vonnis waarbij de afstamming wordt vastgesteld, aan de echtgenoot of de echtgenote worden betekend. Totdat die betekening heeft plaatsgehad, kan het vonnis niet worden tegengeworpen aan de echtgenoot of de echtgenote, noch aan de kinderen geboren uit het huwelijk met de verweerder of geadopteerd door beide echtgenoten. ».

Art. 13.In artikel 345, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 27 april 1987, worden de woorden « en de echtgenoten zijn van verschillend geslacht, » ingevoegd tussen de woorden « echtgenoot van de adoptant, » en de woorden « dan is het voldoende ».

Art. 14.In artikel 346, van hetzelfde Wetboek, zoals gewijzigd bij de wet van 27 april 1987, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt aangevuld als volgt : « van verschillend geslacht »;2° in het derde lid worden de woorden « kan de betrokkene in voorkomend geval opnieuw geadopteerd worden door degene met wie de andere echtgenoot hertrouwd is » vervangen door de woorden « kan, wanneer de andere echtgenoot hertrouwd is met iemand van verschillend geslacht, de betrokkene in voorkomend geval opnieuw geadopteerd worden door de nieuwe echtgenoot ».

Art. 15.In artikel 361, § 2, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wet van 27 april 1987, worden de woorden « van verschillend geslacht » ingevoegd tussen de woorden « van de echtgenoot » en de woorden « van de adoptant ».

Art. 16.Artikel 368, § 3, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 27 april 1987, wordt aangevuld als volgt : « van verschillend geslacht ». HOOFDSTUK III. - Wijzigingen van de bepalingen van Boek III van het Burgerlijk Wetboek

Art. 17.Artikel 1398 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 14 juli 1976, wordt vervangen als volgt : «

Art. 1398.- Het wettelijk stelsel berust op het bestaan van drie vermogens : het eigen vermogen van elk van beide echtgenoten en het gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten, zoals die worden omschreven in de hiernavolgende artikelen. »

Art. 18.In artikel 1676, tweede lid, van hetzelfde Wetboek vervallen de woorden « gehuwde vrouwen, ».

Art. 19.Artikel 1940 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 30 april 1958, wordt vervangen als volgt : «

Art. 1940.- Indien de bewaargever van staat veranderd is, bijvoorbeeld indien tegen een meerderjarige bewaargever onbewaamverklaring is uitgesproken en in alle soortgelijke gevallen, kan de in bewaring gegeven zaak slechts teruggegeven worden aan hem die het beheer heeft over de rechten en de goederen van de bewaargever. »

Art. 20.In artikel 1941 van hetzelfde Wetboek vervallen de woorden « , door de man » en de woorden « , die man ». HOOFDSTUK IV. - Wijzigingen van de bepalingen van boek III, titel VIII, afdeling II bis van het Burgerlijk Wetboek : « Regels betreffende de handelshuur in het bijzonder »

Art. 21.In artikel 16, III, van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten vervallen de woorden « de gehuwde vrouw, ». HOOFDSTUK V. - Wijzigingen van de bepalingen van Boek III, Titel XVIII, van het Burgerlijk Wetboek : « Voorrechten en hypotheken »

Art. 22.In artikel 48 van de wet van 16 december 1851 houdende herziening van het hypothecair stelsel worden de woorden « van zijn vrouw, tenzij deze die goederen door erfenis of schenking, of onder bezwarende titel met haar eigen penningen » vervangen door de woorden « van zijn echtgenoot of echtgenote, tenzij deze die goederen door erfenis of schenking, of onder bezwarende titel met zijn of haar eigen penningen ». HOOFDSTUK VI. - Slotbepaling

Art. 23.Deze wet treedt in werking de eerste dag van de vierde maand na die waarin zij in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 13 februari 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN Met 's Lands zegel geregeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Gewone zitting 2001-2002. Senaat.

Parlementaire stukken : Wetsvoorstel, nr. 2-1173/1 van 28 mei 2001 ingediend door Mevr. Leduc c.s.

Gewone zitting 2002-2003.

Parlementaire stukken : Amendementen, nr. 2-1773/2. - Verslag van 20 november 2002 van Mevr.

Kaçar, nr. 2-1773/3. - Tekst aangenomen door de commissie, nr. 2-1773/4. - Amendementen, nr. 2-1773/5. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 2-1773/6.

Parlementaire handelingen. - Bespreking en aanneming : vergaderingen van 27 en 28 november 2002.

Kamer van volksvertegenwoordigers.

Parlementaire stukken : Ontwerp overgezonden door de Senaat, nr. 2165/001. - Verslag van 24 januari 2003 van de Mevrn. Grauwels en Lalieux, nr. 2165/002. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachting voorgelegd, nr. 2165/003.

Parlementaire handelingen. - Bespreking en aanneming : vergadering van 30 januari 2003.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^