Wet van 20 december 2002
gepubliceerd op 20 januari 2003
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2002013512
pub.
20/01/2003
prom.
20/12/2002
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2002. - Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet. HOOFDSTUK II. - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek

Art. 2.In artikel 81 van het gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1971, 26 juli 1990 en 17 juni 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen het vierde en het vijfde lid wordt het volgende lid ingevoegd : « In de geschillen betreffende de aangelegenheden bedoeld in artikel 578, 12°, b) , moet één van de rechters in sociale zaken benoemd zijn als werkgever, de andere als zelfstandige.»; 2° het vijfde lid wordt vervangen door het volgende lid : « In de geschillen betreffende de aangelegenheden bedoeld in de artikelen 578, 4°, 5°, 6°, 8°,10°, 11° en 12°, a) , 579, 580, 582, 3° en 4°, en voor de toepassing op de werkgevers van de administratieve sancties bedoeld in artikel 583, moet één van de rechters in sociale zaken benoemd zijn als werkgever, de andere als werknemer.»

Art. 3.In artikel 104 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1971 en 17 juni 2002 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° tussen het vierde en het vijfde lid wordt het volgende lid ingevoegd : « De kamers die kennis nemen van hoger beroep tegen een vonnis, gewezen in een geschil betreffende een aangelegenheid als bedoeld in artikel 578, 12°, b) , bestaan behalve de voorzitters, uit twee raadsheren in sociale zaken, respectievelijk benoemd als werkgever en zelfstandige »;2° het vierde lid wordt vervangen door het volgende lid : « De kamers die kennis nemen van hoger beroep tegen een vonnis, gewezen in een geschil betreffende de aangelegenheden bedoeld in de artikelen 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° en 12°, a) , 579, 580, 582, 3° en 4°, of betreffende de toepassing op werkgevers van administratieve sancties bedoeld in artikel 583, bestaan, behalve de voorzitters, uit twee raadsheren in sociale zaken, respectievelijk benoemd als werkgever en werknemer.»

Art. 4.Artikel 578 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 5 december 1968, 4 augustus 1978, 17 juli 1997, 13 februari 1998, 7 mei 1999 en 17 juni 2002, wordt aangevuld als volgt : « 12° van de geschillen die hun oorzaak vinden in de wet van ... betreffende de bescherming van de preventieadviseurs en die betrekking hebben op : a) werknemers;b) zelfstandigen.»

Art. 5.Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad .

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 20 december 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX Gezien en met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota (1) Zitting 2001-2002 : Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire Stukken.- Wetsontwerp, nr. 50 2033/001.

Zitting 2002-2003 : Kamer van volksvertegenwoordigers : Parlementaire Stukken. - Verslag namens de Commissie, nr. 50 2032/002. - Tekst aangenomen in Plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, nr. 50 2033/003.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 6 en 7 november 2002.

Senaat : Parlementaire Stukken. - Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, nr. 2-1343/1. - Verslag namens de Commissie, nr. 2-1343/2. - Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, nr. 2-1343/3.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 5 december 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^