Wet van 26 november 2011
gepubliceerd op 07 december 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet tot wijziging van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering

bron
federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011024353
pub.
07/12/2011
prom.
26/11/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2011. - Wet tot wijziging van de wet van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering sluiten houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2.Artikel 72 van de wet van 26 april 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/04/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010024147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering sluiten houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering, waarvan de bestaande tekst § 1 zal vormen, wordt aangevuld met een § 2, luidende : « § 2. In afwijking van artikel 38, tweede lid, van de voornoemde wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten mag de revisor bedoeld in voorgaande paragraaf, een revisoraal mandaat uitoefenen, zonder erkend te zijn overeenkomstig artikel 40 van voornoemde wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, in de maatschappij van onderlinge bijstand bedoeld in artikel 43bis, § 5, van de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, die opgericht wordt vóór 1 januari 2012 door de inbreng van de activiteiten bedoeld in artikel 2, § 1ter, eerste lid, van de voornoemde wet van 9 juli 1975Relevante gevonden documenten type wet prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, meer bepaald de ziekteverzekeringen in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, alsook, op bijkomende wijze, de dekking van de risico's die behoren tot de hulpverlening in de zin van tak 18 van bijlage 1 van voornoemd koninklijk besluit, indien deze activiteiten voordien werden uitgeoefend door de maatschappij van onderlinge bijstand als bedoeld in artikel 70, § 1, eerste lid, a), of § 2, eerste of tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten waarvan sprake in voorgaande paragraaf, het ziekenfonds of de landsbond waar de revisor een revisoraal mandaat uitoefende. Deze afwijking geldt voor de duurtijd die van toepassing zou zijn geweest in overeenstemming met voorgaande paragraaf, indien de revisor zijn mandaat bij voormelde bestaande maatschappij van onderlinge bijstand als bedoeld in artikel 70, § 1, eerste lid, a), of § 2, eerste of tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester 2007 type wet prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, voormeld ziekenfonds of voormelde landsbond zou hebben voortgezet. » Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 26 november 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS De Minister van Sociale zaken, Mevr. L. ONKELINX Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, S. DE CLERCK _______ Nota (1) Stukken van de Kamer van volksvertegenwoordigers : 53-1508 - 2010/2011. Nr. 1 : Wetsvoorstel van de heer Mayeur c.s.

Nr. 2 : Verslag.

Nr. 3 : Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat.

Integraal Verslag : 19 en 20 juli 2011.

Stukken van de Senaat : 5-1194 - 2011/2012.

N. 1 : Ontwerp niet geëvoceerd ddoor de Senaat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^