Wet van 29 april 2001
gepubliceerd op 03 juli 2001
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet houdende vijfde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000

bron
ministerie van financien
numac
2001003243
pub.
03/07/2001
prom.
29/04/2001
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

29 APRIL 2001. - Wet houdende vijfde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74, 3°, van de Grondwet.

Art. 2.De Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 wordt, aangepast overeenkomsting de totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde aangepaste krediettabellen.

Art. 3.De door deze wet geopende kredieten zullen door de algemene middelen van de Schatkist worden gedekt.

Art. 4.Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zijn met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 29 april 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Financiën, D. REYNDERS Met's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, M. VERWILGHEN _______ Nota Parlementaire Handelingen (1).

Gewone zitting : 2000-2001.

Kamer van volksvertegenwoordiger.

Parlementaire dokumenten. - Wetsontwerp, nr. 1077/1. - Amendementen, nr. 1077/2. - Verslag, nr. 1077/3. - Amendement, nr. 1077/4.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aannemeing. Vergadering van 14 en 15 maart 2001.

TABEL Aangepaste departementale begrotingen voor het begrotingsjaar 2000 LEGENDE : Kolom (2) : - OA : organisatie-afdeling. - PA : programma-activiteit. - BA : basisallocatie.

Check digit : de 4 waarden met 2 cijfers komen overeen met de check digits van de 4 uitgaventypes : - lopend jaar (bk1) - vorige jaren (bk2) - transporten van kredieten van het lopend jaar (bk3) - transporten van kredieten vorige jaren (bk4).

Kolom (4) : - ngk : niet-gesplitste kredieten (tussen haakjes : kredieten voor schuldvorderingen van vorige jaren) - gkr : gesplitste kredieten - fon : veranderlijke kredieten van de organieke fondsen - tot : ngk + gkr + fon.

Kolom (5) en (8) : 2000 goedgekeurd = aangepaste kredieten en kredieten voor schulvorderingen van vorige jaren (tussen kaakjes) = toestand na de vierde aanpassing + de herverdelingen van basisallocaties op 31 december 2000 + de bij koninklijk besluit getransfereerde of verdeelde kredieten op 31 december 2000.

Kolom (3) : CRIP - C : uitgaven bestemd voor de financiële dienst van geprefinancierde uitgaven. - R : uitgaven volledig beschouwd als wetenschappelijk onderzoek of als wetenschappelijk dienstbetoon. - I : uitgaven volledig beschouwd als overheidsinvestering. - P : transfer (geheel of gedeeltelijk) naar een « parastataal ».

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^