Arrêté Ministériel du 13 septembre 2010
publié le 06 octobre 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 4 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse

source
vlaamse overheid
numac
2010035686
pub.
06/10/2010
prom.
13/09/2010
moniteur
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&c(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Economie, Wetenschap en Innovatie


13 SEPTEMBER 2010. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 4 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest


De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, Gelet op het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 13 en 15, § 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 januari 2009, 30 januari 2009 en 3 april 2009 en bij de ministeriële besluiten van 1 oktober 2007, 20 mei 2008, 20 februari 2009 en 28 mei 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010 en 7 juli 2010;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, artikel 4;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 25 augustus 2010;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de subsidie in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest wordt toegekend volgens een wedstrijdformule, waarbij via een oproep die periodiek wordt georganiseerd, een subsidie-enveloppe wordt verdeeld over de best gerangschikte subsidieaanvragen;

Overwegende dat de periodieke oproepen in tijd op elkaar moeten aan sluiten aangezien de ondernemingen hun investeringen pas kunnen starten nadat ze de subsidieaanvraag hebben ingediend; dat bij gebrek aan continuïteit van de maatregel het belangrijkste doel van de maatregel, namelijk het stimuleren van de ecologie-investeringen, niet meer bereikt kan worden;

Overwegende dat om die redenen dit besluit dringend in werking moet treden, Besluit : Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 4 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest bevat dit besluit de oproep tot indiening van subsidieaanvragen door ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, en de vereiste gegevens.

Art. 2.De periode voor de indiening van de subsidieaanvragen gaat in op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit en eindigt op 31 januari 2011. Begin- en einddatum zijn in deze periode inbegrepen.

Art. 3.De subsidie voor de oproep, vermeld in artikel 1, bedraagt voor kleine en middelgrote ondernemingen 40 % en voor grote ondernemingen 20 %. Het subsidiebedrag per subsidieaanvraag bedraagt maximaal 1.750.000 euro.

Art. 4.Voor de beoordeling van de oproep zijn de volgende criteria van toepassing : 1°de mate waarin de ecologie-investering bijdraagt tot de realisatie van de Kyotodoelstellingen of de doelstellingen, vermeld in het Vlaamse milieubeleidsplan. Dat criterium wordt beoordeeld op basis van de performantiefactor die toegekend is aan elke technologie die voorkomt op de limitatieve technologieënlijst; 2° de economische leefbaarheid van de onderneming.Dat criterium wordt beoordeeld op basis van de cashflowgeneratie voor belastingen ten opzichte van de totale activa; 3° de toetreding tot een energiebeleidsovereenkomst, gesloten met het Vlaamse Gewest, en de naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit de toetreding.Dat criterium wordt beoordeeld aan de hand van het al of niet toegetreden zijn tot het auditconvenant; 4° het beschikken over een milieucertificaat of aantonen dat de onderneming een OVAM eco-efficiëntiescan heeft ondergaan.Het beschikken over een milieucertificaat wordt beoordeeld door na te gaan of de onderneming op de indieningsdatum van de aanvraag de volgende certificaten bezit : a) Milieucharter;b) ISO 14001;c) EMAS. De criteria, vermeld in het eerste lid, worden verder toegelicht in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5.Het gewicht van de criteria, vermeld in artikel 20, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest wordt bepaald door de wegingscoëfficiënt. De wegingscoëfficiënten voor elk van die criteria bedragen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

criteria

wegingscoëfficiënt

performantiefactor (P)

0,90

cashflowratio (C)

0,03

auditconvenant (A)

0,03

milieucertificaat of een OVAM eco-efficiëntiescan (M)

0,04

totaalscore (S)

1,00


Art. 6.Ter uitvoering van artikel 12, § 1, vierde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest wordt de limitatieve technologieënlijst als bijlage 2 bij dit besluit gevoegd.

De ecologie-investeringen vermeld op de limitatieve technologieënlijst die voor de onderneming verplicht zijn volgens de regelgeving van toepassing in het Vlaamse Gewest, komen niet in aanmerking voor een subsidie overeenkomstig artikel 12, § 1, tweede en derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest.

Art. 7.De subsidie-enveloppe is voor deze oproep vastgesteld op 38.207.475,04 euro.

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 13 september 2010.

Brussel, 13 september 2010.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Bijlage 1. Toelichting bij de beoordelingscriteria, vermeld in artikel 4 De criteria 1. De mate waarin de ecologie-investering bijdraagt tot de realisatie van de Kyotodoelstellingen of de doelstellingen, vermeld in het Vlaamse milieubeleidsplan Aan elke technologie die voorkomt op de limitatieve technologieënlijst (LTL), werd een performantiefactor toegekend. De performantiefactor is een kwalitatieve beoordeling die aangeeft in welke mate de technologie bijdraagt tot de realisatie van de Kyotodoelstellingen of de milieudoelstellingen van de Vlaamse overheid.

Door VITO werd elke technologie die voorkomt op de LTL op een objectieve manier gescreend op haar milieu- en energie-impact aan de hand van de volgende criteria : - de reductie van de emissies naar : o lucht; o water; o bodem; - de beperking van : o hinder (geluid, geur, licht); o afval; o gebruik grond- en hulpstoffen; o watergebruik; - de reductie van broeikasgasemissies : o CO2; o andere broeikasgassen.

De geïntegreerde milieuscore wordt uitgedrukt in een performantiefactor die varieert tussen 0 en 1. 2. De economische leefbaarheid Hiervoor wordt de ratio cashflowgeneratie voor belastingen versus de totale activa genomen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

cashflowratio = cashflow* / totale activa


(*) cashflow = winst of verlies voor belastingen + afschrijvingen Die ratio geeft naast een signaal van de credibiliteit van de eigen financiering ook een indicatie van de mate waarin een onderneming in staat is voldoende liquide middelen te genereren om op korte termijn haar financiële verplichtingen na te komen.

Uit de literatuur blijkt dat de cashflowratio een belangrijke falingspredictie-indicator is.

Voor ondernemingen waarvan de gegevens voor het berekenen van de cashflowratio beschikbaar zijn in de referentiedatabank, worden de boekhoudkundige gegevens opgehaald uit de laatst neergelegde jaarrekening voor de indieningsdatum van de steunaanvraag die beschikbaar is in die referentiedatabank.

Ondernemingen die niet jaarrekeningplichtig zijn, moeten de gegevens uit hun laatst afgesloten resultaatrekening (de bijlage uit de fiscale aangifte) ingeven in hun steunaanvraag.

Aan ondernemingen die nog geen jaarrekening hebben neergelegd of nog geen fiscale aangifte hebben gedaan, wordt de gemiddelde score van de andere deelnemers aan de call op dit criterium toegekend.

De cashflowratio wordt via de normalisatieformule (door middel van een gemiddelde en een standaardafwijking) teruggebracht op een schaal tussen 0 en 1 (tot op 6 cijfers na de komma). 3. De toetreding tot een energiebeleidsovereenkomst : het auditconvenant Het auditconvenant richt zich tot de middelgrote energie-intensieve vestigingen met een energieverbruik van minstens 0,1 Pj en minder dan 0,5 Pj. Ondernemingen met een of meer vestigingen die tot die doelgroep behoren en niet toegetreden zijn tot het auditconvenant op het ogenblik van de indiening van de steunaanvraag, scoren niet op dit criterium (score 0).

Ondernemingen die tot de doelgroep behoren en waarbij alle vestigingen zijn toegetreden tot het auditconvenant, scoren wel op dit criterium en krijgen score 1.

Ook ondernemingen die niet tot de doelgroep van het auditconvenant behoren, scoren op dit criterium en krijgen ook score 1. 4. Het beschikken over een milieucertificaat / OVAM eco-efficiëntiescan De meest gangbare milieumanagementsystemen zijn het Milieucharter, ISO 14001 en EMAS.Die milieuzorgsystemen hebben als doel de milieu-inspanningen van industriële ondernemingen te bevorderen. De milieu-inspanningen hebben betrekking op het gebruik van grondstoffen en energie, het recupereren en afvoeren van afval, de uitstoot via lucht, water en grond, het naleven van sectorale regelgeving, productiebeheer, en het effect van bepaalde producten op de gezondheid en het milieu.

Het beschikken over een milieucertificaat geeft aan dat de investering is ingebed in een totale visie van de onderneming op het milieu, rationeel energiegebruik en duurzaam ondernemen.

De certificaten die in aanmerking worden genomen, zijn : - Milieucharter / West-Vlaams charter duurzaam ondernemen; - ISO14001; - EMAS. Een onderneming die in het bezit is van een certificaat of kan aantonen dat zij een OVAM eco-efficiëntiescan heeft ondergaan, krijgt een score van 1 op dat criterium.

De score is voor elk van de certificaten en de OVAM eco-efficiëntiescan gelijkwaardig en bedraagt 1 als een onderneming beschikt over één of meer certificaten of de OVAM eco-efficiëntiescha heeft ondergaan.

De certificaten moeten in het bezit zijn van de onderneming en geldig zijn op de datum van indiening van de aanvraag. Ook de OVAM eco-efficiëntiescan dient te zijn uitgevoerd voor het indienen van de steunaanvraag.

Toelichting bij de milieucertificaten Het Milieucharter Het Milieucharter beloont milieuvriendelijke bedrijven voor hun inspanningen op het gebied van milieuzorg. Om het Milieucharter te ontvangen, moet de deelnemer niet alleen voldoen aan de milieuwetgeving ter zake, maar moet hij in de loop van het jaar ook een aantal milieuacties uitvoeren.

Het Milieucharter kaderde destijds in het PRESTI 4-programma van de Vlaamse overheid waarbinnen Milieucharterprojecten op financiële steun konden rekenen. Hoewel het PRESTI 4-programma is afgelopen in 2004, worden in een aantal provincies, namelijk Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen de Milieucharterprojecten nog steeds ondersteund. In West-Vlaanderen werd het Milieucharter omgevormd tot West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen.

Meer informatie is beschikbaar op de volgende contactadressen : Milieucharter Antwerpen : - VOKA - Kamer van Koophandel Kempen, Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel; - VOKA - Kamer van Koophandel Mechelen, O.L.Vrouwestraat 85, 2800 Mechelen; - contactpersoon : Lieve Nevelsteen tel. 014 56 30 30.

West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen : - POM West-Vlaanderen, Provinciehuis Olympia, Koning Leopold III-laan, 66 8200 Sint-Andries/Brugge - contactpersonen : o Philippe Tavernier tel.050 40 73 58; o Eefje Hernalsteen tel. 050 40 73 70.

Milieucharter Oost-Vlaanderen : - VOKA - Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen, Noordlaan 21, 9200 Dendermonde; - contactpersoon : Katrien Moens tel. 052 33 98 33.

EMAS (communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem) EMAS beoogt het bevorderen van een gestage verbetering van de milieuprestaties van alle Europese organisaties en van de informatie van het publiek en alle belanghebbenden. De reglementaire basis daarvoor is Verordening (EG) nr. 761/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) (Publicatieblad L 114, 24 april 2001).

Meer uitleg daarover staat op de websites van de Europese Unie : http://europa.eu.int/scadplus/leg/nl/lvb/l28022.htm; http://europa.eu.int/business/nl/topics/environment/emas.html.

ISO 14001 ISO 14001 is een Environmental Management System dat de minimumeisen beschrijft voor een milieuzorgsysteem. Het legt twee eisen voor milieuprestaties op : - het engagement om de vigerende wetgeving na te leven; - het engagement tot continue verbetering.

Voor meer uitleg hierover wordt verwezen naar de website van de International Organisation for Standardization en van het Belgisch Instituut voor Normalisatie : http://www.iso.ch/iso/en/ISOOnline.openerpage; http://www.bin.be/NL/index.htm.

Toelichting bij de OVAM eco-efficiëntiescan De OVAM lanceerde eind 2006 voor KMO's de eco-efficiëntiescan. Meer dan 1.000 ondernemingen werden doorgelicht op het vlak van eco-efficiëntie. Deze bedrijven kregen advies op maat om met het eco-efficiëntieprincipe aan de slag te gaan. Uit deze talrijke ervaringen werden maatregelen gefilterd die ook voor anderen KMO's van toepassing zijn, en om die kennis niet verloren te laten gaan ontwikkelde de OVAM een webapplicatie waardoor men vanaf november 2009 zelf zijn eco-efficiëntie-opportuniteiten kan detecteren.

De eco-efficiëntiescan is een webapplicatie die de onderneming in staat stelt om haar eco-efficiëntie-opportuniteiten te detecteren. Op een eenvoudige en snelle wijze krijgt de onderneming inzicht in mogelijke maatregelen die de eco-efficiëntie kunnen verhogen. Deze tool is relevant voor elk bedrijf, zowel productie als dienstenbedrijven. De applicatie is anoniem.

De eco-efficiëntiescan omvat volgende onderdelen : • een korte analyse van het bedrijfsprofiel, • een overzicht van eco-efficiënte maatregelen. Deze maatregelen zijn gebundeld per onderwerp en het bedrijf kan kiezen welke maartregelen voor haar relevant zijn; • de mogelijkheid tot het berekenen van een aantal indicatoren; • een rapportagemodule waar dieper wordt ingegaan op de geselecteerde opties. Hierbij krijgt de onderneming voldoende eerste lijnsadvies om zelf aan de slag te gaan ofwel aanwijzingen naar meer gespecialiseerd advies.

Meer informatie : www.ovam.be/eco-efficiëntiescan De berekening van de totaalscore van een investeringsproject De totaalscore wordt berekend aan de hand van de volgende formule : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

S = (P x 0,9) + (C x 0,03) + (A x 0,03) + (M x 0,04)


waarbij : S : totaalscore (tot 6 cijfers na de komma);

P : kwalitatieve beoordeling van de technologie via de performantiefactor;

C : beoordeling van de economische leefbaarheid via de genormaliseerde cashflowratio;

A : de toetreding tot een energiebeleidsovereenkomst via de al of niet toetreding tot het auditconvenant;

M : het beschikken over een milieucertificaat / OVAM eco-efficiëntiescan via de score op het milieucertificaat.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 13 september 2010 tot uitvoering van artikel 4 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 13 september 2010 tot uitvoering van artikel 4 van het ministerieel besluit van 1 oktober 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre facilement lisible et imprimable, et enrichi par un contexte relationnel.
^