Arrêté Ministériel du 23 avril 1999
publié le 15 juillet 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Arrêté ministériel fixant les formules des titres délivrés dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035823
pub.
15/07/1999
prom.
23/04/1999
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&(...)
Document Qrcode

23 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel fixant les formules des titres délivrés dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel


Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, notamment l'article 10ter, § 1er;

Vu l' arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type arrêté du gouvernement flamand prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997036534 source ministere de la communaute flamande Arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand fermer fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre et 19 décembre 1998, Arrête :

Article 1er.La formule et les instructions pour remplir les titres mentionnés ci-après, délivrés aux élèves réguliers de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, sont reproduites dans les annexes correspondantes : - attestation d'aptitudes acquises : annexe 1re; - attestation de fréquentation régulière des cours : annexe 2; - certificat d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : annexe 3; - certificat d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : annexe 4; - certificat de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : annexe 5; - certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprises : annexe 6.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 19 juillet 1993 fixant les formules des titres délivrés dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et dans l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit pour certaines catégories des jeunes de 18 à 25 ans, sera abrogé à compter du 1er septembre 1999, à l'exception des formules et des instructions pour remplir le certificat complémentaire sur la connaissance de la gestion d'entreprises qui seront abrogées à partir du 1er septembre 1998.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999, à l'exception de la formule et des instructions pour remplir le certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprises qui produiront leurs effets le 1er septembre 1998.

Bruxelles, le 23 avril 1999.

E. BALDEWIJNS

Annexe 1 Attestation d'aptitudes acquises 1. Formule : format A4 = 210 x 297 mm. Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs ATTEST VAN VERWORVEN BEKWAAMHEDEN Benaming en adres van de instelling waaraan het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs is verbonden : . . . . .

Onderwijsvorm : deeltijds beroepssecundair onderwijs Ondergetekende, directeur van bovenvermelde instelling, bevestigt dat . . . . . . . . . . (1), geboren te, . . . . . op . . . . . (2); de volgende bekwaamheden heeft verworven : Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te, op 30 juni De houder, De directeur (3) Stempel van de instelling 2. Onderrichtingen voor het invullen : _______ Notes (1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;(2) geboortedatum : maand voluit in letters;(3) handtekening, naam en eerste voornaam van de directeur. Annexe 2 Attestation de fréquentation régulière des cours 1. Formule : format A4 = 210 x 297 mm. Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs ATTEST VAN REGELMATIGE LESBIJWONING Benaming en adres van de instelling waaraan het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs is verbonden : . . . . .

Onderwijsvorm : deeltijds beroepssecundair onderwijs Ondergetekende, directeur van bovenvermelde instelling, bevestigt dat . . . . . . . . . . (1), geboren te, . . . . . op . . . . . (2); in bovenvermeld centrum gedurende het schooljaar . . . . . vanaf.................. tot.................. (begin- en einddatum van de studies) regelmatig deeltijds beroepssecundair onderwijs heeft gevolgd, niveau . . . . . (3) Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te....................., op......... (4) De directeur (5) Stempel van de instelling 2. Onderrichtingen voor het invullen : _______ Notes (1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;(2) geboortedatum : maand voluit in letters;(3) « tweede graad » of « derde graad »;(4) einddatum die ook hoger werd vermeld;(5) handtekening, naam en eerste voornaam van de directeur. Annexe 3 Certificat d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel 1. Formule : format A4 = 210 x 297 mm. Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs STUDIEGETUIGSCHRIFT VAN DE TWEEDE GRAAD VAN HET DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS Benaming en adres van de instelling waaraan het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs is verbonden : . . . . .

Onderwijsvorm : deeltijds beroepssecundair onderwijs Graad : tweede Ondergetekende, directeur van bovenvermelde instelling, bevestigt dat . . . . . . . . . . (1), geboren te, . . . . . op . . . . . (2); 1° als regelmatige leerling de tweede graad van het deeltijds beroepssecundair onderwijs heeft gevolgd;2° deze graad met vrucht heeft beëindigd in de bovengenoemde instelling en onderwijsvorm. Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te,..................... op 30 juni.......

De houder, De directeur (3) Stempel van de instelling 2. Onderrichtingen voor het invullen : _______ Notes (1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;(2) geboortedatum : maand voluit in letters;(3) handtekening, naam en eerste voornaam van de directeur. Annexe 4 Certificat d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel 1. Formule : format A4 = 210 x 297 mm. Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs STUDIEGETUIGSCHRIFT VAN DE DERDE GRAAD VAN HET DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS Benaming en adres van de instelling waaraan het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs is verbonden : . . . . .

Onderwijsvorm : deeltijds beroepssecundair onderwijs Graad : derde Ondergetekende, directeur van bovenvermelde instelling, bevestigt dat . . . . . . . . . . (1), geboren te . . . . . , op . . . . . (2); 1° als regelmatige leerling de tweede graad van het deeltijds beroepssecundair onderwijs heeft gevolgd;2° deze graad met vrucht heeft beëindigd in de bovengenoemde instelling en onderwijsvorm. Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te, . . . . . op 30 juni.......

De houder, De directeur (3) Stempel van de instelling 2. Onderrichtingen voor het invullen : _______ Notes (1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;(2) geboortedatum : maand voluit in letters;(3) handtekening, naam en eerste voornaam van de directeur. Annexe 5 Certificat de qualification de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel 1. Formule : format A4 = 210 x 297 mm. Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs KWALIFICATIEGETUIGSCHRIFT VAN..............................(1) Benaming en adres van de instelling waaraan het centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs is verbonden : . . . . .

Onderwijsvorm : deeltijds beroepssecundair onderwijs Ondergetekende, directeur van bovenvermelde instelling, bevestigt dat . . . . . . . . . . (2), geboren te, . . . . . op . . . . . (3); voor de beoordelingscommissie met succes een praktijkproef heeft afgelegd in de bovenvermelde instelling en onderwijsvorm.

Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te, . . . . . op 30 juni......

De directeur (4), De beoordelingscommissie (5) De houder, Stempel van de instelling 2. Onderrichtingen voor het invullen : _______ Notes (1) één der benamingen uit de door de minister, bevoegd voor het onderwijs, vastgelegde limitatieve lijst terzake;(2) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;(3) geboortedatum : maand voluit in letters;(4) handtekening, naam en eerste voornaam van de directeur;(5) handtekening, naam en eerste voornaam van ten minste drie leden, waaronder één deskundige. Annexe 6 Certificat d'études sur la connaissance de base de la gestion d'entreprises 1. Formule : format A4 = 210 x 297 mm. Vlaamse Gemeenschap - Koninkrijk België Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs GETUIGSCHRIFT OVER DE BASISKENNIS VAN HET BEDRIJFSBEHEER Benaming en adres van de instelling : . . . . .

Ondergetekende, . . . . . . . . . . , directeur van bovenvermelde instelling, bevestigt dat . . . . . (1), geboren te . . . . . , op . . . . . (2) voldaan heeft aan de voorwaarden inzake de basiskennis van het bedrijfsbeheer, opgenomen in : 1° de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap;2° het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van hoofdstuk I van titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. Hij/zij bevestigt dat al de wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd.

Gegeven te,..................... op 30 juni......

De houder, De directeur (3) Stempel van de instelling 2. Onderrichtingen voor het invullen : _______ Notes (1) naam en eerste voornaam van de leerling volgens identiteitskaart of geboorteakte;(2) geboortedatum : maand voluit in letters;(3) handtekening, naam en eerste voornaam van de directeur. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 avril 1999 fixant les formules des titres, délivrés dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Bruxelles, le 23 avril 1999.

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS

Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre facilement lisible et imprimable, et enrichi par un contexte relationnel.
^