Plan De Secteur
publié le 05 février 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

DEPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'INFRASTRUCTURE Plan de secteur Termonde. - Fixation définitive du plan de modification partielle du plan de secteur sur le territoire des communes de Zele, Berlare, Termonde et Lebbeke Un arrêté du Gouvernement

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035096
pub.
05/02/1998
prom.
--
moniteur
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&c(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


DEPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'INFRASTRUCTURE Plan de secteur Termonde. - Fixation définitive du plan de modification partielle du plan de secteur sur le territoire des communes de Zele, Berlare, Termonde et Lebbeke Un arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type arrêté du gouvernement flamand prom. 09/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997036501 source ministere de la communaute flamande Arrêté du Gouvernement flamand fixant le quota total de production de l'exploitation de gravier pour les années 1998 et 1999 type arrêté du gouvernement flamand prom. 09/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998035052 source ministere de la communaute flamande Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, en ce qui concerne l'interruption de carrière type arrêté du gouvernement flamand prom. 09/12/1997 pub. 18/08/1998 numac 1998035834 source ministere de la communaute flamande Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant agrément comme établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la lé type arrêté du gouvernement flamand prom. 09/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998035040 source ministere de la communaute flamande Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de périodes additionnelles aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes du « Vlaamse Rand » et de la frontière linguistique fermer fixe définitivement une modification partielle de l'arrêté royal du 7 novembre 1978 portant fixation du plan de secteur Termonde, pour les parties des feuilles 22/4, 22/8 et 23/5, telles que comprises dans les annexes 1re et 2 au présent arrêté.

Le plan de la situation physique et juridique appartenant aux parties non-normatives du plan de secteur précité définitivement fixé, est compris dans les annexes 3 et 4 au présent arrêté.

Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Provincie Oost-Vlaanderen. - Streekcommissie van advies voor de ruimtelijke ordening Uittreksel uit de vergadering van 12 september 1997 Aanwezig : Voorzitter dd. : voor punt 1 : E. Van Meenen vanaf punt 2 : A. Vercamer Leden : J. Timmermans, G. Deckers, F. De Vilder, A. De Maght-Aelbrecht, J. Caudron, P. Martens, S. Van Rouveroij, A. Vanden Bossche, D. Baeckelandt, L. Daels, P. Van Tittelboom, P. De Decker, M. Hoffmann, J. Rutgeerts, G. Schuerman, P. Saey, M. Vermeulen, G. Storme.

Vanwege R.O.H.M. : A. Stevens - afd. ROHM Oost-Vlaanderen W. Vanheel - afd. Ruimtelijke Planning Secretariaat : N. Bleyenberg Verontschuldigd : H. Balthazar, W. Merchie, H. Rupus, I. Verleyen, P. Wille, G. Allaert, W. Goemaere, B. Van Schoote.

Afwezig : O. Adriaensen, M. Heughebaert.

Agenda A. De notulen van de vergaderingen van 8 augustus 1997, te 15 uur en 16 uur worden goedgekeurd.

B.4. Gewestplan Dendermonde, gedeeltelijke herziening te Zele, Berlare, Dendermonde en Lebbeke De Commissie, Wordt uitgenodigd, om in toepassing van artikel 11, § 4 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, advies te verlenen over het dossier betreffende de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Dendermonde op het grondgebied van de gemeente Zele, Berlare, Dendermonde en Lebbeke, waarvan het ontwerpplan voorlopig vastgesteld werd bij besluit van de Vlaamse regering van 3 december 1996 ( Belgisch Staatsblad 31 januari 1997) en de Gouverneur belast met het openbaar onderzoek; Neemt kennis van de inhoud van het dossier dat bestaat uit het besluit van de Vlaamse regering, het bestemmingsplan (fragment kaartbladen 22/4, 22/8, 23/5), plan met de fysische en juridische toestand, de toepasselijke wettelijke bepalingen, de stukken waaruit blijkt dat het openbaar onderzoek gehouden werd van 17 april tot en met 16 juni 1997, de ingediende bezwaren, en de adviezen van de gemeenten en van de Bestendige Deputatie;

Hoort de heer W. Vanheel van de Afdeling Ruimtelijke Planning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap die de betreffende gewestplanwijziging toelicht waaruit blijkt dat, zoals aangegeven in de considerans van het besluit van de Vlaamse regering, het gaat om het intekenen van het tracé van een pijpleiding die een verbinding moet vormen tussen Zeebrugge en het Franse en Duitse aardgasnet en onderdeel is van een aardgastransportnetwerk in Noordwest-Europa, dat dergelijke werken van algemeen belang zijn en vroeger vergund werden bij toepassing van artikel 20 van de stedenbouwwet totdat de rechtspraak hierover anders geoordeeld heeft, dat de tracés van die pijpleidingen thans opgenomen worden in het gewestplan en tot de vaste en verplichte inhoud ervan behoren, dat dergelijke pijpleidingen evenwel jaren vooraf bestudeerd en gepland worden, ook in overleg met de administraties, dat het aldus mogelijk is dat nog niet integraal voldaan wordt aan het principe van bundeling van lijninfrastructuren volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen doch dit principe zeker benadert en in de toekomst volledig zal gevolgd worden;

Stelt vast dat het besluit van de Vlaamse regering op volgende overwegingen steunt : « Overwegende dat de aanleg van een pijpleiding noodzakelijk is voor het vervoer van gas naar Brugge en van Brugge naar enerzijds Raeren in Duitsland en anderzijds Quévy in Frankrijk en dit als onderdeel van een Europees netwerk van pijpleidingen;

Overwegende dat aan te leggen pijpleidingen tot de vaste en verplichte inhoud van het gewestplan behoren;

Overwegende dat voor de geplande gasvervoerleiding geen tracé voorzien is binnen de grafische voorschriften van het vroeger bij koninklijk besluit vastgestelde gewestplan;

Overwegende dat de geldende grafische voorschriften van het gewestplan in hun huidige vorm aldus de uitvoering van de werken noodzakelijk voor de aanleg van de gasleiding verhinderen. » Dat het voorgesteld tracé van de aardgasleiding loopt vanaf de grens met Lokeren en de kruising van de autosnelweg E17 door een agrarisch gebied, verder door een landschappelijk waardevol agrarisch gebied, een agrarisch gebied, een waterwinningsgebied, agrarisch gebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, valleigebied, agrarisch gebied, woongebied met landelijk karakter, natuurgebied, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, natuurgebied, de Dender, landschappelijk waardevol agrarisch gebied, woongebied met landelijk karakter en agrarisch gebied tot aan de grens met de provincie Vlaams-Brabant, dat slechts een deel nagenoeg parallel loopt met bestaande wegen, nl. vanaf de E17 tot aan het drukstation en verder open gebied doorkruist wordt;

Dat volgende bezwaren ingediend werden : 1. Rottiers-Van den Berghe vragen degelijk plaatsherstel na de werken door aanbrengen dikke betondallen. 2. N.V. Distrigas te Oudegem zal een knooppunt aangelegd worden voor een toekomstige aftakking.

Dat binnen de 60 dagen na de sluiting van het openbaar onderzoek door de gemeenteraden en de Bestendige Deputatie advies kon uitgebracht worden waarbij geen advies gelijkstaat met gunstig, wat volgend resultaat geeft : Berlare : - Buggenhout : - Dendermonde : d.d. 10 juli 1997 - ongunstig Hamme : - Lebbeke : - Wichelen : - Zele : d.d. 26 juni 1997 - gunstig Bestendige Deputatie : d.d. 14 augustus 1997 - ongunstig Dat voor de gemeente Wichelen advies uitgebracht werd door het schepencollege, dat evenwel terzake niet bevoegd is;

Evalueert de gegevens van het dossier waarbij als meerderheidsstandpunt aangevoerd wordt dat in het besluit van de Vlaamse regering niet aangegeven wordt op welke ruimtelijke visie gesteund wordt, dat de enige visie die op Vlaams niveau bekend is vervat zit in de ontwikkelingsperspectieven m.b.t. pijpleidingen die opgenomen zijn in het ontwerp van Structuurplan Vlaanderen en die bestaat in het bundelen van pijpleidingen in leidingstroken, dat het ontwerp van gewijzigd gewestplan hieraan niet voldoet, dat op het plan afzonderlijke leidingen aangeduid zijn doch dat niet bekend is of en welke leidingen aldaar reeds bestaan noch of er in de toekomst leidingen kunnen bijkomen, dat evenmin een visie gegeven wordt op bestaande leidingenstelsels die op het gewestplan reeds aangeduid zijn, verspreid aangelegd werden en waarmee niet gebundeld wordt, dat de voorgestelde tracé waardevolle bestemmingen bezwaart en dat deze nog meer zouden geschaad worden bij latere bundeling met de reeds verspreide leidingen, dat deze gewestplanwijziging aldus onvoldoende gemotiveerd is, niet steunt op een duidelijk ruimtelijk beleid en een goede ruimtelijke ordening kan schaden, dat aldus het ongunstig advies van de Bestendige Deputatie kan bijgetreden worden; dat het eerste bezwaar slaat op de uitvoering en niet op de planning en dat het tweede bezwaar neerkomt op een bijkomende wijziging, wat niet mogelijk is vermits dit niet het voorwerp was van het onderzoek; en waarbij als minderheidsstandpunt gesteld wordt dat de plannen van Distrigas en de besprekingen met de overheid dateren van voor het Structuurplan Vlaanderen, dat de overheid moet instaan voor werken van algemeen belang die niet kunnen uitgesteld worden omwille van toekomstige principes, dat de voorgestelde gewestplanwijziging weliswaar deels steunt op een oude benadering doch ook reeds grotendeels rekening houdt met de recente visies en ontwikkelingsperspectieven;

Beslist met 4 stemmen voor, 12 tegen en 4 onthoudingen het besproken ontwerp van gedeeltelijk herziening van het gewestplan Dendermonde ongunstig te adviseren.

Namens de Streekcommissie van Advies : De Secretaris, (get.) N. Bleyenberg.

De Voorzitter dd., (get.) A. Vercamer.

Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre facilement lisible et imprimable, et enrichi par un contexte relationnel.
^