Plan De Secteur
publié le 05 février 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

DEPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'INFRASTRUCTURE Plan de secteur Saint-Trond-Tongres. - Fixation définitive du plan de modification partielle du plan de secteur sur le territoire des communes de Gingelom, Heers, Saint-Trond, Tongres et Un arrêt

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998035098
pub.
05/02/1998
prom.
--
moniteur
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&c(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


DEPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'INFRASTRUCTURE Plan de secteur Saint-Trond-Tongres. - Fixation définitive du plan de modification partielle du plan de secteur sur le territoire des communes de Gingelom, Heers, Saint-Trond, Tongres et Fourons Un arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type arrêté du gouvernement flamand prom. 09/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997036501 source ministere de la communaute flamande Arrêté du Gouvernement flamand fixant le quota total de production de l'exploitation de gravier pour les années 1998 et 1999 type arrêté du gouvernement flamand prom. 09/12/1997 pub. 18/08/1998 numac 1998035834 source ministere de la communaute flamande Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant agrément comme établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la lé type arrêté du gouvernement flamand prom. 09/12/1997 pub. 24/01/1998 numac 1998035040 source ministere de la communaute flamande Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi de périodes additionnelles aux écoles de l'enseignement fondamental dans les communes du « Vlaamse Rand » et de la frontière linguistique type arrêté du gouvernement flamand prom. 09/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998035052 source ministere de la communaute flamande Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel du Ministère de la Communauté flamande du 24 novembre 1993, en ce qui concerne l'interruption de carrière type arrêté du gouvernement flamand prom. 09/12/1997 pub. 21/01/1998 numac 1998035027 source ministere de la communaute flamande Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux personnels chargés de missions dans le cadre de l'expérience « contrôle de l'inscription et de la régularité de la fréquentation scolaire » fermer fixe définitivement une modification partielle de l'arrêté royal du 5 avril 1977 portant fixation du plan de secteur, Saint-Trond-Tongres pour les parties du territoire des communes de Gingelom, Heers, Saint-Trond, Tongres et Fourons telles qu'indiquées sur les plans d'affectation en annexe et pour les parties des feuilles 33/6, 33/7, 33/8, 34/5, 34/7, 34/8, 41/3 et 42/4 telles que comprises dans les annexes 1re à 6 comprise au présent arrêté.

Le plan de la situation physique et juridique appartenant aux parties non-normatives du plan de secteur précité définitivement fixé, est compris dans les annexes 7 à 12 comprise au présent arrêté.

Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. .

Streekcommissie van Advies voor de Ruimtelijke Ordening. - Advies Advies over het besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 1996 ( Belgisch Staatsblad 31 januari 1997) houdende voorlopige vaststelling van het ontwerp-plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Sint-Truiden-Tongeren op het grondgebied van de gemeenten Sint-Truiden, Gingelom, Heers, Tongeren en Voeren (deel van de kaartbladen 33/6, 33/7, 33/8, 34/5, 34/7, 34/8, 41/3 en 42/4), over de adviezen uitgebracht door de Bestendige Deputatie, door de betrokken gemeenteraden en over de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaarschriften.

Dit dossier werd door de Streekcommissie besproken op de hierna volgende vergadering : 8 september 1997.

Inhoudstabel : 1. Advies van de Commissie over het plangebied.2. Advies over het advies van de Bestendige Deputatie.3. Advies over de adviezen van de betrokken gemeenteraden.4. Advies over de tijdig ontvangen bezwaarschriften.1. Advies van de Commissie over het plangebied De Commissie heeft zich bij de vorming van een eigen standpunt en visie over dit plangebied laten leiden door de overwegingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 1996, het ontwerp-plan zelf, het advies uitgebracht door de Bestendige Deputatie en de gemeenteraden en de tijdig ontvangen bezwaarschriften. De Commissie verleent gunstig advies over het tracé voor de aanleg van een ondergrondse aardgasleiding zoals voorgesteld in het ontwerp-plan.

De Commissie stelt daarbij evenwel vast dat zij opnieuw voor de voldongen feiten wordt geplaatst door de verklaring van openbaar nut die in het besluit werd opgenomen en tengevolge waarvan het openbaar onderzoek en het advies van de streekcommissie nog weinig zinvol zijn.

Bovendien wordt geen rekening gehouden met bestaande infrastructuren en wordt opnieuw open ruimte ingenomen. Voor de aanleg van dergelijke leidingen dient het principe van de « infrastructuurstraten » te worden toegepast. 2. Advies over het advies van de Bestendige Deputatie d.d. 24 juli 1997 Inhoud : De Bestendige Deputatie brengt een gunstig advies uit over het ontwerp-plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Sint-Truiden-Tongeren.

Advies : De Commissie neemt kennis van dit advies. 3. Advies over de adviezen van de betrokken gemeenteraden 3.1. Advies van de gemeente Hoeselt d.d. 24 juli 1997 Inhoud : De gemeenteraad van Hoeselt brengt een gunstig advies uit over het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 3 december 1996 houdende gedeeltelijke vaststelling van het ontwerp-gewestplan Sint-Truiden-Tongeren met name gedeelte van het grondgebied van de gemeenten Sint-Truiden-Gingelom, Heers, Tongeren en Voeren.

Advies : De commissie neemt kennis van dit advies. 3.2. Advies van de stad Bilzen d.d. 7 juli 1997 Inhoud : De gemeenteraad van Bilzen wenst geen opmerkingen te maken over de voorgestelde wijzigingen van het gewestplan Sint-Truiden-Tongeren, zoals vastgelegd bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 december 1996.

Advies : De Commissie neemt kennis van dit advies. 3.3. De gemeenten Borgloon, Gingelom, Heers, Herstappe, Kortessem, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden, Tongeren, Voeren en Wellen hebben geen advies uitgebracht zodat zij geacht worden een gunstig advies te hebben uitgebracht. 4. Advies over de tijdig ontvangen bezwaarschriften Het openbaar onderzoek had plaats van 14 april 1997 tot en met 12 juni 1997. Er werd 1 bezwaarschrift ingediend door : Distrigas N.V. Kunstlaan 21 1040 Brussel Inhoud : In hoedanigheid van bouwheer en exploitant van de gasvervoersinstallatie Zomergem-Eynatten deelt Distrigas mee dat het op het ontwerp-gewestplan opgenomen tracé niet helemaal overeenstemt met het definitieve tracé.

Deze verschillen zijn te verklaren door het feit dat op het ontwerp-gewestplan opgenomen tracé slechts een voorontwerp was en dat sindsdien enkele beperkte tracé-aanpassingen werden uitgevoerd om volgende redenen : * Bijlage 1 van het ontwerp - gewestplan Sint-Truiden-Tongeren in de gemeenten Sint-Truiden en Gingelom (kaartblad 33/8 en 34/5) ter hoogte van Muizen wegens de correctie van een fout. * Bijlage 4 van het ontwerp-gewestplan in de gemeente Tongeren (kaartblad 33/8 en 34/5), ter hoogte van Rutten wegens de toekomstige fruitbomenaanplanting. * Bijlage 5 van het ontwerp-plan in de gemeente Voeren (kaartblad 34/7 en 34/8), ter hoogte van Moelingen : in het punt A, ten gevolge van een advies in verband met de invloed van de hoogspanningslijnen, in het punt B, wegens de interne configuratie van de bestaande post van Distrigas. * Bijlage 6 van het ontwerp-plan in de gemeente Voeren (kaartblad 34/8, 42/4) ter hoogte van Hagelstein in het punt A om een uitzonderlijk zorgvuldig omheind terrein te ontwijken; ter hoogte van Reesberg, in het punt B om « dolines » (ondergrondse waterloop of holte) te ontwijken.

Advies : De commissie neemt kennis van de inhoud van deze brief.

Argumentatie : De Commissie stelt vast dat dit bezwaar niet als dusdanig kan beschouwd worden, aangezien geen bezwaren of bemerkingen worden ingediend. De Commissie kan geen uitspraak doen over een eventuele tracé-wijziging, aangezien dit buiten het voorgelegde ontwerp valt.

De Commissie geeft aan de Voorzitter opdracht het advies zo snel mogelijk aan de Gouverneur over te zenden en dit zeker voor het einde van de adviestermijn.

Gedaan in zitting van 8 september 1997.

Namens de Commissie : J. Ruyters, secretaris.

H. Houben-Bertrand, gouverneur-voorzitter.

Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre facilement lisible et imprimable, et enrichi par un contexte relationnel.
^