Plan De Secteur
publié le 30 août 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Département de l'Environnement et de l'Infrastructure Plan de secteur « Mechelen ». - Fixation définitive du plan de modification partielle du plan de secteur sur le territoire des communes de Duffel, Lier, Malines et Willebroek Un arrêté du Le p

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035633
pub.
30/08/2000
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE


Département de l'Environnement et de l'Infrastructure Plan de secteur « Mechelen ». - Fixation définitive du plan de modification partielle du plan de secteur sur le territoire des communes de Duffel, Lier, Malines et Willebroek Un arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000Documents pertinents retrouvés type arrêté du gouvernement flamand prom. 26/05/2000 pub. 19/07/2000 numac 2000035705 source ministere de la communaute flamande Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 18 mai 1999 portant création d'un Fonds de Réinsertion type arrêté du gouvernement flamand prom. 26/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000035624 source ministere de la communaute flamande Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains type arrêté du gouvernement flamand prom. 26/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000035623 source ministere de la communaute flamande Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant généralisation du régime des contractuels subventionnés type arrêté du gouvernement flamand prom. 26/05/2000 pub. 06/07/2000 numac 2000035634 source ministere de la communaute flamande Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant l'aide à la pêche maritime et à l'acquiculture type arrêté du gouvernement flamand prom. 26/05/2000 pub. 15/07/2000 numac 2000035687 source ministere de la communaute flamande Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais type arrêté du gouvernement flamand prom. 26/05/2000 pub. 28/11/2000 numac 2000036137 source ministere de la communaute flamande Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 concernant le projet temporaire "encadrement renforcé des élèves" dans l'enseignement fondamental ordinaire fermer fixe définitivement le plan y joint de modification partielle de l'arrêté royal du 5 août 1976 portant fixation du plan de secteur "Mechelen" pour des parties des feuilles 15/8, 16/5, 23/3 et 23/4 telles que comprises dans les annexes 1re à 3 au présent arrêté.

Le plan indiquant la situation physique et juridique existante appartenant aux parties non normatives du plan de secteur susvisé fixé définitivement est compris dans les annexes 4 à 6 au présent arrêté.

Le ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Advies van de Regionale Commissie van Advies van de provincie Antwerpen Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 houdende voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Mechelen op het grondgebied van de gemeenten Duffel, Lier. Mechelen en Willebroek;

Gelet op het overwegende gedeelte van het bovenvermeld besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999, dat onder meer stelt : "Overwegende dat voor de voorziene verbinding voor de te realiseren hoofdwaterleiding op het gewestplan Mechelen geen infrastructuur van Vlaams niveau voorhanden is waarmee over de gehele lengte van hel tracé kan gebundeld worden : dat het tracé, voor zover technisch en ruimtelijk mogelijk is, derhalve voorzien wordt in parallellisme met verschillende bestaande lijninfrastructuren van Vlaams belang, met name met de N16, met de bestaande PIDPA-waterleiding van Walem naar Willebroek en met de 380 kV-hoogspanningslijn Lint-Lier-Massenhoven : dat het tracé op Vlaams niveau een toepassing is van het bundelingsprincipe, overeenkomstig de optie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen ter zake; dat voor die gedeelten van het tracé waar bundeling met lijninfrastructuur van Vlaams niveau niet kan gerealiseerd worden een nieuw tracé is bepaald waarvan de negatieve ruimtelijke impact zo beperkt mogelijk is : dat op die manier een tracé is bepaald ter hoogte van Heindonk en Willebroek rekening houdend met de percelering en met het bebouwingspatroon zodat de versnippering van het gebied beperkt wordt; dat deze lokale onvolkomen bundeling de geldigheid van het bundelingsprincipe voor het globale tracé van Oelegem naar Gent niet in het gedrang brengt";

Gelet op het besluit van de gouverneur van de provincie van 14 februari 2000 dat het openbaar onderzoek over het ontwerpplan afsluit, en de 131 bijgevoegde bezwaren en opmerkingen;

Overwegende dat de bezwaren en opmerkingen stellen dat de T.M.V.W., de eigenaars van de betrokken terreinen niet over de aanleg van de hoofdwaterleiding ingelicht heeft; dat opmetingen op private terreinen zonder voorafgaande toestemming van de betrokken eigenaars gedaan zijn; dat de gemeente Duffel het bericht van de aankondiging van het openbaar onderzoek pas op 20 oktober 1999 aangeplakt heeft; dat geen milieueffectrapport opgemaakt is; dat alternatieve tracés voor de hoofdwaterleiding zoals het bundelen met het Albertkanaal en de N19, met het Albertkanaal, het Netekanaal en de Nete alsmede de terreinen van de Antwerpse Waterwerken, met de verlaten spoorweg tussen Antwerpen-Zuid en Mechelen, met de 150 kV-hoogspanningsleiding tot de kruising met het voorziene tracé van de N16 en vervolgens het voorziene tracé van de N16, met de N14 vanaf de Trommelhoeve over het Maaikeneveld tot de kruising met de Nete te Duffel en vervolgens de terreinen van de Antwerpse Waterwerken, met de 380 kV-hoogspanningsleiding vanaf de kruising met de gemeentegrens tussen Lier en Lint en vervolgens de 150 kV-hoogspanningsleiding tot de kruising met de N14 en verder de N14 tot de kruising met de Nete te Duffel en ten slotte de terreinen van de Antwerpse Waterwerken, met de 150 kV-hoogspanningsleiding ten zuidwesten van Heindonk conform het milieueffectrapport wegens het beperkt landschappelijk waardevol karakter van de polder van Heindonk, met de voorziene omleidingsweg van Duffel tussen de Lintsesteenweg en de Wouwendonkstraat en vervolgens de Waarloossteenweg en ten slotte de verlaten spoorweg tussen Antwerpen-Zuid en Mechelen of met de bestaande drinkwaterleiding te Willebroek mogelijk zijn; dat het voorziene tracé het principe van het bundelen van infrastructuren niet integraal toepast; dat het voorzien tracé het landschap versnippert, dat de hoofdwaterleiding de waarde van de terreinen reduceert; dat het voorziene tracé te lang en te bochtig is dat het voorziene tracé het verwezenlijken van projecten in de weg staat; dat de hoofdwaterleiding bij gebreken schade aan de exploitaties in de serres veroorzaakt : dat het voorziene tracé agrarische gebieden in de omgeving van Sint-Katelijne-Waver doorkruist, die het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen voor tuinbouw reserveert maar niet meer voor tuinbouw te gebruiken zijn; dat het voorziene tracé negatieve effecten op het nabijgelegen natuurgebied Babbelse Beemden-Beunt-Senthout - dat tot landschappelijk waardevol agrarisch gebied of natuurgebied te bestemmen is heeft, zodat het tracé meer naar het noorden moet verschuiven; dat het alternatief tracé van de verlaten spoorweg tussen Antwerpen-Zuid en Mechelen wegens het waardevol karakter van het gebied niet te aanvaarden is; dat het gebied aan weerszijden van de verlaten spoorweg tussen Antwerpen-Zuid en Mechelen tot landschappelijk waardevol agrarisch gebied te bestemmen is : dat het voorziene tracé veeleer bos-, park- en natuurgebied dan agrarisch gebied en private tuinen spaart; dat het belasten van agrarisch gebied zware economische gevolgen heeft, dat het drinkwater op alternatieve locaties dan Oelegem zoals Walem gewonnen kan worden, zodat de aanleg van de hoofdwaterleiding overbodig is : dat de hoofdwaterleiding de terreinen die heden met bovengrondse en ondergrondse leidingen belast zijn, verder hypothekeert; dat het voorziene tracé open ruimte te Duffel teloor doet gaan dat meer aandacht naar agrarisch, bos- en natuurgebied uit moet gaan : dal onderzoek naar alternatieve tracés, bundelen met alternatieve infrastructuren en geologische effecten vereist is : dat informatie op het niveau van de gemeente ontbreekt : dat het voorziene tracé de historische hoeve Zevenbunder teloor doet gaan, dat de plannen te vaag zijn : dat de gemeente Duffel de verlaten spoorweg tussen Antwerpen-Zuid en Mechelen ten behoeve van ecologisch en natuurvriendelijk beheer verhuurt; dat de drainage van de betrokken terreinen ten behoeve van het uitvoeren van de werken niet te herstellen schade veroorzaakt, dat het voorziene tracé het zeer waardevol natuurgebied Kleine Bergen te Heindonk in gevaar brengt : dat het voorziene tracé met de omleidingsweg van Willebroek bundelt, die in afwijking van het gewestplan verwezenlijkt is : dat het alternatief voorstel van de gemeente Duffel groen gebied teloor doet gaan, het verwezenlijken van de voorziene omleidingsweg van Duffel bevordert, met het volgen van de Waarloossteenweg meer hinder geeft dan het voorziene tracé over agrarisch gebied, negatief effect op het grondwater heeft, schade aan de woningen in de nabijheid veroorzaakt, het verder uitrusten van de straat verhindert, meer kosten vergt en ernstige hinder bij het uitvoeren van de werken in de nabijheid van woningen teweeg brengt dat de hoofdwaterleiding het recht van eigendom van de betrokken terreinen op permanente wijze beperkt en onder meer het planten van bomen verhindert;

Gelet op het gedeeltelijk ongunstig advies van de bestendige deputatie van de provincieraad van 20 januari 2000, dat stelt dat het landschappelijk waardevol karakter van de polder van Heindonk beperkt is; dat het voorziene tracé schade aan de waardevolle stuifduinrug veroorzaakt; dat het milieueffectrapport wegens het verkorten van het tracé met 900 m en het behouden van de meest waardevolle sloten in het gebied het bundelen met de 150 kV-hoogspanningsleiding weerhoudt;

Gelet op het ongunstig advies van de gemeenteraad van Duffel van 25 oktober 1999, dat stelt dat alternatieve tracés voor de hoofdwaterleiding zoals het bundelen met de terreinen van de Antwerpse Waterwerken mogelijk zijn : dat overigens het alternatief tracé dat tussen de Lintsesteenweg en de Wouwendonkstraat de voorziene omleidingsweg van Duffel, tussen de Wouwendonkstraat en de gemeentegrens met Kontich de Waarloossteenweg en tussen de gemeentegrens met Kontich en de Notmeir de verlaten spoorweg tussen Antwerpen-Zuid en Mechelen volgt, te weerhouden is : dat het alternatief tracé geen onteigening vereist; dat de Antwerpse Waterwerken ondergrondse leidingen langs de verlaten Spoorweg hebben; dat het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen het bundelen van infrastructuren vooropstelt; dat geen infrastructuur van Vlaams niveau voorhanden is, zodat met infrastructuur van lager niveau te bundelen is; dat de verlaten spoorweg wel waardevol natuurgebied is maar dat de aanleg van de hoofdwaterleiding geen afbreuk aan het gebied doet;

Gelet op het ongunstig advies van de gemeenteraad van Willebroek van 21 december 1999, dat stelt dat het alternatief tracé dat met de 150 kV-hoogspanningsleiding tot de kruising met het voorziene tracé van de N16 en vervolgens het voorziene tracé van de N16 bundelt, te weerhouden is;

Gelet op het gunstig advies van de gemeenteraad van Berlaar van 18 januari 2000;

Gelet op het gunstig advies van de gemeenteraad van Bornem van 18 januari 2000;

Gelet op het ongunstig advies van de gemeenteraad van Lier van 24 januari 2000, dat stelt dat de hoofdwaterleiding de terreinen die heden met bovengrondse en ondergrondse leidingen belast zijn, verder hypothekeert : dat alternatieve tracés zoals het bundelen met het Albertkanaal en de N19 of met het Albertkanaal, het Netekanaal en de Nete alsmede de terreinen van de Antwerpse Waterwerken mogelijk zijn : dat het voorziene tracé veeleer bos-, park- en natuurgebied dan agrarisch gebied en private tuinen spaart : dat het drinkwater op alternatieve locaties dan Oelegem zoals Walem gewonnen kan worden, zodat de aanleg van de hoofdwaterleiding overbodig is;

Gelet op de impliciet gunstige adviezen van de overige gemeenteraden van het gewest;

Overwegende dat de T.M.V.W. geenszins verplicht is om de eigenaars van de betrokken terreinen over de aanleg van de hoofdwaterleiding in te lichten, zodat de aankondiging van het ontwerpplan volstaat; dat opmetingen op private terreinen enkel het uitvoeren van de werken betreffen en bijgevolg buiten het bestek van het ontwerpplan vallen : dat het college van burgemeester en schepenen van Duffel attesteert dat de aankondiging van het openbaar onderzoek van 30 september tot 29 november 1999 aangeplakt is; dat de T.M.V.W. het vereiste milieueffectrapport heeft opgemaakt, dat de eensluidendverklaring op 9 oktober 1999 bekomen heeft; dat de reductie van de waarde van de terreinen geen ruimtelijke gegevens maar de consequenties van ruimtelijke gegevens vormt; dat de distributie van drinkwater tot de erfdienstbaarheden van openbaar nut behoort en bijgevolg het recht van eigendom kan beperken, zodat het uitvoeren van projecten in het gedrang komt : dat de aanleg en het onderhoud van de drinkwaterleiding het risico van incidenten op maximale wijze beperken, zodat schade aan de omgeving niet te verwachten valt; dat de hoofdwaterleiding de tuinbouw niet verhindert maar in beperkte mate compliceert; dat het bestemmen van het gebied Babbelse Beemden-Beunt-Senthout tot landschappelijk waardevol agrarisch gebied of natuurgebied buiten het bestek van het ontwerpplan valt; dat het effect van de hoofdwaterleiding meer beperkt in agrarisch gebied dan in bos-, park- en natuurgebied is; dat het voorziene tracé enkel bij strikte noodzaak private tuinen belast; dat het voorziene tracé het agrarisch gebied op maximale wijze van de economische gevolgen vrijwaart : dat technische redenen zoals het ter beschikking staan van de vereiste ruimte het winnen van drinkwater op alternatieve locaties dan Oelegem in de weg staan; dat het ontwerpplan de hoofdwaterleiding in de voorziene leidingstraat incorporeert, zodat bestaande of aan te leggen leidingen samen met de hoofdwaterleiding zullen verlopen : dat het bijkomend bestemmen tot agrarisch, bos- en natuurgebied buiten het bestek van het ontwerpplan valt : dat het milieueffectrapport alternatieve tracés met eveneens alternatieve infrastructuren en het effect op de bodem onderzocht heeft : dat de informatie die de T.M.V.W. aan de betrokken gemeenten verstrekt heeft. volstaat om het ontwerpplan te situeren dat het voorziene tracé de historische hoeve Zevenbunder uit de weg gaat; dat de inhoud van het ontwerpplan voldoet aan het decretaal vereiste : dat het eventueel draineren van de betrokken terreinen enkel in de loop van het uitvoeren van de werken effect heeft, zodat de gevolgen ervan beperkt zijn; dat het eventueel verwezenlijken van de omleidingsweg van Willebroek in afwijking van het gewestplan geen afbreuk doet aan het terecht bundelen van de hoofdwaterleiding met de omleidingsweg; dat het bundelen met de 150 kV-hoogspanningsleiding tot de kruising mei het voorziene tracé van de N16 en vervolgens het voorzien tracé van de N16 een rechte hoek vormt, die de exploitatie van de hoofdwaterleiding compliceert;

Overwegende dat het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen het bundelen van infrastructuren voorop stelt; dat het bundelen van de hoofdwaterleiding met het Albertkanaal en de N19 wegens de voorziene verbreking van het Albertkanaal tussen Antwerpen en Oelegem, de doorgang van de Antwerpse agglomeratie en de kruising van de Schelde grote technische problemen stelt, die de uitvoering verhinderen; dat de ruimtelijke effecten van de aanleg van de leidingstraat het meest te beperken zijn in de hypothese dat het tracé met het Albertkanaal, het Netekanaal en de Nete alsmede de terreinen van de Antwerpse Waterwerken tot de kruising van het voorziene tracé mei de Nete en vervolgens de 150 kV-hoogspanningsleiding tot de verdere kruising van het voorziene tracé met de 150 kV-hoogspanningsleiding bundelt; dat de bezwaren en opmerkingen en de adviezen van de bestendige deputatie van de provincieraad en de gemeenteraden van Duffel, Willebroek en Lier in dit opzicht bij te treden zijn;

Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, in het bijzonder artikel 11, § 4, Besluit : Gedeeltelijk ongunstig advies wordt uitgebracht over het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 houdende voorlopige vaststelling van het ontwerpplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Mechelen op het grondgebied van de gemeenten Duffel, Lier, Mechelen en Willebroek. Voorgesteld wordt om het tracé van de leidingstraat met het Albertkanaal, het Netekanaal en de Nete alsmede de terreinen van de Antwerpse Waterwerken tot de kruising van het voorziene tracé met de Nete en vervolgens de 150 kV-hoogspanningsleiding tot de verdere kruising van het voorziene tracé met de 150 kV-hoogspanningsleiding te bundelen. Gunstig advies wordt Uitgebracht voor het overige tracé.

Antwerpen, van 24 maart 2000.

De voorzitter, W. Taelman.

Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre facilement lisible et imprimable, et enrichi par un contexte relationnel.
^