Fr Nl En
Etaamb propose le contenu du Moniteur Belge, trié par date de publication et de promulgation, traité pour le rendre plus utilisable et l'enrichissant avec un contexte relationnel.

Etaamb biedt de inhoud van het Belgisch Staatsblad aan, gesorteerd op afkondigings- en publicatie-datum, behandeld zodat ze gemakkelijk te gebruiken is en verrijkt met een relationele context.

Etaamb lists the content of the Belgian Official Journal, sorted by date of publication and promulgation, treated for better usability and enriched with a relational context.


Snelle toegang op publicatiedatum:


Snelle toegang op datum van afkondiging:


Inhoud laatste editie:


wet

type wet prom. 25/11/2018 pub. 22/10/2021 numac 2018015567 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Benelux-Overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming, gedaan te Brussel op 17 februari 2016 (2)(3) type wet prom. 31/08/2021 pub. 22/10/2021 numac 2021032955 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Republiek Servië betreffende de politiesamenwerking, opgesteld te Belgrado op 7 februari 2017 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021042831 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 september 2021 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van "****" ****(...) Bij koninklijk besluit type koninklijk besluit prom. 24/09/2021 pub. 22/10/2021 numac 2021022122 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot toekenning van de titel van "Nationale Necropool" aan het Nationaal Ereperk der Gefusilleerden van de Citadel van Luik type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021042881 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 27 maart 2021, wordt de heer Thierry GILSON, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A 1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met inga Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021042849 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 september 2021 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, district ****, om zijn naam in die van &****(...) Bij koninklijk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/10/2021 pub. 22/10/2021 numac 2021042893 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het voorstel met betrekking tot de vaststelling van het bedrag van de jaarbijdrage van de leden van het Instituut voor Octrooigemachtigden type ministerieel besluit prom. 20/10/2021 pub. 22/10/2021 numac 2021032942 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van een call voor de toekenning van steun aan ondernemingen om materiaalkringlopen te sluiten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/09/2021 pub. 22/10/2021 numac 2021033364 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 januari 2021 houdende aanstelling van controleurs van de vastleggingen en de vereffeningen bij autonome bestuursinstellingen,

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204792 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 15 september 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 september 2021, heeft de Vrederechter van het kanton Andenne de vol « Schen type bericht prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204793 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 14 september 2021, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 21 september 2021, heeft de Franstalige Arbeidsrechtbank te Brussel de « Sche

document

type document prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021205003 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Junior Developpers (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21328 Solliciteren kan tot 16/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...) Geef het sele type document prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Attache's Kennis Management (m/v/x) - BFG21190 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren w(...) Solliciteren type document prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204847 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 16 september 2021 van mevr. B. HEINDRICHS, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, wordt de NV CONTAINER SERVICE GIELEN, gevestigd Eikelaarstraat 17, te 3 Bij besl type document prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204990 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Attachés kennismanagement (m/v/x) - BNG21343 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te sollicitere(...) Sollicitere type document prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Intrekking registratie van een collectieve arbeidsovereenkomst De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomst werd geregistreerd door de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en PARITAIR type document prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204968 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Chief Data Officers (niveau A4) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG21150 Deze selectie werd afgesloten op 14/10/2021. Er zijn geen geslaagden. (...) type document prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204992 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Attache's interne controle (m/v/x) - BFG21187 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren wo(...) Solliciteren type document prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204988 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Attachés interne controle (m/v/x) - BNG21340 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te sollicitere(...) Sollicitere type document prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204984 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Deskundigen boekhouding (niveau B) voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummer : ANG21223 Deze selectie werd afgesloten op 15/10/2021. Er zijn 3 laureat(...) De lijst is 1 type document prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204961 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Kandidaten voor de leidende functies van de Waalse administratie en de Federatie Wallonië-Brussel. - Cyclus 3 van het Certificaat "Management Overheidsbesturen": oproep tot het indienen van kandidaturen 1. Mandaa(...) Sinds de hervorming van de manda type document prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021022309 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van Cassatie Het Hof, verenigd in algemene vergadering op 17 juni 2021, heeft de heer Lemal M., raadsheer in het Hof van Cassatie, aangewezen tot sectievoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang va Arbeidsrec type document prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021022310 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 12 oktober 2021, - is het verzoek tot associatie van dhr. Peeters A., notaris ter standplaats Stabroek, en van dhr. Boeynaems P., kandidaat-notaris, om de associatie "STANOT", ter standplaats Dhr. Boeynaems P.,

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021022295 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Tuchtrechtbanken. - Erratum In de bekendmaking van het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2021, pagina 106385, houdende dat mevr. Lahaye E., familie- en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Luik., werd aang type erratum prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204987 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior Systeem-ingenieurs (niveau A3) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: ANG21273. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 07/10/2021. De (...) Solliciteren k

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021022303 bron federale overheidsdienst justitie Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een plaatsvervangend rechter in het Benelux Gerechtshof. M 15 Bij beschikking van de Voorzitter van het Benelux comité van Ministers, van 1 oktober 2021, die in werking tr(...) - is d

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021022312 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaats van secretaris bij het parket Antwerpen (niveau B) voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via bevordering, er wordt geen bijkomende proef(...) Secretari type vacante bettreking prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021042879 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats word vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt een bijkomende proef georganiseerd. Er is geen beperking van het aantal deelnemers aan de bijkomende proef: Referendaris in **** ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021022311 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 oktober 2021, - is dhr. André Chr., ondervoorzitter in de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot raadsheer in het arbeidshof te Brussel. - is dhr. Reynders J., licentiaat in Bij koninklij

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021022242 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 september 2021, wordt mevrouw Lieselotte COUCK benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlands taalkader, me Overeenk

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021205008 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige project managers (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21326 Solliciteren kan tot 16/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204985 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Java Ontwikkelaars (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG21254 Solliciteren kan tot 11/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204986 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (niveau A1) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG21353 Solliciteren kan tot en met 10/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorw(...) Geef het se type lijst prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204895 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van vennootschappen die werden beheerst door het Belgisch recht en werden overgenomen in het kader van een grensoverschrijdende fusie waarvan het van kracht worden werd genotifieerd aan de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze notificatie wer Als type lijst prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204892 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde: Secretarissen bij het parket Antwerpen (m/v/x) - BNG21241 Er zijn 9 laureaten. Deze selectie werd afgesl(...) De lijst van laureaten is type lijst prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204894 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als type lijst prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204893 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, k Ond. Nr type lijst prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204998 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Senior deskundigen voor de centrale diensten (niveau A2) voor het FAVV. - Selectienummer: ANG21354 Solliciteren kan tot 05/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021205005 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Developpers (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21292 Solliciteren kan tot 16/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021205007 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige senior project managers (niveau A2) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG21324 Solliciteren kan tot 16/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het sele type lijst prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204979 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juridisch dossierbeheerders (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG21274 Solliciteren kan tot 08/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204970 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Fiscaal specialisten (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG21375 Solliciteren kan tot 10/11/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het sel type lijst prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021204971 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Chief Data Officers (niveau A4) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG21210 Deze selectie werd afgesloten op 14/10/2021. De lijst van geslaagden, zonder rangschikkin(...)

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 22/10/2021 numac 2021093010 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (ongere(...)

Toegang volgens publicatiedatum:

2021

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december


Toegang volgens datum van afkondiging:

2108

4 april

2021

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober12 december

2020

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2019

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2018

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2017

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2016

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2015

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2014

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2013

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2012

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2011

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2010

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2009

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2008

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2007

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2006

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2005

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2004

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2003

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2002

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2001

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

2000

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1999

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1998

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1997

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1996

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1995

2 februari3 maart4 april5 mei8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1994

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1993

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1992

1 januari2 februari3 maart4 april6 juni8 augustus10 oktober12 december

1991

1 januari2 februari3 maart4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1990

1 januari2 februari4 april5 mei6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1989

1 januari3 maart4 april5 mei7 juli9 september11 november12 december

1988

1 januari4 april8 augustus12 december

1987

1 januari2 februari3 maart5 mei6 juni7 juli8 augustus9 september11 november12 december

1986

6 juni8 augustus10 oktober11 november12 december

1985

1 januari6 juni7 juli8 augustus9 september

1984

1 januari5 mei6 juni7 juli9 september

1983

2 februari4 april6 juni7 juli9 september12 december

1982

8 augustus12 december

1981

2 februari6 juni7 juli10 oktober

1980

4 april8 augustus9 september10 oktober12 december

1979

3 maart7 juli8 augustus10 oktober

1978

2 februari7 juli10 oktober

1977

1 januari2 februari3 maart7 juli12 december

1976

2 februari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1975

1 januari6 juni7 juli12 december

1974

1 januari2 februari8 augustus9 september10 oktober11 november12 december

1973

1 januari3 maart6 juni7 juli

1972

7 juli11 november

1971

3 maart4 april6 juni7 juli8 augustus10 oktober12 december

1970

1 januari3 maart6 juni7 juli8 augustus9 september

1969

1 januari2 februari4 april6 juni7 juli8 augustus11 november12 december

1968

2 februari3 maart8 augustus12 december

1967

2 februari3 maart6 juni7 juli8 augustus10 oktober11 november12 december

1966

5 mei6 juni10 oktober12 december

1965

2 februari4 april12 december

1964

1 januari3 maart6 juni7 juli10 oktober12 december

1963

4 april5 mei6 juni7 juli

1962

4 april7 juli9 september

1961

1 januari6 juni7 juli8 augustus

1960

1 januari4 april6 juni7 juli

1959

3 maart

1958

1 januari3 maart4 april9 september

1957

7 juli

1956

6 juni7 juli

1955

5 mei6 juni

1954

2 februari3 maart

1953

4 april7 juli12 december

1952

3 maart7 juli

1951

2 februari12 december

1950

10 oktober12 december

1949

7 juli

1948

8 augustus9 september

1947

2 februari

1946

5 mei7 juli

1945

1 januari7 juli9 september

1944

12 december

1939

2 februari11 november12 december

1938

7 juli

1937

6 juni

1936

5 mei

1935

1 januari2 februari6 juni

1934

7 juli10 oktober

1933

1 januari

1931

7 juli8 augustus

1926

7 juli

1921

2 februari5 mei6 juni10 oktober

1920

9 september

1919

10 oktober

1913

2 februari

1911

8 augustus

1900

5 mei

1898

3 maart

1894

6 juni

1893

7 juli

1892

5 mei

1891

3 maart

1885

6 juni8 augustus

1881

1 januari

1880

5 mei

1875

7 juli

1874

3 maart

1870

5 mei

1867

6 juni10 oktober

1866

3 maart5 mei

1865

5 mei

1862

11 november

1851

12 december

1844

7 juli

1836

4 april

1833

10 oktober

1831

7 juli

1824

1 januari

1818

3 maart

1808

11 november

1807

9 september

1804

3 maart

1803

3 maart

1791

7 juli

1015

12 december
^