Aanwerving
gepubliceerd op 23 juli 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Werving van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) en sommige Vlaamse openbare instellingen Deelnemingsvoorwaarden te v

bron
vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel
numac
1999008275
pub.
23/07/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

VAST SECRETARIAAT VOOR WERVING VAN HET RIJKSPERSONEEL


Werving van Nederlandstalige deskundigen (functie : boekhouder) (m/v) (rang B1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) en sommige Vlaamse openbare instellingen Het Vast Wervingssecretariaat richt een examen in voor werving van Nederlandstalige deskundigen (functie : boekhouder) (m/v) (rang b1) voor de diensten van de Vlaamse regering (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen) en sommige Vlaamse openbare instellingen.

Functiebeschrijving : zie examenreglement.

Deelnemingsvoorwaarden te vervullen op 23 augustus 1999 : 1. De kandidaten dienen houder te zijn van een diploma (b.v. van gegradueerde) behaald in een afdeling « boekhouden » (bv. boekhouden, bedrijfsleven, bedrijfskunde, accountancy, financiewezen) behorende tot het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus).

Worden eveneens aanvaard : - de vroeger afgeleverde diploma's die overeenstemmen met één der voornoemde diploma's; - de studenten die, tijdens het schooljaar 1999-2000, het laatste jaar van de studiën volgen voor het bekomen van het vereiste diploma. Zij kunnen echter slechts worden aangeworven wanneer zij het vereiste diploma hebben behaald.

Kandidaten met een diploma van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau (1e en 2e cyclus van basisopleidingen van 2 cycli) worden niet toegelaten.

Selectieprocedure : Eerste gedeelte (4 uur).

Aan de hand van meerkeuzevragen zal gepeild worden naar het redeneervermogen, het beoordelingsvermogen, de numerieke intelligentie en oplossingsgerichtheid van de kandidaten.

Om te slagen, dienen de kandidaten ten minste 60 % van de punten te behalen.

Er zullen vijf bijkomende vragen worden gesteld. Aan de kandidaten die het vereiste minimum (60 %) niet behalen, maar wel minstens 57,5 % worden toegekend, voor zover ze correct antwoorden op 3 van de 5 bijkomende vragen.

Na dit eerste gedeelte zal een rangschikking worden opgemaakt.

Tweede gedeelte (ongeveer 1 u. 30 m.).

Aan de hand van een computergestuurde proef zal een evaluatie gebeuren van de algemene taalbeheersing, de efficiëntie van de (visuele en auditieve) informatieverwerking en de algemene communicatievaardigheid van de kandidaten.

Om te slagen dienen de kandidaten ten minste 60 punten op 100 te behalen.

De kandidaten die slagen voor het eerste en het tweede gedeelte worden opgenomen in een algemene wervingsreserve.

Eventuele bijkomende selectieproef.

Dit gedeelte wordt georganiseerd voor vacatures met bijkomende, specifieke functievereisten (zie rubriek 4.3.2. van het examenreglement). - Wanneer er een vacature is met bijkomende, specifieke functievereisten, zal tijdens dit derde gedeelte, aan de hand van een interview, eventueel aangevuld met andere beoordelingstechnieken, zoals psychologische tests, vragenlijsten, praktische proef..., nagegaan worden of de kandidaat beantwoordt aan de specifieke vereisten van de functie. Enkel de kandidaten die zijn opgenomen in de algemene wervingsreserve kunnen voor dit derde gedeelte uitgenodigd worden. - Wanneer dit gedeelte georganiseerd wordt, zullen de kandidaten vooraf informatie krijgen over de betrokken functie en over de modaliteiten van deze selectieproef.

Om aanvaard te worden, dienen de kandidaten ten minste 12 punten op 20 te behalen.

Indien een kandidaat niet voldoet bij dit derde gedeelte betekent dit enkel dat hij/zij niet wordt aanvaard voor de specifieke functie.

Hij/zij behoudt echter zijn/haar rangschikking in de algemene wervingsreserve en komt nog in aanmerking voor andere betrekkingen.

Salarisschaal : Schaal B111: minimum F 792 350 (19 641,84 EURO) aan de huidige index.

Inschrijving : ten laatste op 23 augustus 1999.

U kan zich inschrijven met een formulier dat u kan bekomen in een postkantoor en dat u duidelijk en volledig ingevuld (examennummer ANV99030), opstuurt naar het Vast Wervingssecretariaat, Dienst « Selecties Vlaamse Gemeenschap », Pachecolaan 19, bus 4, 1010 Brussel.

Op dit formulier plakt u voor F 300 fiscale zegels.

Het examenreglement nr. ANV99030 kan op aanvraag bij het Vast Wervingssecretariaat worden bekomen.

Vrijstelling van inschrijvingsgeld : Bij toepassing van artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 januari 1975 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betalen van het inschrijvingsgeld voor de kandidatenlijst en voor de examens en vergelijkende examens georganiseerd door de Vaste Wervingssecretaris, zijn bepaalde categorieën van personen (en de personen die hun ten laste zijn) vrijgesteld van de betaling van het inschrijvingsgeld voor deelneming aan de vergelijkende wervingsexamens. Meer informatie daaromtrent vindt u in het volledig examenreglement. (De pers wordt verzocht dit bericht op te nemen.)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^