Aanwerving
gepubliceerd op 24 juli 1999

Werving van Nederlandstalige technici tekenaars (m/v) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige technici tekenaars (mechanica) (m/v) (rang 20) voor het Logistiek Steuncomplex Noord van het Minist(...) Functiebeschr

bron
vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel
numac
1999008282
pub.
24/07/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

VAST SECRETARIAAT VOOR WERVING VAN HET RIJKSPERSONEEL


Werving van Nederlandstalige technici tekenaars (mechanica) (m/v) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige technici tekenaars (mechanica) (m/v) (rang 20) voor het Logistiek Steuncomplex Noord van het Ministerie van Landsverdediging.

Functiebeschrijving : zie het examenreglement.

Toelaatbaarheidsvereisten : 1. burger van de Europese Unie zijn;2. aan de dienstplichtwetten voldaan hebben;3. de burgerlijke en politieke rechten genieten;4. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;5. op 1 november 1999 minstens houder zijn van één van de volgende diploma's of studiegetuigschriften behaald in de afdeling mechanica of elektro-mechanica : - getuigschrift van hoger secundair onderwijs of getuigschrift uitgereikt na het slagen van het zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan of kwalificatiegetuigschrift van het zesde jaar; - diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan (hoger onderwijs van één cyclus) of van technisch ingenieur; - einddiploma van hogere secundaire technische leergangen of van het hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie; - getuigschrift van beroepsopleiding afgeleverd door de VDAB, door een vormingscentrum van de Middenstand of door een vormingscentrum gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, getuigschrift van verworven bekwaamheden, uitgereikt in het kader van de wetgeving inzake het industrieel leerlingwezen of diploma van lagere secundaire leergangen, voor zover de houders van die getuigschriften eveneens een studiegetuigschrift bezitten dat toegang verleent tot betrekkingen van niveau C of 2.

Selectieprocedure : Eventueel voorexamen.

Naargelang het aantal inschrijvingen kan een voorexamen georganiseerd worden.

Aan de hand van computergestuurde proeven zal een evaluatie gebeuren van het verbaal en logisch redeneervermogen en de rekenvaardigheden van de kandidaten.

De examencommissie stelt op basis van het voorexamen het aantal tot het vergelijkend wervingsexamen toe te laten kandidaten vast.

De voor dit voorexamen behaalde punten zullen in geen geval in aanmerking genomen worden bij het opmaken van de rangschikking van de geslaagden voor het vergelijkend examen.

Vergelijkend wervingsexamen : Praktisch gedeelte.

Bij dit gedeelte krijgen de kandidaten een eenvoudig mechanisch onderdeel en een detail van een mechanische constructie voorgelegd.

Deze dienen uitgetekend te worden op Autocad.

Om te slagen dienen de kandidaten ten minste 24 punten op 40 te behalen.

Mondeling gedeelte.

Evaluatie van de professionele kwaliteiten van de kandidaten met betrekking tot de vermelde functievereisten en de motivatie en de interesse voor het werkterrein.

Voorafgaand aan dit examen zal aan de kandidaten gevraagd worden een biografische vragenlijst in te vullen die informatief zal gebruikt worden tijdens het interview.

Om te slagen dienen de kandidaten tenminste 12 punten op 20 te behalen.

Wedde : Jaarlijkse geïndexeerde brutowedde: minimum F 659 383 (16 345,68 EURO) en maximum F 1 071 436 (26 560,20 EURO) (schaal 20A), reglementaire toelagen niet inbegrepen.

Inschrijving : Men schrijft in bij middel van een formulier dat men kan bekomen in een postkantoor en dat men duidelijk en volledig ingevuld (ANG99027), opstuurt naar het Vast Wervingssecretariaat, Dienst « Werving Federale Overheid », Pachecolaan 19, bus 4, 1010 Brussel.

Op dit formulier plakt men voor F 300 fiscale zegels.

Vrijstelling van inschrijvingsgeld : Bij toepassing van artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 januari 1975 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betalen van het inschrijvingsgeld voor de kandidatenlijst en voor de examens en vergelijkende examens georganiseerd door de Vaste Wervingssecretaris, zijn bepaalde categorieën van personen (en de personen die hun ten laste zijn) vrijgesteld van de betaling van het inschrijvingsgeld voor deelneming aan de vergelijkende wervingsexamens. Meer informatie daaromtrent vindt u in het volledig examenreglement.

Het examenreglement nr. ANG99027 kan op aanvraag bij het Vast Wervingssecretariaat worden bekomen.

Uiterste inschrijvingsdatum : De inschrijvingen voor het examen nr. ANG99027 moeten uiterlijk op 23 augustus 1999 op het Vast Wervingssecretariaat toekomen. (De pers wordt verzocht dit bericht op te nemen.)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^