Aanwerving
gepubliceerd op 07 oktober 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Werving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Het Vast Wervingssecretariaat legt een Nederland(...) Functiebeschrijving en -vereisten :

bron
vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel
numac
1999008366
pub.
07/10/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

VAST SECRETARIAAT VOOR WERVING VAN HET RIJKSPERSONEEL


Werving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (specialisatie : verkeersplanning) (m/v) (rang A1) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Het Vast Wervingssecretariaat legt een Nederlandstalige wervingsreserve aan van adjuncten van de directeur (specialisatie : verkeersplanning) (m/v) voor het departement Leefmilieu en Infrastructuur (ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).

Functiebeschrijving en -vereisten : zie examenreglement.

Deelnemingsvoorwaarde te vervullen op 25 oktober 1999 : De kandidaten dienen houder te zijn van één der volgende diploma's : - diploma van licentiaat, doctor, apotheker, geaggregeerde, ingenieur, arts, tandarts, dierenarts, handelsingenieur, industrieel ingenieur, architect, erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, indien de studies ten minste vier jaar hebben omvat of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissie; - diploma's van interieurarchitect, licentiaat in de produktontwikkeling, meester in de muziek of in de beeldende kunst of in de dramatische kunst of in de audiovisuele kunst uitgereikt door een instelling van de Vlaamse Gemeenschap van hoger onderwijs van het lange type of door een door deze Gemeenschap ingestelde examencommissie; - getuigschriften uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire school en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat.

Worden eveneens aanvaard : - de studenten die, tijdens het academiejaar 1998-99, het laatste jaar van de studiën volgen voor het bekomen van het vereiste diploma. De geslaagden kunnen echter slechts worden aangeworven wanneer zij het vereiste diploma hebben behaald; - de vroeger afgeleverde diploma's die overeenstemmen met één der voornoemde diploma's en die gerangschikt zijn in hetzelfde niveau; - de in het buitenland behaalde diploma's en studiegetuigschriften die, krachtens verdragen of internationale overeenkomsten of krachtens wet of decreet, gelijkwaardig worden verklaard met één van de voornoemde diploma's, alsmede de diploma's erkend overeenkomstig de bij de K.B. van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van diploma's in aanmerking worden genomen; - de afgeleverde diploma's die hiermee overeenstemmen en afgeleverd worden overeenkomstig de decreten van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap.

Selectieprocedure : 1. Eventuele voorselectie (max.3 uur) : Naargelang van het aantal inschrijvingen kan er een voorselectie georganiseerd worden.

Tijdens deze voorselectie zal de voor de functie vereiste basiskennis betreffende verkeersplanning worden nagegaan evenals de affiniteit van de kandidaat met de sector.

Deze voorselectie zal met meerkeuzevragen en/of schriftelijk worden afgenomen.

De jury stelt op basis van de uitslag voor de voorselectie het aantal tot de eigenlijke selectie toe te laten kandidaten vast.

De voor deze voorselectie behaalde punten zullen in geen geval in aanmerking worden genomen bij het opmaken van de rangschikking van de geslaagden voor de eigenlijke selectie. 2. Selectie : De eigenlijke selectie zal gebeuren aan de hand van een vergelijkend wervingsexamen dat als volgt is samengesteld. Schriftelijk gedeelte (3 uur) : Aan de hand van een gevalsstudie over een aangelegenheid die verband houdt met de functie (nl. 1 of meer situaties die zich in de functie kunnen voordoen en waarover de nodige informatie tijdens dit gedeelte zullen worden verstrekt) zal gepeild worden naar de voor de functie vereiste geschiktheid en de affiniteit van de kandidaat met het werkterrein.

Om te slagen dienen de kandidaten 12 punten op 20 te behalen.

Computergestuurd, schriftelijk en mondeling gedeelte : Eerste gedeelte : De kandidaat zal een computergestuurde persoonlijkheidsvragenlijst (ongeveer 2 uur) en een biografische vragenlijst (schriftelijk) invullen.

Dit gedeelte geldt als informatie bij het volgende gedeelte en is dus niet selectief. (De verkregen gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld door de jury).

Tweede gedeelte : Interview met de examencommissie, waarbij de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie nagegaan wordt, evenals zijn motivatie en zijn affiniteit met het werkterrein.

Om te slagen dienen de kandidaten ten minste 12 punten op 20 te behalen.

Specifieke bijkomende selectieproef (eventueel).

Overeenkomstig artikel VI 16 van het Vlaams personeelstatuut kan als een welbepaalde vacature zeer specifiek is en/of waarvoor welomschreven vaardigheden (op het vlak van kennis, affiniteit met het werkveld, persoonlijkheid....) noodzakelijk worden geacht, een bijkomende selectieproef (interview eventueel aangevuld met andere beoordelingstechnieken zoals psychologische tests, vragenlijsten, praktische proef,....) georganiseerd worden, waarvoor alleen diegenen die in de wervingsreserve opgenomen zijn, uitgenodigd worden (zie rubriek 4.2.). - In dat geval zullen de kandidaten vooraf informatie krijgen over de betrokken functie en over de modaliteiten van deze selectieproef. - Op dat ogenblik kan eveneens, per specifieke vacature een beperking inzake diploma gesteld worden.

Salaris : Het geïndexeerd jaarlijks bruto-beginsalaris bedraagt F 1 072 720 (26 592,03 Euro) (salarisschaal A111), reglementaire toelagen niet inbegrepen.

Inschrijving : ten laatste op 25 oktober 1999.

Men schrijft in bij middel van een formulier dat men kan bekomen in een postkantoor en dat men duidelijk en volledig ingevuld (examennummer ANV99037), opstuurt naar het Vast Wervingssecretariaat, Dienst "Selecties Vlaamse Gemeenschap", Pachecolaan 19, bus 4, 1010 Brussel.

Op dit formulier plakt men voor F 400 fiscale zegels.

Het examenreglement nr. ANV99037 kan op aanvraag bij het Vast Wervingssecretariaat worden bekomen.

Vrijstelling van inschrijvingsgeld : Bij toepassing van artikel 2, tweede lid, van het koninklijk besluit van 10 januari 1975 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betalen van het inschrijvingsgeld voor de kandidatenlijst en voor de examens en vergelijkende examens georganiseerd door de Vaste Wervingssecretaris, zijn bepaalde categorieën van personen (en de personen die hun ten laste zijn) vrijgesteld van de betaling van het inschrijvingsgeld voor deelneming aan de vergelijkende wervingsexamens. Meer informatie daaromtrent vindt u in het volledig examenreglement (De pers wordt verzocht dit bericht op te nemen.)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^