Aanwerving
gepubliceerd op 11 september 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking Oproep nr. 6/99. - Aanwerving van een specialist in krediet en in beheer van kleine en middelgrote ondernemingen in Rwanda Het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) (...) Ambtsbeschri

bron
ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking
numac
1999015084
pub.
11/09/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN INTERNATIONALE SAMENWERKING


Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking Oproep nr. 6/99. - Aanwerving van een specialist in krediet en in beheer van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) in Rwanda Het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) gaat over tot de aanwerving van een specialist in krediet en in KMO-beheer die belast wordt met de kredietverrichtingen die gepaard gaan met de diverse actiedomeinen van de interventie, alsook met de omkadering van de KMO's.

Ambtsbeschrijving : De deskundige zal nauw samenwerken met de nationale technici en het nationaal kaderpersoneel, voor de uitvoering van de interventie. Zijn rol zal hoofdzakelijk bestaan in het medebeheer van de interventie en in het opleiden en het geven van raad aan het Rwandees personeel. Hij dient : - onder het toezicht van de directie van de interventie (D.I.), de dagelijkse activiteiten van deze sector te beheren, samen met zijn Rwandese collega; - deel te nemen aan de aanwerving en de opleiding (en vorming) van het personeel; - de mogelijkheid tot samenwerking met de « Banques populaires » te bepalen en in de vereiste aanpassingen te voorzien met het oog op een samenwerking met het (de) banknet(ten) of met welke andere betrokken partij dan ook en eventueel met het oog op een retrocessie van de wisselverplichtingen en de klantenportefeuille naar dit nationaal kredietorganisme toe; - de systemen te bepalen en uit te werken voor de toegang tot krediet en de toekenning van leningen, daarbij steunend op de vroeger toegepaste modaliteiten en schikkingen in de « Banques populaires »; - de analyse van de aanvragen tot financieringen, de procedures voor de toekenning en terugvordering van het krediet te bepalen en te organiseren; - de activiteiten van de kredietbegunstigden te controleren; - toezicht te houden over de rehabilitatie van de rijstfabriek van Gikondo; - raad te verstrekken inzake de privatisering op middellange termijn van de rijstfabriek van Gikondo; - nauw samen te werken met het kaderpersoneel van de interventie, dat gespecialiseerd is in de landbouw-, veeteelt- en bouwsector, om de mogelijkheden voor kredietverlening in deze sectoren te bestuderen; - de ambachtslui, werklieden en KMO's - potentiële partners van deze acties - te identificeren en een aangepaste en prioritaire omkadering van deze partners te waarborgen; - de andere beroepsbekwaamheden op te tekenen en de kwaliteit en de geschiktheid ervan te beoordelen; - in te staan voor de bevordering van de privé-sector en voor de verdere ontwikkeling van de economische operateurs; - de diversificatie van de beroepsactiviteiten - naast de landbouw - te begunstigen en de verwerking van de producten van de primaire sector, handelsactiviteiten, ambachten en andere diensten te bevorderen; - bij te dragen tot de emancipatie van de onderhandelingscentra en tot het dynamisme van de landelijke ontwikkelingscentra, via de bevordering van ambachten en KMO's, via het stimuleren van de handel en via socio-culturele activiteiten; - in nauwe samenwerking met de openbare besturen en de vertegenwoordigers van alle plaatselijke belangengroepen, het « Centre d'Appui et d'Impulsion au Développement (CAID) » uit te werken en op te starten; - de verantwoordelijken van de (nieuwe) KMO's op te leiden en te omkaderen wat het beheer van de ondernemingen betreft; - deel te nemen aan de permanente opleiding (en vorming) van de Rwandese medewerkers die in het kader van de interventie werden aangesteld, wat betreft landelijk krediet en de omkadering van KMO's.

Vereiste diploma's en bekwaamheden : Vereiste diploma's : - landbouwkundig ingenieur socio-economist of licentiaat in de economische wetenschappen of in de handelswetenschappen, in de drie gevallen met specialisatie in landelijk krediet en KMO-beheer.

Vereiste ervaring : - minimum vijf jaar in ontwikkelingslanden met, indien mogelijk, kennis van de landen van Centraal-Afrika en het gebied van de Grote Meren.

Gewenste ervaring : - in landelijk krediet in ontwikkelingslanden; - in identificatie, bevordering en beheer van geïntegreerde projecten.

Taalkennis : Werktaal : Frans.

Een praktische kennis van het Engels is gewenst.

Tewerkstellingsduur : Twee jaar, hernieuwbaar.

Standplaats of -zone : Prefectuur van Butare.

Ambtspeil : Diploma van landbouwkundig ingenieur : cat. 2 - trap 2.

Diploma van licentiaat : cat. 2 - trap 1.

Voor de kandidaten die een graad verworven hebben in de Belgische openbare sector of de hoedanigheid bezitten van personeel van Afrika of vroeger reeds deel hebben uitgemaakt van de Belgische technische samenwerking, zal bij hun rangschikking hiermee rekening gehouden worden.

Bijzondere voorwaarden : Om aanvaard te worden, dient de kandidaat met succes de vormingscyclus te hebben gevolgd die door het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking georganiseerd wordt, of er door de Minister van zijn vrijgesteld. De aanwerving zal gebeuren als aanvullend personeelslid overeenkomstig het statuut van het personeel van de samenwerking met de ontwikkelingslanden, bepaald door het koninklijk besluit van 10 april 1967, zoals tot op heden gewijzigd.

Deze betrekking is toegankelijk zowel voor mannelijke als vrouwelijke kandidaten.

Indienen der kandidaturen : Om in aanmerking te komen, dient de kandidatuur per aangetekend schrijven te worden gestuurd naar het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking, Dienst Samenwerkingspersoneel, Brederodestraat 6, 1000 Brussel, binnen de dertig dagen volgend op de datum waarop deze oproep in het Belgisch Staatsblad verschijnt.

De keuze van de kandidaten zal gemaakt worden door een selectiecomité op basis van het onderzoek van hun curriculam vitae en van de mate waarin ze aan de in de oproep voorgeschreven voorwaarden beantwoorden.

Indien nodig, zal deze eerste fase aangevuld worden met een interview met de kandidaten die het comité het meest geschikt acht om de post te bekleden. (Pers en radio worden verzocht dit bericht over te nemen.)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^