Aanwerving
gepubliceerd op 28 januari 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Hoven en rechtbanken Inrichting van een vergelijkend wervingsexamen voor de graad van beambte bij de griffie of het parketsecretariaat 1. In de loop van het jaar 2000 zal de Minister van Justitie een vergelijkend examen voor de graad van be 2. Het verge

bron
ministerie van justitie
numac
2000009078
pub.
28/01/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Hoven en rechtbanken Inrichting van een vergelijkend wervingsexamen voor de graad van beambte bij de griffie of het parketsecretariaat 1. In de loop van het jaar 2000 zal de Minister van Justitie een vergelijkend examen voor de graad van beambte bij de griffie of het parketsecretariaat, inrichten, overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 november 1998, betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten, gewijzigd door de koninklijke besluiten van 13 juni 1999 en 18 januari 2000.2. Het vergelijkend wervingsexamen bestaat uit twee proeven : De eerste proef bestaat uit een opstel over een ontwerp van algemene aard. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de inhoud, de vorm en de spelling.

Deze proef duurt vier uur.

Om te slagen voor deze eerste proef moeten de kandidaten ten minste de helft van de 60 punten die aan de proef worden toegekend, behalen.

De tweede proef is mondeling.

Zij omvat vragen met betrekking tot gelijk welk onderwerp van algemene aard dat geschikt is om de persoonlijkheid van de kandidaten, hun geestesrijpheid, hun karakterontwikkeling en hun vermogen inzake denken en uitdrukken te doen kennen.

Om te slagen voor deze tweede proef moeten de kandidaten ten minste de helft van de 40 punten die aan de proef worden toegekend, behalen.

Om te slagen voor het vergelijkend examen moeten de kandidaten 60 % van de punten die aan het volledig examen worden toegekend, behalen. 3. Na het afsluiten van de inschrijvingen kan de Minister van Justitie, wanneer hij oordeelt dat het aantal ingeschreven kandidaten het rechtvaardigt, aan het programma van het vergelijkend examen een voorafgaande proef toevoegen. Deze proef gaat over de algemene kennis.

Er worden gestandaardiseerde vragenlijsten gebruikt.

Er worden 3 punten per juist antwoord toegekend. Er wordt maximum 1 punt per foutief antwoord afgetrokken. Indien de kandidaat niet antwoordt op een vraag wordt geen punt afgetrokken.

Deze proef duurt drie uur.

De examencommissie stelt op basis van de uitslagen van de voorafgaande proef het aantal tot het vergelijkend examen toe te laten kandidaten vast en zal vervolgens de lijst van de kandidaten opmaken.

Voor de rangschikking van de geslaagden voor het vergelijkend examen wordt geen rekening gehouden met de uitslag die zij op de voorafgaande proef hebben behaald. 4. Elke aanvraag tot deelname aan dit vergelijkend examen moet, op straffe van nietigheid, bij middel van een kopie van het hierbij gevoegd inschrijvingsformulier, opgestuurd worden per aangetekende zending aan de heer Minister van Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie 3/P/RO II/Examens, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.De kandidaten zullen er een fotokopie van hun identiteitskaart (recto & verso) bijvoegen. 5. De termijn voor inschrijving voor dit vergelijkend examen wordt afgesloten op 29 februari 2000, de datum van de post geldt als bewijs. Geen inschrijvingsrecht dient te worden betaald. 6. De geslaagden behouden het voordeel van hun uitslag gedurende drie jaar te rekenen van de datum van het proces-verbaal van het vergelijkend examen.De Minister van Justitie kan niettemin de geldigheidsduur van deze wervingsreserves voor maximum twee periodes van één jaar verlengen. 7. De kandidaat kan, mits schriftelijk verzoek, het reglement van het vergelijkend examen alsook de samenstelling van de examencommissie verkrijgen.8. De beambten bij een griffie of een parket worden benoemd overeenkomstig de artikelen 271, 283, 286bis, 287 en 287bis van het Gerechtelijk Wetboek en het artikel 92 van de wet van 17 februari 1997 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten. (De pers wordt verzocht dit bericht op te nemen.) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^