Aanwerving
gepubliceerd op 23 februari 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Werving van Nederlandstalige adjunct-auditeurs, richting doelmatigheidsonderzoek, niveau 1 Het Rekenhof organiseert een vergelijkend examen met het oog op de aanwerving van 5 Nederlandstalige adjunct-auditeurs, richting doelmatigheidsonder(...) 1. Rol

bron
rekenhof
numac
2001003103
pub.
23/02/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

REKENHOF


Werving van Nederlandstalige adjunct-auditeurs, richting doelmatigheidsonderzoek, niveau 1 (m/v) Het Rekenhof organiseert een vergelijkend examen met het oog op de aanwerving van 5 Nederlandstalige adjunct-auditeurs, richting doelmatigheidsonderzoek. 1. Rol en bevoegdheden van het Rekenhof Het Rekenhof heeft als extern controleorgaan de opdracht de parlementen te informeren over het beheer van de overheidsfinanciën en hen in de gelegenheid te stellen dat beheer te beoordelen. Het Rekenhof heeft controlebevoegdheid over de federale overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten, de openbare instellingen die van die overheden afhangen en de provincies.

Het Rekenhof oefent een financiële controle, een wettigheidscontrole en, sedert 1998, een controle op de goede besteding van de overheidsgelden (doelmatigheidsonderzoek) uit. Die controles hebben zowel betrekking op de uitgaven als op de ontvangsten en bestrijken de meest verschillende sectoren : begroting en financiën, sociale zekerheid, economie, landbouw, infrastructuur, milieu, onderwijs, cultuur, ambtenarenzaken, . . Het Rekenhof heeft ook een jurisdictionele opdracht.

Meer informatie over de taken en bevoegdheden is beschikbaar op de website van het Rekenhof : www.rekenhof.be 2. Functie De adjunct-auditeurs die het Rekenhof thans wenst aan te werven, zullen worden belast met doelmatigheidsonderzoek.Dit impliceert de toetsing van het overheidshandelen aan de normen van zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit.

Het uitvoeren van doelmatigheidsonderzoek omvat het aanbrengen van mogelijke onderzoeksonderwerpen, het uitwerken van onderzoeksvoorstellen (met onderzoeksvragen, normen, onderzoeksmethoden en -technieken, planning), het daadwerkelijk uitvoeren van het onderzoek (gegevensverzameling via vragenlijsten, interviews, analyse van documenten, . ; verwerking van de gegevens via kwantitatieve of kwalitatieve analyses; toetsing aan de normen), het verzorgen van de schriftelijke rapportering aan de geauditeerde, de minister en het parlement (met bevindingen, conclusies en aanbevelingen) en ten slotte de nazorg (presentatie van het onderzoek, opvolging van de aanbevelingen).

Doelmatigheidsonderzoeken veronderstellen veelvuldige contacten met de geauditeerde, ter plaatse in de te controleren entiteiten. De onderzoeken worden meestal in teamverband uitgevoerd.

Studie- en ontwikkelingstaken, evenals kennis- en informatieoverdracht aan andere medewerkers, bijvoorbeeld via vormingssessies, behoren eveneens tot de jobinhoud.

Meer informatie over de functie is opgenomen in het examenreglement. 3. Wedde en loopbaan De geïndexeerde maandelijkse brutobeginwedde van een adjunct-auditeur bedraagt op 1 februari 2001 115 533 BEF.De omvang en aard van de beroepservaring, opgedaan in een openbare dienst, het onderwijs, de privé-sector of als zelfstandige, bepalen de uiteindelijke hoogte van de beginwedde.

Tijdens de loopbaan bij het Rekenhof worden op basis van verworven anciënniteit tweejaarlijkse weddenverhogingen toegekend. Tevens biedt het Rekenhof een aantal extra voordelen.

Mits het bekomen van de vereiste evaluatie wordt een adjunct-auditeur na 6 jaar bevorderd tot auditeur en na nogmaals 6 jaar tot eerste auditeur. 4. Toelatingsvoorwaarden Om tot het vergelijkend wervingsexamen te worden toegelaten, moeten de kandidaten op 21 maart 2001 aan de volgende toelatingsvoorwaarden voldoen : houder zijn van een door een universiteit of hogeschool uitgereikt diploma van de tweede cyclus (bv.licentiaat), zoals opgesomd in het examenreglement; ten minste 3 jaar relevante beroepservaring voorleggen in één of meer van de volgende domeinen:- ervaring in operationele of performance audit, als interne of externe auditor; - ervaring in organisatieadvies of management-consulting, bij voorkeur als externe consultant; - ervaring in onderzoeksprojecten, bij voorkeur aan een universiteit of een onderzoeksinstituut in het domein van de sociale of socio-economische wetenschappen;

Belg zijn, van onberispelijk gedrag zijn in overeenstemming met de eisen van het ambt, de burgerlijke en politieke rechten genieten en aan de dienstplichtwetten hebben voldaan. 5. Selectieprocedure - Preselectie : enkel de kandidaten die aan de toelatingsvoorwaarden voldoen en van wie de opleiding en beroepservaring het nauwst aansluiten bij de functie van doelmatigheidsonderzoeker bij het Rekenhof, zoals beschreven in het examenreglement, worden uitgenodigd voor de schriftelijke proef. - Schriftelijke proef waarin de vakkennis en vakbekwaamheid van de kandidaat worden geëvalueerd aan de hand van casestudies, mogelijk aangevuld met open vragen en meerkeuzevragen. Van de geslaagde kandidaten worden de 18 best gerangschikte toegelaten tot de volgende proef. - Mondelinge proef waarin enerzijds de vakkennis en vakbekwaamheid nader worden getoetst en anderzijds wordt gepeild naar de geschiktheid van de kandidaat voor de functie, zijn persoonlijkheid en motivatie, zijn belangstelling voor en affiniteit met het werkterrein en zijn mondelinge communicatievaardigheid. 6. Meer informatie en inschrijving Examenreglement en inschrijvingsformulier zijn beschikbaar op de website van het Rekenhof (www.rekenhof.be). Deze documenten kunnen ook worden bekomen bij het Rekenhof, Regentschapsstraat 2, te 1000 Brussel, tel. 02/551 83 25, e-mail : doelmatigheid@ccrek.be.

De uiterste datum van inschrijving is 21 maart 2001.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^