Aanwerving
gepubliceerd op 13 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Hoven en rechtbanken Inrichting van een vergelijkend wervingsexamen voor de graad van gerechtelijk technisch assistent 1. Gedurende het eerste kwartaal van 2002, zal de Minister van Justitie een vergelijkend examen voor de graad van gerechte 2. Tot dit

bron
ministerie van justitie
numac
2001009970
pub.
13/11/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Hoven en rechtbanken Inrichting van een vergelijkend wervingsexamen voor de graad van gerechtelijk technisch assistent 1. Gedurende het eerste kwartaal van 2002, zal de Minister van Justitie een vergelijkend examen voor de graad van gerechtelijk technisch assistent voor de parkettensecretariaten van de hoven en rechtbanken, te Brussel inrichten, overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 november 1998, betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten.2. Tot dit vergelijkend examen worden de kandidaten toegelaten die houder zijn van één der volgende diploma's uitgereikt in een afdeling of groep automechanica, garage of mechanica-motoren : - getuigschrift van het lager secundair onderwijs of getuigschrift uitgereikt na het slagen van het derde jaar van het secundair onderwijs of kwalificatiegetuigschrift van het vierde jaar van het secundair onderwijs of van het vijfde jaar van het buitengewoon secundair beroepsonderwijs; - diploma van lager secundair technische of beroepsleergangen; - getuigschrift van beroepsopleiding afgeleverd door de V.D.A.B., door een vormingscentrum van de Middenstand of door het Fonds van de Sociale Integratie van Personen met een Handicap of getuigschrift van beroepsopleiding uitgereikt in het kader van de wetgeving industrieel leerlingwezen.

Op de datum van de afsluiting van de inschrijvingen dient de diplomavereiste vervuld te zijn. 3. Het vergelijkend wervingsexamen bestaat uit een mondelinge proef. Zij omvat vragen met betrekking tot : 1° het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;2° de technische kennis betreffende de werking van voertuigen : - schikkingen van de voornaamste onderdelen van een autovoertuig; - beschrijving en werking van de onderdelen van de ophanging en de schokbreking; - beschrijving en werking van de onderdelen van de stuurinrichting; - beschrijving en werking van de onderdelen van de reminrichting; hun regeling; - beschrijving en werking van de mechanische onderdelen van de motor (cylinder, kleppen, carburator, zuiger, drijfstangen, krukas, vliegwiel, organen van de afkoeling en de smering, enz.); - beschrijving en werking van de onderdelen van de elektrische uitrusting (de alternator, de accumulatoren, de ontsteking, de inductieklos, de bougies); - regeling van de kleppen, van de afstand van de ontsteking, van de afstand der elektrode der bougies; - beschrijving en werking van de onderdelen van de transmissie, van de motorische kracht op de wielen : de koppeling, de versnellingsbak, de transmissieas, de achterbrug; - algemene regelen betreffende het onderhoud van de voertuigen; 3° het rijden : - het inrijden van een wagen : wijze en belang; - het zuinig rijden : invloed van de rijstijl op het verbruik; - het rijden op een nat wegdek : aquaplaning, voorzorgsmaatregelen; - het rijden op een glad wegdek (ijzel, sneeuw) : voorzorgsmaatregelen, gebruik van spijkerbanden en kettingen.

Om te slagen, moeten de kandidaten ten minste 60 % van de punten behalen. 4. Elke aanvraag tot deelname aan dit vergelijkend examen moet, op straffe van nietigheid, bij middel van een kopie van het hierbij gevoegd inschrijvingsformulier, opgestuurd worden per aangetekende zending aan de Minister van Justitie, Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie 3/P/RO II/Examens, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.De kandidaten zullen er een kopie van hun identiteitskaart (recto verso) en van een door het gemeentebestuur eensluidend verklaarde fotokopie van hun diploma of studiegetuigschrift bijvoegen. 5. De termijn voor inschrijving voor dit vergelijkend examen wordt afgesloten op 12 december 2001, de datum van de post geldt als bewijs. Geen inschrijvingsrecht dient te worden betaald. 6. Diegenen die ten onrechte aan dit vergelijkend examen deelnemen, worden in geen geval toelaatbaar verklaard.7. De kandidaat kan, mits schriftelijk verzoek, het reglement van het vergelijkend examen alsook de samenstelling van de examencommissie verkrijgen. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^