Aanwerving
gepubliceerd op 29 maart 2002
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Aanwerving van een Nederlandstalig jurist Het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, zal binnenkort overgaan tot de werv(...) De kan

bron
vast comite van toezicht op de inlichtingendiensten
numac
2002018019
pub.
29/03/2002
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGENDIENSTEN


Aanwerving van een Nederlandstalig jurist (m/v) Het Vast Comité van toezicht op de inlichtingendiensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, zal binnenkort overgaan tot de werving van een jurist(e) voor onmiddellijke indiensttreding als lid van het statutair personeel van het Comité I. De kandidaten moeten : Belg zijn en in België een woonplaats hebben; van onberispelijk gedrag zijn en genieten van de politieke en burgerlijke rechten; houder zijn van een wettelijk erkend diploma van licenciaat in de rechten; lichamelijk geschikt verklaard worden of zijn door de Administratieve gezondheidsdienst;* een veiligheidsmachtiging verkrijgen van het niveau « zeer geheim »* (cfr. de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen).

De jurist(e) van het Comité I zal instaan voor, onder andere : - het opstellen en corrigeren van teksten en vertalingen; - het maken van juridische studies en adviezen; - de opvolging van procedures van onderzoeken en van de beroepen inzake veiligheidsmachtigingen; - het assisteren of vervangen van de griffier voor bepaalde taken.

Deze taken hebben zowel betrekking op de inlichtingendiensten en hun activiteiten als op de interne werking van het Comité I (bv. personeelszaken, contracten,...) Een specifieke voorkennis van de veiligheidssector is niet vereist maar kan in het voordeel spelen van de kandidaat die echter vertrouwd moet zijn met de volgende domeinen : - administratief recht; - bescherming van de persoonlijke levenssfeer; - juridisch opzoekingswerk; - internationale rechtsvergelijking; - juridische vertalingen (Nederlands-Frans in beide richtingen).

De kandidaat dient te beschikken over een grondige kennis van het Frans, evenals een ruime algemene cultuur. Noties van Engels strekken tot aanbeveling.

De kandidaat heeft bij voorkeur enkele jaren nuttige ervaring opgedaan in vorige of huidige functies. Ervaring in academische sector strekt eveneens tot aanbeveling.

Hij of zij heeft een basiskennis van informatica en beheerst minimaal het tekstverwerkingsprogramma (Word).

Hij of zij moet zowel in staat zijn om zowel autonoom als in teamverband te kunnen werken, is discreet en betrouwbaar en heeft zin voor synthese. Hoewel bijgestaan door administratieve medewerkers, moet de kandidaat bereid zijn om ook zelf taken van uitvoerende aard te verrichten.

De invulling van de betrekking heeft plaats kort na de afronding van de selectieprocedure. Tijdelijke cumulatie met bv. een academisch mandaat, zijn voor bespreking vatbaar.

De jaarlijkse aanvangswedde (bruto) bedraagt, aan de huidige luiquidatie-coëfficient 31.323,45 euro tot 50.697,45 euro (berekening onder voorbehoud) naargelang de erkende anciënniteit.

Het Comité I staat in voor de terugbetaling van de vervoerkosten en kent ook maaltijdcheques toe.

De stageperiode, voorafgaand aan de definitieve benoeming en die afhankelijk is van een gunstig evaluatieverslag, bedraagt één jaar.

Belangstellenden zenden hun kandidatuur aangetekend in, ten laatste op 30 april 2002 ter attentie van de griffier van het Vast Comité I, Wetstraat 52, te 1040 Brussel, (postdatum als bewijs) met vermelding van de motivatie van hun kandidatuur en bijgevoegd, een uitgebreid curriculum vitae, een recent bewijs van goed gedrag en zeden alsook een eensluidend verklaard afschrift van hun diploma. (De twee laatste documenten worden teruggezonden bij niet-aanwerving).

De selectieprocedure bestaat uit de volgende fasen: 1) onderzoek van de ontvankelijkheid van de kandidatuur;2) schriftelijke proef over de vereiste bekwaamheden;3) psychotechnische test en taalkennis uitgevoerd door de BGDA;4) mondelinge proef over de vereiste bekwaamheden en interview;5) interview, deliberatie en beslissing door het Comité I. De proeven 2 en 3 zullen vermoedelijk op éénzelfde dag doorgaan. * Het Comité I kan de kandidaat toelaten tot de selectie en tot de stage in afwachting dat respectievelijk door de Administratieve gezondheidsdienst en de Nationale Veiligheidsoverheid de voornoemde verklaring of veiligheidsmachting verleend worden. Het Comité I behoudt zich het recht voor om de stageperiode desgevallend te verlengen, stop te zetten of niet over te gaan tot definitieve benoeming indien niet alle voorwaarden vervuld zijn vóór of bij het einde van de stage.

De toegelaten diploma's zijn deze die door de examenjury worden erkend en die door binnenlandse of buitenlandse overheden worden afgeleverd overeenkomstig de nationale of gemeenschapsbepalingen en krachtens de internationale overeenkomsten of verdragen die als gelijkwaardig worden verklaard alsmede deze die overeenkomstig de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen erkenningssysteem van diploma's, desgevallend na advies van de bevoegde overheden.

Het Comité I behoudt zich eveneens het recht voor om de inschrijvingsperiode te verlengen of de selectieprocedure stop te zetten indien blijkt dat er een gebrek zou bestaan aan valabele kandidaten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^