Aanwerving
gepubliceerd op 17 mei 2002
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Aanwerving van administratief agenten Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991, zal binnenkort overgaan tot de werving van een attaché en een documentalist voor onmiddellijke indiensttreding al(...) De ka

bron
vast comite van toezicht op de politiediensten
numac
2002018031
pub.
17/05/2002
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN


Aanwerving van administratief agenten (m/v) Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991, zal binnenkort overgaan tot de werving van een attaché en een documentalist voor onmiddellijke indiensttreding als leden van het statutair personeel.

De kandidaten moeten : - Belg zijn en in België hun woonplaats hebben; - van onberispelijk gedrag zijn en de politieke en burgerlijke rechten genieten.

De aangeworven personen zullen pas definitief worden benoemd na een stageperiode van één jaar op voorwaarde dat ze, enerzijds, geschikt worden verklaard door een door het Vast Comité P erkende medische dienst of administratieve gezondheidsdienst en, anderzijds, een gunstig evaluatieverslag hebben verkregen.

Bijzondere voorwaarden 1. Voor de betrekking van attaché (N/F) De kandidaten voor de betrekking van attaché moeten houder zijn van een academische graad van licentiaat in de rechten, in de politieke en bestuurlijke wetenschappen, in de toegepaste economische wetenschappen of in de bestuurs- of handelswetenschappen (diploma's van toegepaste economische wetenschappen afgeleverd door de hogescholen) of van een graad van handelsingenieur. Zij hebben een elementaire kennis van de andere landstaal en noties van Duits en Engels.

De kandidaten moeten een goede kennis hebben van het Belgisch rechtssysteem, van de Belgische gerechtelijke organisatie en politiewereld. De attaché staat het Vast Comité bij in al zijn taken door met de verschillende organen van het Comité samen te werken volgens de richtlijnen die hem zijn gegeven. Hij bestudeert meer bepaald al dan niet juridische kwesties, hij bereidt teksten, brieven, verslagen, toelichtingen en adviezen voor over de verschillende onderwerpen die door het Comité en zijn organen worden behandeld of moeten worden behandeld.

Er is een zekere nuttige beroepservaring vereist die moet worden aangevuld met een uitstekend analysevermogen, schrijfvaardigheid en meer bepaald aanleg voor human resources management.

De maandelijkse aanvangswedde (bruto) bedraagt aan de huidige liquidatiecoëfficiënt 3.055,58 EUR. Daarnaast worden maaltijdcheques toegekend en worden de vervoerkosten integraal terugbetaald ter waarde van de kostprijs van een abonnement van het openbaar vervoer. 2. Voor de betrekking van documentalist (N/F) De kandidaten voor de betrekking van documentalist moeten houder zijn van een wettelijk erkend diploma van universitair of daarmee gelijkgeschakeld niveau. De documentalist is onder andere belast met de organisatie van het documentatie- en archiveringsbestand, de inwinning en selectie van gegevens uit diverse bronnen, het beheer van de bibliotheek en andere administratieve taken.

Hiertoe moet de documentalist zowel de traditionele opzoekingstechnieken als de moderne informatietechnologie beheersen.

De documentalist dient te beschikken over een grondige kennis van het Nederlands en het Frans, evenals een ruime algemene cultuur. Noties van Engels strekken tot aanbeveling.

De maandelijkse aanvangswedde (bruto) bedraagt aan de huidige liquidatiecoëfficiënt 2.770,03 EUR. Daarnaast worden maaltijdcheques toegekend en worden de vervoerkosten integraal terugbetaald ter waarde van de kostprijs van een abonnement van het openbaar vervoer.

Algemene voorwaarden De kandidaten voor beide betrekkingen moeten in staat zijn om zowel autonoom als in teamverband te werken, discreet en betrouwbaar zijn en zin hebben voor synthese. Ze moeten ook bereid zijn om zelf taken van uitvoerende aard te verrichten.

Belangstellenden zenden hun kandidatuur ten laatste op 14 juni 2002 (postdatum als bewijs) per aangetekend schrijven aan de griffier van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, Wetstraat 52, te 1040 Brussel, met vermelding van de motivatie van hun kandidatuur en voegen een uitgebreid curriculum vitae, een recent bewijs van goed zedelijk gedrag, alsook een eensluidend verklaard afschrift van hun diploma(s) toe.

De toegelaten diploma's zijn deze die door de examenjury worden erkend en die door binnenlandse of buitenlandse overheden worden afgeleverd overeenkomstig de nationale of gemeenschapsbepalingen of krachtens de internationale overeenkomsten of verdragen die als gelijkwaardig worden verklaard alsmede deze die overeenkomstig de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen erkenningssysteem van diploma's zijn, desgevallend na advies van de bevoegde overheden.

Het Vast Comité P behoudt zich eveneens het recht voor om de inschrijvingsperiode te verlengen of de selectieprocedure stop te zetten indien blijkt dat er een tekort zou zijn aan valabele kandidaten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^