Aanwerving
gepubliceerd op 18 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Hoven en rechtbanken Inrichting van een vergelijkend wervingsexamen voor de graad van beambte bij de griffie of het parketsecretariaat 1. In de loop van de maand september 2005, zal de Minister van Justitie een vergelijkend examen voor de gra 2. Het ver

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2005009275
pub.
18/04/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Hoven en rechtbanken Inrichting van een vergelijkend wervingsexamen voor de graad van beambte bij de griffie of het parketsecretariaat 1. In de loop van de maand september 2005, zal de Minister van Justitie een vergelijkend examen voor de graad van beambte bij de griffie of het parketsecretariaat, inrichten, overeenkomstig het koninklijk besluit van 20 november 1998, betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van de leden van de griffies en van de parketsecretariaten en van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten.2. Het vergelijkend wervingsexamen bestaat uit één proef.Ze omvat vragen met betrekking tot de algemene kennis en de functiegerichte kennis.

Deze proef duurt maximum drie uur.

Om te slagen voor deze proef, moeten de kandidaten ten minste 60 % van de punten die aan de proef worden toegekend, behalen.

Er worden gestandaardiseerde vragenlijsten (meerkeuze vragen) gebruikt.

Er worden 3 punten per juist antwoord toegekend. Er wordt maximum 1 punt per foutief antwoord afgetrokken. Indien de kandidaat niet antwoordt op een vraag wordt geen punt afgetrokken. 3. Elke aanvraag tot deelname aan dit vergelijkend examen moet, op straffe van nietigheid, bij middel van een kopie van het herbijgevoegd inschrijvingsformulier, opgestuurd worden per aangetekende zending aan de FOD Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie 3/P/ROII/Examens, Waterloolaan, 115, 1000 Brussel.De kandidaten zullen er een fotokopie van hun identiteitskaart (recto & verso) bijvoegen. 4. De termijn voor inschrijving voor dit vergelijkend examen wordt afgesloten op 18 mei 2005, de datum van De Post geldt als bewijs.Geen inschrijvingsrecht dient te worden betaald. 5. De geslaagden behouden het voordeel van hun uitslag gedurende drie jaar te rekenen van de datum van het proces-verbaal van het vergelijkend examen.De Minister van Justitie kan niettemin de geldigheidsduur van deze wervingsreserves voor maximum twee periodes van één jaar verlengen. 6. De kandidaat kan, mits schriftelijk verzoek, het reglement van het vergelijkend examen alsook de samenstelling van de examencommissie verkrijgen.7. De beambten bij een griffie of een parket worden benoemd overeenkomstig de artikelen 271, 283, 286bis, 287 en 287bis van het Gerechtelijk Wetboek en het artikel 92 van de wet van 17 februari 1997 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten. Behoud van de geldigheid van de oude examens van beambte Overeenkomstig artikel 95 van de wet van 17 februari 1997 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten, moeten de geslaagden van een wervingsexamen voor de graad van beambte dat georganiseerd is voor 1 juli 1997, die willen dat hun goede uitslag onbeperkt geldig blijft, dit aan de Minister van Justitie te kennen gegeven.

Deze aanvraag moet, op straffe van nietigheid, opgestuurd worden bij een ter post aangetekende brief ten laatste 3 maanden na deze bekendmaking aan de Minister van Justitie, Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie 3/P/RO II/BG/Examens, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.

Federale Overheidsdienst Justitie Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie Dienst Personeelszaken 3/P/RO II/Examens Waterloolaan 115 1000 Brussel Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (*) SCHRAPPEN WAT NIET PAST Voor elke inlichting gelieve U te wenden tot De Prez Debora, 02/542 66 22

Föderaler Öffenlicher Dienstjustiz GENERALDIREKTION DER GERICHTSORDNUNG PERSONALDIENST 3/P/OJII/Prüfungen Chaussée de Waterloo 115 1000 Brüssel Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (*) UNZUTREFFENDES BITTE STREICHEN Nähere Auskünfte sind erhältlich bei Herrn Anciaux Patrice 02/542 66 38.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^