Aanwerving
gepubliceerd op 22 december 2006
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Samenstelling van een **** voor de werving van **** commissaris-analisten FUNCTIEBESCHRIJVING COMMISSARIS-ANALIST - **** **** voor de werving van mannelijke en vrouwelijke **** commissaris-analisten (...) **** ****

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2006007338
pub.
22/12/2006
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Samenstelling van een **** voor de werving van **** commissaris-analisten FUNCTIEBESCHRIJVING COMMISSARIS-ANALIST - (1****) **** **** voor de werving van mannelijke en vrouwelijke **** commissaris-analisten wordt samengesteld voor het Ministerie van Landsverdediging. **** **** blijft 3 jaar geldig.

Momenteel zijn er te **** bij de **** Inlichtingen van **** **** **** **** zes vacatures voor **** kandidaten. 1. Situering 1.1. Defensie **** heeft als opdrachten de verdediging van het grondgebied, het organiseren van buitenlandse missies in **** context en het verlenen van steun aan de bevolking bij rampen. **** beschikt door zijn specifieke opdrachten over een specifieke structuur en vertoont bijzondere kenmerken waardoor het duidelijk van de andere **** Overheidsdiensten te onderscheiden is. 1.2. **** dienst **** **** **** en **** is één van de **** die deel uitmaken van de ****. De militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst die is belast met het beschermen van de onschendbaarheid van het nationaal grondgebied, de militaire ****, de vervulling van de opdrachten van de strijdkrachten, de veiligheid van de **** onderdanen in het buitenland of elk ander fundamenteel belang van het land, zoals gedefinieerd door een koninklijk besluit na advies van het **** Comité van inlichting en veiligheid, het zorgen voor het behoud van de militaire veiligheid van het personeel dat onder de Minister van Landsverdediging ressorteert en van de militaire installaties, wapens, munitie, uitrusting, plannen, geschriften, documenten, informatica- en **** of andere militaire voorwerpen, het beschermen van het geheim dat verbonden is met deze voorwerpen en het uitvoeren van de **** die hen toevertrouwd worden. Deze opdrachten worden in artikel 11 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst bepaald. **** **** heeft vier divisies met name de **** ****, de **** ****, de **** **** en de **** ****. **** betrokken commissaris-analisten zullen worden **** in de Divisie ****. 2. Inhoud van de functie DOELSTELLING VAN DE FUNCTIE : **** analyseren van inlichtingen en informatie, het actief consulteren van open of bijzondere bronnen en het verwerken van deze informatie tot een gestructureerde analyse over een specifieke geopolitieke regio en/of specifiek thema om de bevoegde **** overheden van de nodige informatie te voorzien en deze eventueel met buitenlandse inlichtingendiensten uit te wisselen. **** deelnemen aan **** **** en **** ter ondersteuning van militaire operaties in het buitenland.

TAKEN : 1. Het plannen en het verzamelen van de nodige informatie teneinde de **** te kunnen uitvoeren * **** consulteren van alle mogelijke interne en externe bronnen; * Het uitwerken van een planning over de in te winnen informatie afhankelijk van de opdrachten van de **** Inlichtingen; * **** efficiënt beheren van deze informatie. 2. **** analist gespecialiseerd in een geopolitieke regio en- of specifiek thema het analyseren van inlichtingen en informatie en het verwerken van deze gegevens in verslagen om de veiligheid van de troepen in het buitenland mee te helpen verzekeren. * Het structureren en analyseren van de verworven informatie : beoordeling, interpretatie, opsporen van leemtes,...; * Het toetsen van de betrouwbaarheid en objectiviteit van de informatie die via verschillende kanalen werd geworven door onder meer het uitvoeren van vergelijkingen met meerdere bronnen ( bronnen check,...); * Het opstellen van **** via het synthetiseren van de verzamelde informatie; * Het opstellen van ****'s voor zijn directe meerdere en/of de bevoegde **** overheden en buitenlandse overheden; * Het vervullen van deze taken in het buitenland en dit voor opdrachten van een langere duur, meestal gebonden aan de ontplooiing van **** troepen in het buitenland. 3. Als vertegenwoordiger van de dienst zorgen voor het onderhouden en het ontwikkelen van het overleg en de uitwisseling van informatie met verschillende interne en externe diensten (administratieve, gerechtelijke en ****) : * Het voorbereiden van bilaterale en multilaterale vergaderingen in **** en in het buitenland; * **** deelnemen aan **** in het buitenland; * **** consulteren van alle mogelijke interne en externe bronnen; * Het leggen van de nodige interne en externe contacten om informatie te verzamelen. 4. Het ontwikkelen van specifieke **** of specialisatie in bepaalde geopolitieke regio teneinde op een operationele manier volwaardig aan de uitvoering van de opdrachten van de **** Inlichtingen te kunnen bijdragen : * Het volgen van vormingen in buiten- en binnenland om zich te specialiseren en de binnenkomende aanvragen analyseren; * Streven naar permanente ontwikkeling van zijn eigen kennis en vaardigheden; * Het vervullen van buitenlandse opdrachten van lange duur. 5. Het verstrekken van informatie en uiteenzettingen over de opgemaakte ****'s en **** : * Verslag uitbrengen over de **** en ****'s aan zijn directe meerdere en/of de bevoegde **** overheden en eventueel aan buitenlandse overheden.3. Competenties ****.**** competenties * **** in staat zijn om informatie in te winnen en netwerken uit te bouwen. * **** een sterk synthetisch vermogen beschikken. * **** essentiële van het bijkomstige kunnen onderscheiden. * Doelgericht zijn. * **** een kritische **** beschikken tegenover zijn bronnen. * **** een sterk uitgebouwd analytisch vermogen beschikken. * **** en probleemoplossend gericht zijn. * Vlot zijn in het leggen van contacten met het oog op het uitbouwen van netwerken met personen van verschillende ****-culturele niveaus. * **** een grote **** beschikken. * Dynamisch zijn en over zin tot initiatief beschikken. * **** allen tijde kwaliteit nastreven. * Stressbestendig zijn. * Met kritische opmerkingen kunnen omgaan. * Zichzelf voortdurend willen ontwikkelen. ****. **** * **** hebben van **** **** (**** : ****, outlook, word, ****,...). * Kennis van verschillende talen en in het bijzonder het ****. 4. Arbeidsvoorwaarden ****.Financieel * Je wordt aangeworven in de graad van commissaris-analist met de **** ****. **** **** : 34.866,43 **** (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index), reglementaire toelagen niet inbegrepen. **** is voorzien in specifieke toelagen voor bijzondere prestaties. * Woon- werkverkeer : militaire **** afhankelijk van de plaats van tewerkstelling, gratis abonnement **** en een tegemoetkoming in de abonnementen van de ****, de **** en de ****. * **** **** voor het personeelslid en een belangrijke korting voor zijn/haar gezinsleden. * Pensioen openbare sector voor de statutaire personeelsleden. ****. Vorming * Je zal tijdens je loopbaan aanvullende en aan je opdracht aangepaste vormingen kunnen volgen in binnen- en buitenland. ****. Welzijn * Medisch : een groot aanbod aan gratis geneeskundige zorgen in het kader van fysieke, morele en mentale gezondheid. * Gesubsidieerde kinderopvang in enkele grote kwartieren. 5. **** VEREISTE DIPLOMA'S **** **** dient te beschikken over één van de volgende diploma's : Houder van een diploma of getuigschrift dat voorkomt in **** **** van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 en dat in aanmerking komt voor de toelating tot de **** onder de rubriek «*****» voor de graad van commissaris-analist zoals : * **** diploma van licentiaat, burgerlijk ingenieur, burgerlijk ingenieur-architect, ****-ingenieur, geaggregeerde van het onderwijs, apotheker, arts, tandarts, dierenarts, ****, industrieel ingenieur, meester, architect, ****, erkend en uitgereikt door de **** universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs, indien de studies ten minste vier jaar hebben omvat (basisopleiding van 2 cycli), of door een door de **** of een van de **** ingestelde examencommissies. * **** getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de **** Militaire **** en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat. 6. Selectieprocedure ****.Eventuele voorselectie : Afhankelijk van het aantal sollicitanten kan een voorselectie georganiseerd worden. **** begrip- en **** zal worden geëvalueerd aan de hand van een **** of een gestandaardiseerde schriftelijke en/of **** proef.

De selectiecommissie stelt op basis van de resultaten van deze voorselectie het aantal tot de selectie toe te laten kandidaten vast.

De voor dit gedeelte behaalde punten zullen in geen geval in aanmerking genomen worden bij het opmaken van de rangschikking van de geslaagden van de selectie. (minimaal 50 % van de punten is vereist) ****. Vergelijkende selectie : (1) Proef over de talenkennis (maximaal 2 uur) : is bedoeld om de elementaire taalkennis van het **** te evalueren (minimaal 50 % voor toelating tot volgende proef);(2) Proef over de algemene vorming (maximum 4 1/2 uur) die de geschiktheid van de kandidaat evalueert inzake synthese, analyse en kritische beoordeling van een in de vorm van een uiteenzetting voorgesteld onderwerp van algemene aard (minimaal 60 % voor toelating tot volgende proef);(3) **** (maximum 3 uur) die de geschiktheid evalueert inzake organisatie, analyse en integratie van informatie op basis van een **** (minimaal 60 % voor toelating tot volgende proef);(4) Mondelinge proef (45 minuten) (minimaal 60 % voor toelating tot volgende proef) : evalueert de motivatie en de specifieke vaardigheden voor de functie op basis van (****) de bespreking van een **** (de schriftelijke voorbereiding van de **** gebeurt tegelijkertijd met de **** en duurt maximum 1 uur) (****) een onderhoud met het doel de functionele taalkennis van het **** te testen (5) Psychotechnische test die uit een gestandaardiseerd en een mondeling gedeelte bestaat (minimaal 60 %).7. Lijst van de geslaagden De kandidaten worden bij een ter post aangetekende brief op de hoogte gebracht van hun eindresultaat en hun al dan niet aanvaarding voor de stage. De kandidaten die voor de vergelijkende selectie geslaagd zijn, behouden het voordeel van hun uitslag gedurende drie jaar te rekenen van de datum van het proces-verbaal van afsluiting van de vergelijkende selectie. De minister van Landsverdediging kan de duur van de geldigheid van de reserve met geslaagden met één jaar verlengen. Deze verlenging is ****. 8. **** **** benoemd te worden in de betrekkingen van commissaris-analist, moeten de kandidaten aan de volgende vereisten voldoen : ****.**** zijn; ****. **** burgerlijke en politieke rechten genieten; ****. **** gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; ****. **** de **** voldaan hebben (mannelijke kandidaten); ****. **** de minister van **** aanvaard zijn na advies van de **** **** en Veiligheid. **** advies is gebaseerd op de resultaten van een **** van het niveau ZEER GEHEIM uitgevoerd volgens de bepalingen van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de ****, **** en ****. De weigering een dergelijk onderzoek te ondergaan stelt een einde aan de kandidatuur; ****. Houder zijn van een rijbewijs geldig voor het besturen van voertuigen van categorie **** en van een attest afgeleverd na afloop van een onderzoek conform aan de bepalingen van de artikelen 42 en 44 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs; ****. **** blijken van de vereiste lichamelijke geschiktheid voor de uit te oefenen functie. De minister van **** heeft hiertoe de eisen van de tests vastgelegd. Info vindt men in het ministerieel besluit van 25 januari 2006 tot vaststelling van de lichamelijke geschiktheid vereist voor de kandidaten voor bepaalde betrekkingen van burgerlijke ambtenaren van het **** **** en **** (**** 17 februari 2006, **** **** 10 maart 2006); ****. **** gerangschikt zijn. 9. **** **** een stage (= 2 jaar) wordt de geschikt bevonden stagiair tot de graad van commissaris-analist benoemd indien hij nog aan de **** voldoet.10. Hoe solliciteren? ****.**** **** aan de vergelijkende selectie moet aan de **** **** en Veiligheid toegestuurd worden bij per post aangetekende brief binnen dertig kalenderdagen na de publicatie van huidig bericht in het Belgisch **** door gebruik te maken van het inschrijvingsformulier, op het volgend adres : **** IS Selectie van **** commissaris-analisten Kwartier **** **** - blok 12 **** 1 1140 **** ****. **** een kopie van het voor de functie noodzakelijk diploma te willen overmaken.

De kandidaten zullen per post opgeroepen worden.

**** de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^