Aanwerving
gepubliceerd op 06 oktober 2008

Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Aanwerving van statutaire personeelsleden. - De geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus stelt ee(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De betrekkingen staan open

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000846
pub.
06/10/2008
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus. - Aanwerving van statutaire personeelsleden. - (Koninklijk besluit van 30 maart 2001, Belgisch Staatsblad van 31 maart 2001) De geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus stelt een statutaire wervingsreserve op het niveau A, B, C en D, gemene en bijzondere graden samen (zie bijgevoegd overzicht). In het raam van dit vergelijkend examen garandeert de geïntegreerde politie volgend aantal betrekkingen per niveau en per taalstelsel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De betrekkingen staan open voor zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten.

Het betreft weekprestaties van 38 uren.

De laureaten van dit vergelijkend examen zullen op een later ogenblik in kennis worden gesteld van vacante betrekkingen waarvan de gedetailleerde profielen kunnen worden geraadpleegd op de website www.jobpol.be. 1. Algemene voorwaarden : - Belg zijn of onderdaan van een ander land van de Europese Unie. - De burgerlijke en politieke rechten genieten. - Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. - Voor de mannelijke kandidaten, aan de dienstplichtwetten voldoen. - De lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor de uit te oefenen beoogde betrekking. - Op de datum van aanwerving ten minste 18 jaar oud zijn. - Houder zijn van het diploma of studiegetuigschrift dat overeenstemt met de bekwaamheid die vereist is om de beoogde betrekking te bekleden. Laatstejaarsstudenten van een opleidingscyclus waarbij een vereist diploma of getuigschrift wordt afgeleverd, worden toegelaten tot het vergelijkend examen op voorwaarde dat zij : - op het ogenblik van hun inschrijving : een laatstejaarsattest afleveren; - ten laatste op de dag van hun indiensttreding : het bewijs leveren van het behalen van het vereiste diploma of getuigschrift. 2. Bijzondere voorwaarden : De kandidaten zullen worden onderworpen aan een selectie onder de vorm van tests en/of een interview. Een eerste evaluatie kan gebeuren op basis van het kandidatuurdossier.

De eerste proef is een kennistest (functionele statutariseringsproef), ook algemeen gedeelte genoemd. Ter voorbereiding van deze proef is een studiepakket ontwikkeld dat een handig instrument zal zijn voor deze proef, te meer omdat die onder de vorm van een « open-boek »-examen zal verlopen en uit meerkeuzevragen zal bestaan.

Een « geïnformatiseerde versie » van dit studiepakket is beschikbaar op het internet. Het kan gratis worden gedownload door te klikken op de url « syllabus statutarisering » of « syllabus statutarisation » op de site www.jobpol.be.

De geslaagden voor deze eerste proef kunnen in functie van hun resultaat sneller of minder snel worden opgeroepen voor de volgende proeven (de cognitieve vaardigheidsproef en de persoonlijkheidsproef), hetgeen betekent dat bepaalde laureaten sneller dan anderen kunnen worden toegelaten tot concrete werkaanbiedingen. 3. Kandidaturen : De geïnteresseerde kandidaten kunnen het inschrijvingsformulier verkrijgen via : - het gratis telefoonnummer JOB-INFO 0800-99 404; - het downloaden van de site www.jobpol.be - een schriftelijke aanvraag : Directie van de rekrutering en van de selectie Fritz Toussaintstraat, 8 1050 Brussel De kandidatuurdossiers zullen als volgt worden samengesteld : - ingevuld inschrijvingsformulier met vermelding van het beoogde niveau; - het nummer van het rijksregister; - sollicitatiebrief; - curriculum vitae; - een kopie van het diploma; - een uittreksel uit het strafregister dat minder dan drie maanden oud is op de datum van de kandidaatstelling.

Zij dienen toegezonden te worden aan : Federale Politie, Algemene Directie van de Ondersteuning en het Beheer, Directie van de Rekrutering en van de Selectie (DSR), Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Brussel.

Uiterste inschrijvingsdatum : 31 oktober 2008. De inschrijvingsperiode kan evenwel zonder verwittiging vervroegd worden afgesloten als het aantal kandidaturen 50 maal het aantal gegarandeerde betrekkingen heeft bereikt. Poststempel zal gelden als bewijs.

Inlichtingen : tel. : - Call-center DSR : 0800-99 404 - Per mail op volgend adres : jobs.politie@jobpol.be - 02-644 83 35.

Niet-limitatief overzicht van graden binnen de korpsen van lokale politie, de federale politie en, in voorkomend geval, de Algemene Inspectie van de federale en de lokale politie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld * Brutojaarloon geïndexeerd aan de huidige indexatiecoëfficiënt in de loonschaal voor een voltijdse betrekking

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^