Aanwerving
gepubliceerd op 25 januari 2010
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Bijzondere werving Wervingssessie van kandidaat-reserveofficieren 2010 1. In 2010 worden wervingssessies georganiseerd voor de bijzondere werving en de laterale bijzondere werving van kandidaat-reserveofficieren, die houder zijn van een diplo 2. Inschri

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2010007007
pub.
25/01/2010
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Bijzondere werving Wervingssessie van kandidaat-reserveofficieren 2010 1. In 2010 worden wervingssessies georganiseerd voor de bijzondere werving en de laterale bijzondere werving van kandidaat-reserveofficieren, die houder zijn van een diploma van universitair onderwijs of van het hoger onderwijs van het lange type, of van een minstens gelijkwaardig niveau voor de Landmacht, de Marine en de Medische Dienst.2. Inschrijvingen a.De inschrijving is mogelijk vanaf publicatie. b. De voorwaarden tot deelneming aan de wedstrijd, de toelatingsvoorwaarden en de vakken van de wedstrijd kunnen worden bekomen bij de Informatiecentra of op het Groene Nummer 0800-33348.3. Programma van de proeven en examens a.De geneeskundige onderzoeken, de gemeenschappelijke proef inzake fysieke conditie en de psychotechnische proeven worden georganiseerd vanaf publicatie. b. Een gestructureerd interview voor een examencommissie betreffende de beroepskennis met het oog op de beoordeling van de geschiktheid voor het uitoefenen van de toekomstige functies waarvoor men wordt aangeworven, wordt georganiseerd van 22 tot en met 26 februari 2010 (sessie april 2010) en van 19 tot en met 23 april 2010 (sessie juni 2010).4. Vacatures Onder voorbehoud van aanpassing in functie van de budgettaire middelen van het Ministerie van Landsverdediging is het aantal vacatures als volgt bepaald : a.Bijzondere werving

FUNCTIE FONCTION

N

F

TOTAAL TOTAL

LC

Preventieadviseur Conseiller en prévention

2

0

2

Lesgever Engels Enseignant d'anglais

2

0

2

Douanedeclarant Déclarant de douane

1

1

2

Douaneverificateur Vérificateur de douane

1

0

1

Historicus Historien

2

0

2

Psycholoog Psychologue

1

1

2

Socioloog Sociologue

1

1

2

Antropoloog Anthropologue

1

1

2

Vertaler Afrikaanse talen Traducteur langues africaines

1

1

2

Vertaler Arabische talen Traducteur langues arabes

1

1

2

Vertaler Servo-Kroatisch/Russisch Traducteur serbo-croate/russe

1

0

1

Archeoloog Archéologue

1

1

2

SUBTOTAAL SUBTOTAL

15

7

22

NC

Preventieadviseur Conseiller en prévention

2

0

2

SUBTOTAAL SUBTOTAL

2

0

2

MC

Geneesheer specialist in de acute geneeskunde Médecin spécialiste en médecine aigüe

3

3

6

SUBTOTAAL SUBTOTAL

3

3

6

TOTAAL TOTAL

20

10

30


Gebruikte afkortingen LC = Landcomponent NC = Marinecomponent MC = Medische Component N = van het Nederlandse taalstelsel F = van het Franse taalstelsel

Abréviations utilisées LC = Composante terrestre NC = Composante marine MC = Composante médicale N = du régime linguistique néerlandais F = du régime linguistique français


Diplomavereisten zoals hieronder bepaald :

Exigences de diplômes comme déterminées ci-dessous :


FUNCTIE FONTION

Diploma Diplôme

Preventieadviseur Conseiller en prévention

Preventieadviseur Niv 1 Conseiller en prévention Niv 1

Lesgever Engels Enseignant d'anglais

Master in de taal- en letterkunde - Germaanse talen Master en langues et littératures modernes germaniques

Douanedeclarant Déclarant de douane

Master in de verkeerskunde « Master in de verkeerskunde » (diplôme uniquement délivré par l'université d'Hasselt)

Douaneverificateur Vérificateur de douane

Master in de verkeerskunde « Master in de verkeerskunde » (diplôme uniquement délivré par l'université d'Hasselt)

Historicus Historien

Master in de geschiedenis Master en histoire

Psycholoog Psychologue

Master in de psychologie Master en psychologie

Socioloog Sociologue

Master in de sociologie Master en sociologie

Antropoloog Anthropologue

Master in de sociale en culturele antropologie Master en anthropologie

Vertaler Afrikaanse talen Traducteur langues africaines

Master in het vertalen van Afrikaanse talen Master en traduction langues africaines

Vertaler Arabische talen Traducteur langues arabes

Master in het vertalen van Arabische talen Master en traduction langues arabes

Vertaler Servo-Kroatisch/Russisch Traducteur serbo-croate/russe

Master in het vertalen Servo-Kroatisch/Russisch Master en traduction serbo-croate/russe

Archeoloog Archéologue

Master in de archeologie Master en histoire de l'art et archéologie

Geneesheer specialist in de acute geneeskunde Médecin spécialiste en médecine aigüe

Titularis van de bijzondere beroepstitel van geneesheer specialist in de acute geneeskunde, overeenkomstig artikel 1 van het kpninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde Titulaire du titre professionnel particulier en médecine aiguë conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.


b. Laterale bijzondere werving

FUNCTIE FONCTION

N

F

TOTAAL TOTAL

MC

Apotheker specialist in de klinische biologie Pharmacien spécialiste en biologie clinique

1

1

2

Geneesheer specialist in de röntgendiagnose Medecin spécialiste en radiodiagnostic

2

1

3

Geneesheer specialist in de intensieve zorgen Médecin spécialiste en soins intensifs

1

0

1

Geneesheer specialist in de anesthesie-reanimatie Médecin spécialiste en anesthésie-réanimation

2

2

4

TOTAAL TOTAL

6

4

10


Een beroepservaring van minimaal vijf jaar is vereist. Une expérience professionnelle de minimum cinq ans est requise.

Gebruikte afkortingen MC = Medische Component N = van het Nederlandse taalstelsel F = van het Franse taalstelsel

Abréviations utilisées MC = Composante médicale N = du régime linguistique néerlandais F = du régime linguistique français

Diplomavereisten zoals hieronder bepaald :

Exigences de diplômes comme déterminées ci-dessous :


FUNCTIE FONCTION

Diploma Diplôme

Apotheker specialist in de klinische biologie Pharmacien spécialiste en biologie clinique

Houder van het wettelijke diploma van apotheker, bevoegd om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren, overeenkomstig het ministerieel besluit van 3 september 1984 tot vaststelling van de voorwaarden voor machtiging van apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren.

Porteur du diplôme légal de pharmacien, habilité à effectuer des prestations de biologie clinique selon l'arrêté ministériel du 3 septembre 1984, fixant les critères d'habilitations des pharmaciens appelés à effectuer des prestations de biologie clinique.

Geneesheer-specialist in de röntgendiagnose Medecin spécialiste en radiodiagnostic

Titularis van de bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de röntgendiagnose, overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde.

Titulaire du titre professionnel particulier en radiodiagnostic conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.

Geneesheer-specialist in de intensieve zorgen Médecin spécialiste en soins intensifs

Titularis van de bijzondere beroepstitel van geneesheer specialist in de intensieve geneeskunde, overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde.

Titulaire du titre professionnel particulier en soins intensifs conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.

Geneesheer-specialist in de anesthesie-reanimatie Médecin spécialiste en anesthésie-réanimation

Titularis van de bijzondere beroepstitel van geneesheer specialist in de anesthesie-reanimatie, overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels voorbehouden aan de beoefenaars van de geneeskunde, met inbegrip van de tandheelkunde.

Titulaire du titre professionnel particulier en anesthésie - réanimation conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.


5. Mogelijke aanpassingen van de niet toegekende plaatsen De chef van de sectie wervingsbeleid van de Algemene Directie Human Resources past, indien nodig, de vacatures aan in functie van de wervingsomstandigheden en organiseert de transfers in functie van de uitgedrukte behoeften.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^