Aanwerving
gepubliceerd op 17 juni 2011

Aanwerving van een Nederlandstalige adjunct-directeur-generaal voor de Dienst Enquêtes P Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, opgericht bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendie(...) Het

bron
vast comite van toezicht op de politiediensten
numac
2011018218
pub.
17/06/2011
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE POLITIEDIENSTEN


Aanwerving van een Nederlandstalige adjunct-directeur-generaal voor de Dienst Enquêtes P (m/v) Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, opgericht bij de wet van 18 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigings-analyse, heeft als opdracht toezicht uit te oefenen op de politiediensten. Het toezicht heeft in het bijzonder betrekking op de bescherming van de rechten die de Grondwet en de wetten aan de personen waarborgen, de coördinatie en de doeltreffendheid van de politiediensten en het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.

Het Vast Comité P wil hierdoor bijdragen tot de goede werking van een democratische, integere en gemeenschapsgerichte politie en ziet in het bijzonder toe op de wijze waarop de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de coördinatie van de politiediensten worden verwezenlijkt.

Het Vast Comité P wil, als het observatorium van de politiefunctie, op basis van onderzoek en analyse, zowel op initiatief als op vraag : - de beeldvorming rond de politiefunctie en -werking permanent actualiseren; - de politiewerking beoordelen en zich erover uitspreken en - aan de bevoegde (politie)overheden voorstellen en adviezen verstrekken.

Daarnaast wordt ook voorzien in gespecialiseerde onderzoekers ten behoeve van de gerechtelijke overheden voor het voeren van strafonderzoeken die bij voorrang worden uitgevoerd in die domeinen die ook nuttige informatie opleveren voor de observatoriumfunctie.

Het Vast Comité P is samengesteld uit een college van vijf werkende leden. Het Vast Comité P wordt in zijn taken bijgestaan door de Dienst Enquêtes P en ondersteund door een administratie die onder leiding staat van de griffier van het Vast Comité P. De Dienst Enquêtes van het Vast Comité P wordt geleid door een directeur-generaal bijgestaan door twee adjunct-directeurs-generaal.

Het Vast Comité P heeft beslist de hiernavolgende selectieprocedure op te starten met het oog op de aanwerving van een Nederlandstalige adjunct-directeur-generaal (m/v) voor zijn Dienst Enquêtes.

I. Functiebeschrijving : I.1. Bijstaan van de directeur-generaal De aan te werven adjunct-directeur-generaal zal de directeur-generaal van de Dienst Enquêtes P bijstaan in de uitvoering en het toezicht op de uitvoering van de (niet-strafrechtelijke) klacht- of toezichtsonderzoeken.

Concreet betekent dit, onder meer : - voorstellen voor onderzoek formuleren; - methodologisch onderbouwde onderzoeksplannen uitwerken; - de leden van de Dienst Enquêtes P in de uitvoering van onderzoeken bijstaan; - onderzoeken opvolgen; - bepaalde onderzoeken zelf voeren in functie van zijn/haar specifieke kennis of de noden van de dienst; - op de kwaliteit van de onderzoeken en de rapportering ter zake toezien.

I.2. Vervangen van de directeur-generaal Een van de adjunct-directeurs-generaal vervangt de directeur-generaal van de Dienst Enquêtes P wanneer deze verhinderd is. In die hoedanigheid oefent hij/zij de bevoegdheden van laatstgenoemde uit.

I.3. Bijdragen tot de interne werking van de Dienst Enquêtes P De adjunct-directeur-generaal neemt deel aan de voorbereiding van de evaluatie van de leden van de Dienst Enquêtes P. Hij/zij staat ook in voor het bepalen en realiseren van de (collectieve en individuele) vormingsbehoeften in het kader van klacht- en toezichtsonderzoeken en in het kader van de interne werking van de Dienst Enquêtes P. Hij/zij kan door de directeur-generaal van de Dienst Enquêtes P belast worden met andere taken.

II. Voorwaarden tot aanwerving : II.1. Algemene voorwaarden - Belg zijn; - het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten; - zijn woonplaats in België hebben; - de volle leeftijd van 35 jaar hebben bereikt.

II.2. Bijzondere voorwaarden - gedurende vijf jaar magistraat of lid van een politiedienst geweest zijn of als ambtenaar een nuttige ervaring van ten minste vijf jaar kunnen doen gelden in ambten die in verband staan met de activiteiten van de politiediensten; - indien de kandidaat behoort tot het operationeel korps van de federale politie of van de lokale politie, benoemd zijn in de graad van hoofdcommissaris. Wanneer de kandidaat ambtenaar is, dient hij te behoren tot het niveau A; - houder zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau « zeer geheim » krachtens de wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen sluiten betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Indien de kandidaat deze veiligheidsmachtiging niet heeft maar toch laureaat wordt van de selectie, is zijn/haar benoeming afhankelijk van het al dan niet bekomen van deze veiligheidsmachtiging; - geen effectief of plaatsvervangend lid zijn van de Vaste Comités P of I ingesteld door voornoemde wet van 18 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten; - tot de Nederlandstalige taalrol behoren; - bereid zijn wapens te dragen en daartoe de nodige opleiding te volgen; - houder zijn van een rijbewijs B of hoger.

II.3. Profielvereisten II.3.1. Algemene kennis - grondige kennis van de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot het politiewezen en de bijzondere inspectiediensten; - grondige kennis van de organisatie, de werking, de structuren en de verschillende bevoegdheden van de twee niveaus van de geïntegreerde politiedienst; - kennis van algemeen organisatiemanagement en van projectmanagement in overheidscontext; - kennis van het federaal en lokaal politiebeleid; - kennis van informatiebeheer; basiskennis van statistiek; praktische kennis van MS Office; goede kennis van de politierelevante bepalingen van het Strafwetboek en van het Wetboek van strafvordering; grondige kennis van het concept « excellente politiezorg » en van zijn inhoud; en voldoende kennis van managementmodellen (EFQM, CAF, COSO,...); - functionele kennis van het Frans.

II.3.2. Kernvaardigheden, -attitudes en -eigenschappen - bekwaamheid tot leidinggeven, plannen en organiseren; - vermogen tot adviseren; - vermogen tot onderhandelen; - bekwaamheid tot schriftelijk en mondeling communiceren; - probleemoplossend kunnen werken; - kwaliteitsvol kunnen werken; - over een grote integriteit beschikken; - loyaal zijn; - discreet zijn.

II.3.3. Ervaring - aantoonbare ervaring in het leidinggeven; - ervaring in de toepassing van moderne managementtechnieken.

III. Solliciteren : Geïnteresseerden dienen hun kandidatuur, per aangetekend schrijven, binnen de maand vanaf deze publicatie in het Belgisch Staatsblad, te sturen aan het Comité P, Drukpersstraat 35/1, 1000 Brussel, ter attentie van de griffier.

De kandidaturen dienen vergezeld te zijn van de volgende documenten : - een gedetailleerd curriculum vitj waarin duidelijk gemaakt wordt dat de kandidaat beantwoordt aan de gestelde vereisten; - de motivering voor de kandidaatstelling; - een bewijs van goed zedelijk gedrag van ten hoogste drie maanden oud; - een kopie van de diploma's, getuigschriften en bijzondere bekwaam-heden; - de uitdrukkelijke instemming zich te onderwerpen aan een moraliteitsonderzoek en aan een onderzoek met het oog op het bekomen van een veiligheidsmachtiging, daarin begrepen de raadpleging van het persoonlijk dossier zo voorhanden; - indien voorhanden, een kopie van de gedurende de laatste vijf jaar opgestelde evaluaties; - indien voorhanden, een kopie van het document met betrekking tot de gerechtelijke en disciplinaire antecedenten met betrekking tot de uitgeoefende functies van de laatste tien jaar, dan wel een verklaring ad hoc vanwege de werkgever. Ingeval de kandidaat vertrouwelijkheid vraagt ten opzichte van zijn huidige werkgever, zal dit opgevraagd worden indien de kandidaat laureaat wordt van de selectie; - een verklaring van de werkgever, voor zover niet vermeld in de evaluatie, inzake de loyaliteit, discretie en integriteit van de kandidaat. Ingeval de kandidaat vertrouwelijkheid vraagt ten opzichte van zijn huidige werkgever, zal dit opgevraagd worden indien de kandidaat laureaat wordt van de selectie; - een verklaring waarbij de kandidaat zich bereid verklaart in geval van benoeming de door het Vast Comité P nodig geachte vormingen en opleidingen te volgen.

IV. Selectieprocedure : De selectie gebeurt door het Vast Comité P dat met het oog op de voorbereiding daarvan een commissie samenstelt. Deze commissie bestaat uit twee leden van het Vast Comité P en de directeur-generaal van de Dienst Enquêtes P. De selectieprocedure zal uit de volgende stappen bestaan : 1. een onderzoek naar de ontvankelijkheid van de ontvangen kandidaturen;2. een selectie van de ontvankelijk verklaarde kandidaturen, op basis van de conformiteit van voornoemde voorwaarden en profiel met de inhoud van het curriculum vitj en het onderzoek van de geformuleerde motivering.De volledigheid en de voorstelling van het dossier ingediend ter ondersteuning van de kandidatuur zijn tevens criteria die in aanmerking zullen worden genomen; 3. een schriftelijke proef die betrekking heeft op de gevraagde kennis;4. een mondelinge proef voor de commissie om de kennis van de kandidaten te evalueren en na te gaan of ze geschikt zijn om de functie te vervullen, in het licht van de functiebeschrijving en de profielvereisten die hierboven zijn omschreven. De kandidaten moeten minimum 60 % halen op elk van de proeven; 5. na afloop van deze proeven zal het Vast Comité P, in aanwezigheid van de directeur-generaal van de Dienst Enquêtes P, overgaan tot een sollicitatiegesprek met de in de hiervoor vermelde proeven geslaagde kandidaten. Het Vast Comité P beslist, bij gemotiveerd besluit, welke kandidaat zal toegelaten worden tot de stage. Het Vast Comité P behoudt zich tevens het recht voor om niet over te gaan tot aanwerving indien, na het sollicitatiegesprek, zou blijken dat geen enkele geschikte kandidaat weerhouden kan worden.

De geselecteerde kandidaat zal onderworpen worden aan een stageperiode van zes maanden, waarna het Vast Comité P, bij positieve beoordeling, tot benoeming kan overgaan.

De indiensttreding is voorzien binnen een minimale termijn van één maand na afsluiting van de selectieprocedure. Het Vast Comité P is er niet toe gehouden de geselecteerde kandidaat aan te werven, indien deze laatste niet beschikbaar kan zijn binnen een maximale termijn van drie maanden volgend op de afsluiting van de selectieprocedure.

V. Statuut : De adjunct-directeur-generaal van de Dienst Enquêtes P wordt benoemd door het Vast Comité P voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar.

Hij/zij wordt benoemd door terbeschikkingstelling door een politiedienst, een inlichtingendienst of een andere openbare dienst, of door afvaardiging uit de Rechterlijke Orde.

Gedurende de tijd dat de adjunct-directeur-generaal bij de Dienst Enquêtes P werkzaam is, blijft betrokkene de wedde ontvangen die hem/haar in zijn/haar dienst van oorsprong zou worden uitbetaald. Deze wedde wordt aangevuld met : - een detacheringspremie voor een jaarlijks bedrag van 5.933,55 euro bruto, op basis van de index 100 (index 1,5460 : jaarlijks bedrag 9.173,27 euro - maandelijks bedrag 764,44 euro); - in voorkomend geval, een tweetaligheidspremie waarvan het bedrag is vastgelegd, afhankelijk van het kennisniveau van de betrokkene, in bijlage 8 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; - een toelage vastgesteld in toepassing van het artikel XI.III.28 van het voornoemd koninklijk besluit van 30 maart 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/03/2001 pub. 31/03/2001 numac 2001000327 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van justitie Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten sluiten omdat betrokkkene is aangewezen voor een betrekking op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Gedurende de tijd dat de adjunct-directeur-generaal bij de Dienst Enquêtes P werkzaam is, behoudt betrokkene zijn/haar rechten op bevordering en op weddeverhoging in zijn/haar dienst van oorsprong.

De rechten en plichten van de leden van de Dienst Enquêtes P zijn opgenomen in het statuut van de directeur-generaal en van de leden van de Dienst Enquêtes van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten dat door de Kamer goedgekeurd werd en in het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2007 gepubliceerd werd.

VI. Bijkomende inlichtingen : Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de directeur-generaal van de Dienst Enquêtes P, op volgend telefoonnummer : 02-286 28 11.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^