Aanwerving
gepubliceerd op 13 april 2016
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

**** voor onmiddellijke indiensttreding en samenstelling van een **** van een statutaire jurist (****/****) (****. ****) **** Vast **** van Toezicht op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991 tot re(...) 1. ****

bron
vast comite van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
numac
2016018145
pub.
13/04/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2016-04-13 **** : 2016018145

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN


**** voor onmiddellijke indiensttreding en samenstelling van een **** van een statutaire jurist(****) (****/****) (****. ****) **** Vast **** van **** op de ****- en veiligheidsdiensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het **** voor de ****, organiseert een selectie met het oog op de onmiddellijke statutaire aanwerving en de aanleg van een **** van een jurist(****) (****/****). 1. Functiebeschrijving: De jurist(****) van het Vast **** **** zal deel uitmaken van de administratieve dienst van het Vast **** **** (Dienst **** en Juridische ****) en zal als opdracht hebben: - **** **** inzake ****, **** en **** juridisch te ondersteunen en de voorzitter, de griffier en de plaatsvervangende griffier van het **** alsook het **** van het Vast **** **** bij te staan; - **** ondersteuning te bieden aan het Vast **** ****, zowel voor de controle op de werking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het ****, als voor de interne werking van het Comité. 2. **** vereisten: - **** zijn en in **** een woonplaats hebben sinds minstens 10 jaar (noodzakelijk om een **** te bekomen); - **** onberispelijk gedrag zijn en genieten van de burgerlijke en politieke rechten; - **** **** verkrijgen van het niveau "zeer geheim" (**** van 11 december 1998)*. 3. **** vereisten: - Houder zijn van een wettelijk Belgisch diploma van licentiaat of master in de rechten; - Houder zijn van een diploma van minstens **** hoger onderwijs indien het diploma van licentiaat of master in de rechten niet is afgeleverd door het **** onderwijs; - Een zeer grondige en actieve kennis van het **** hebben; - Een degelijke basiskennis hebben van ****; - **** algemene kennis van en interesse hebben voor actualiteit en maatschappelijke vraagstukken; - **** en/of ervaring hebben in één of meerdere van de volgende ****: administratief recht, straf- en gerechtelijk recht, de fundamentele rechten en de persoonlijke levenssfeer, internationaal recht; - **** voor de functie nuttige ervaring in de academische, administratieve, gerechtelijke sector, de inlichtingen-, de politie- of ****, de diplomatieke of ****, bij voorkeur in een tweetalige omgeving (****/****); - **** praktische kennis hebben van informatica en ten minste de toepassingen **** **** beheersen. 4. Profiel: De jurist(****): - Is klantgericht, zowel intern als extern, door een werk van hoge kwaliteit aan te bieden; - **** bereid om administratieve ondersteuning te geven; - Grijpt kansen aan om de werking van de dienst te optimaliseren; - **** op een discrete en integere wijze met gevoelige informatie omspringen; - Is uiterst discreet en leeft nauwgezet de veiligheidsvoorschriften na, ook in het ****; - Kan zich volledig inschrijven in de finaliteit van de opdrachten van het Vast **** **** en het ****.

De jurist neemt in essentie vier rollen op zich waarbij de eerste als hoofdtaak wordt aanzien. **** andere rollen worden, in overleg met zijn hiërarchie, opgenomen in functie van zijn beschikbaarheid en van de noodwendigheden van de dienst. 1/ **** van het **** en zijn griffie: De jurist ondersteunt, in nauwe samenwerking met het Secretariaat, de voorzitter, de griffier en de plaatsvervangende griffier van het **** in hun functie. **** bewaakt de lopende procedures en bereidt de **** voor. **** van taken: **** **** controleren van de volledigheid van de binnengekomen dossiers (****. op vlak van ontvankelijkheid); **** **** voorbereiden van de ****; **** **** opstellen van ****; **** **** bijhouden van statistieken ten behoeve van het ****. 2/ **** adviezen in het kader van **** en ****-dossiers: De jurist moet snel en accuraat kunnen antwoorden op punctuele juridische vragen die kunnen rijzen bij de uitvoering van **** of bij de behandeling van ****-dossiers (bijzondere ****). **** van taken : **** **** de precieze draagwijdte van een wetsbepaling toelichten; **** **** uitvoerige studie maken over een bepaalde juridische problematiek; **** **** deskundige deel uitmaken van een ****; **** **** nalezen van een door een derde opgestelde analyse; **** **** opstellen van een voorstel tot wijziging van een wet of een besluit. 3/ **** aan de kwaliteit van de externe producten van het Vast **** ****: Het Comité streeft naar een hoge kwaliteit van zijn producten in het kader van zijn **** (**** en ****), niet alleen inhoudelijk maar ook qua taal, toegankelijkheid, vormgeving... De jurist kan gevraagd worden hieraan zijn medewerking te verlenen. **** van taken: **** ****/corrigeren van een verslag van het Comité naar aanleiding van een ****; **** **** aan de redactie van de jaarlijkse **** door samenvattingen te maken; **** **** nalezen; **** **** doen van vertaalde **** (****/****/****); 4/ **** adviezen ten behoeve van de interne werking van het Vast **** ****: **** optimale interne werking van het Vast **** **** vereist juridische adviezen in algemene materies zoals bijvoorbeeld het verlenen van juridisch advies in personeelsdossiers.

Al deze rollen vereisen de volgende competenties: - **** accuraat kunnen werken; - De regelgeving en doctrine met betrekking tot het **** grondig bestuderen om deze te beheersen en correct te kunnen toepassen; - **** over mondelinge en schriftelijke **** en in staat zijn zijn/haar standpunt te beargumenteren; dit impliceert superieure analytische en redactionele kwaliteiten in de twee talen; - Indien nodig snel kunnen werken; - Zowel zelfstandig als in team kunnen werken. 5. Selectieprocedure: Belangstellenden richten hun kandidatuur per brief aan de griffier van het Vast **** ****, **** 48 bus 4 te 1000 **** (geen ****-mail). **** **** loopt tot uiterlijk 10 mei 2016 (de postdatum geldt als bewijs).

De kandidaten vermelden bij hun inschrijving de motieven van hun kandidatuur en voegen absoluut het volgende toe: - Een gedetailleerd curriculum vitae; - Een recent bewijs van goed gedrag en zeden; - Een kopie van hun diploma(`s); - **** andere nuttige documenten of referenties. **** procedure bestaat uit de volgende stadia die elk beslissend zijn voor deelname aan een volgende ronde. 1.) **** van de ontvankelijkheid van de kandidatuur; 2.) **** op basis van de kandidaatstelling met als criteria de overeenkomst met de voornoemde vereisten, inzonderheid de nuttige ervaring en kennis en de taalkennis. Ook de volledigheid en de presentatie van het dossier worden in aanmerking genomen. De selectie zal gebeuren door de selectiecommissie voorgezeten door de griffier; 3.) **** proef over algemene kennis en cultuur en de specifieke vereisten, inzonderheid de taalkennis en de juridische kennis. Tegelijk worden de analytische, synthetische en redactionele kwaliteiten getest. 4.) **** interview met de selectiecommissie. Hier wordt aandacht besteed aan de presentatie en de persoonlijkheid van de kandidaat en zijn geschiktheid om zowel te werken in teamverband als individueel. **** proeven 3 en 4 zullen plaatsvinden op dezelfde dag.

Enkel de kandidaten die minstens de helft halen van de punten voor de schriftelijke proef en het interview worden toegelaten tot de volgende fase.

Op het einde van deze fase maakt de selectiecommissie een rangorde op van de deelnemende kandidaten en doet ze een voorstel tot aanwerving onder vorm van een rangorde van nuttig geklasseerde kandidaten. 5.) Het Comité nodigt deze nuttig geklasseerde kandidaten uit voor een interview. **** afloop hiervan beslist het Comité welke kandidaat wordt toegelaten tot de stage en welke kandidaten eventueel worden toegelaten tot de ****. **** invulling van de betrekking heeft plaats na afronding van de selectieprocedure of in onderling akkoord tussen de kandidaat en het Vast **** ****. Het **** is niet gehouden tot aanwerving als de kandidaat zich niet binnen de zes maanden volgend op de selectie kan aanbieden.

De stageperiode duurt één jaar (behoudens eventuele verlengingen). 6. Aanbod: De rechten en plichten van het administratief personeel worden geregeld volgens het statuut van de leden van het administratief personeel van de **** **** **** en **** (****.S. 03.09.2002) en het arbeidsreglement.

De jaarlijkse **** bedraagt (bruto) aan de huidige **** van 53.720,56€ tot 77.846,56€ naargelang de erkende anciënniteit. **** ontvangt het administratief personeel **** en de terugbetaling van de vervoerskosten van en naar het werk. Het personeel kan eveneens genieten van een ****, een verzekering voor medische kosten, een verzekering gewaarborgd inkomen en een **** voor elk schoolgaand kind tussen 6 en 25 jaar.

Behalve het financiële aspect, biedt het **** een betrekking aan in een interessante sector die in volle evolutie is en ten **** van het algemeen welzijn. 7. **** inlichtingen: Meer uitgebreide inlichtingen met betrekking tot het Vast **** **** zijn aan te treffen op ****.****.****. _______ Nota * Behalve de **** waarvan het bewijs in de loop van de stage kan geleverd worden, zijn alle voorwaarden en vereisten voldaan op de dag van afsluiting van de inschrijvingen.


begin


Publicatie : 2016-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^