Aanwerving
gepubliceerd op 07 maart 2018

Werving van een **** docent Economie voor de Faculteit Sociale en Militaire Wetenschappen van de Koninklijke Militaire School 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de aanwerving van een **** docent ****(...) 2. ****

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2018011043
pub.
07/03/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2018-03-07 **** : 2018011043

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


**** van een **** docent (****/****) **** voor de Faculteit Sociale en Militaire **** van de **** Militaire School 1. **** **** van Landsverdediging zal binnenkort overgaan tot de aanwerving van een **** docent die tijdens het eerste semester van het academiejaar 2018-2019 de **** titularis van de cursussen `Inleiding tot de Economie' en `Economische ****' aan de studenten van de **** Militaire School zal vervangen.2. **** van de cursus **** Militaire ****, **** 30, 1000 **** 3.Doelgroep **** cursus "Inleiding tot de Economie" wordt gegeven aan de leerlingen van het eerste en tweede **** van de Polytechnische Faculteit alsook aan de leerlingen van het tweede **** aan deze faculteit. **** cursus "Economische Politiek" wordt gedoceerd aan de leerlingen van het derde **** aan de Faculteit Sociale en Militaire wetenschappen. 4. **** : ****.**** **** voor beide cursussen is enkel in het ****. ****. **** cursus "Inleiding tot de Economie" geeft de leerlingen de basiselementen van de algemene economie mee. **** cursus bestaat uit 10 hoofdstukken; (1) Wat is economie?, (2) **** van de consument, (3) **** van de producent, (4) **** markt, (5) **** concurrentie, (6) **** arbeidsmarkt, (7) Nationale rekeningen, (8) **** betalingen en handel, (9) De geldmarkt en (10) Budgettaire en monetaire politiek. ****. **** cursus `Economische Politiek' is een cursus voor de leerlingen van het derde **** die reeds in het tweede **** een inleidende cursus **** van 5 **** gevolgd hebben. **** de cursus wordt gebruik gemaakt van het handboek van **** & **** (2017), ****, **** ****. **** cursus behandelt volgende onderwerpen; (1) **** monetaire systeem, (2) IS-**** ****, (3) Budgettaire en monetaire politiek, (4) **** **** Unie, (5) **** en (6) ****. ****. **** cursussen bedragen 3 **** bestaande uit 27 contacturen van 60 minuten alsook uit twee schriftelijke evaluaties van de leerlingen (een test tijdens het academiejaar en een examen in de maand januari). 5. **** van de kandidaat ****.De kandidaat moet houder zijn van een diploma van doctor in de (Toegepaste) Economische Wetenschappen. Hij of zij moet tevens de grondige kennis van het **** bezitten. ****. **** beroepservaring is een belangrijk pluspunt. 6. Statuut en bezoldiging ****.De geselecteerde kandidaat wordt benoemd door de **** als tijdelijk **** onderwijzend personeel voor een periode van één semester, vanaf 31 augustus 2018, zonder evenwel lid te worden van het organiek kader van de **** Militaire School. ****. **** vergoeding bedraagt 136,36 € (**** 1,6734 op 1 juli 2017) per **** van 60 minuten, met uitzondering van de evaluatie vermeld in Par 7****. ****. Diegenen hiervoor die tevens een **** uitoefenen die door de Staat wordt bezoldigd, ontvangen slechts 50% van de toelage zoals die hiervoor is vastgesteld, indien de normale werktijden van beide betrekkingen samenvallen. Het tegendeel dient gestaafd te worden door een attest van niet-simultaneïteit van het gepast hiërarchisch niveau. 7. Sollicitatie ****.Het indienen van een kandidatuur gebeurt per aangetekend schrijven en omvat een **** waarin de kandidaat uiteenzet waarom hij/zij meent aanspraak te kunnen maken op de betrekking, met in bijlage een **** die toelaat het profiel van de kandidaat te evalueren vanuit het oogpunt van de in paragraaf 5 vermelde vereisten. **** **** dient een lijst te bevatten met professionele activiteiten en ervaringen in overeenstemming met de te onderwijzen materie van de kandidaat alsook een lijst met zijn/haar wetenschappelijke publicaties. ****. De kandidatuur dient ingediend te worden binnen de 30 dagen volgend op de publicatie in het Belgisch Staatsblad. ****. In geval van gelijkwaardige kandidaten kan een proefles worden georganiseerd. **** mogelijke onderwerpen zullen worden meegedeeld bij de uitnodiging. Het onderwerp zal willekeurig via loting worden bepaald de dag van de proefles zelf. ****. De kandidatuur wordt gericht aan : **** van de **** Militaire School **** 30 ****-1000 ****


begin


Publicatie : 2018-03-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^