Aanwerving
gepubliceerd op 14 juni 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Organisatie van een vergelijkend examen met het oog op de statutaire aanwerving van een secretaris/secretaresse - niveau **** en de samenstelling van een **** 1. Context Het Vast Comité van Toezicht op de ****, opgericht **** **** Vast

bron
vast comite van toezicht op de politiediensten
numac
2019013065
pub.
14/06/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2019-06-14 **** : 2019013065

VAST COMITE VAN TOEZICHT OP DE ****


Organisatie van een vergelijkend examen met het oog op de statutaire aanwerving van een secretaris/secretaresse - niveau **** en de samenstelling van een **** 1. Context Het Vast Comité van Toezicht op de ****, opgericht bij de wet van 18 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het **** voor de ****, heeft als opdracht toezicht uit te oefenen op de ****.Het toezicht heeft in het bijzonder betrekking op de bescherming van de rechten die de **** en de wetten aan de personen waarborgen, op de coördinatie en de doeltreffendheid van de **** en van het **** voor de ****.

Het Vast **** **** wil aldus bijdragen tot de goede werking van een democratische, integere en **** politie en ziet meer in het bijzonder toe op de wijze waarop de doeltreffendheid, de doelmatigheid en de coördinatie van de **** worden verwezenlijkt.

Het Vast **** **** wil op basis van onderzoek en analyse, zowel op initiatief als op vraag: - de beeldvorming rond de **** en -werking permanent actualiseren; - de **** beoordelen en zich erover uitspreken; - aan de bevoegde (politie)overheden voorstellen en adviezen verstrekken.

Het Vast **** **** is samengesteld uit een college van vijf werkende leden. Het Vast **** **** wordt in zijn taken bijgestaan door de **** **** **** en kan rekenen op de ondersteuning van een administratieve dienst die onder leiding staat van een griffier.

De vacante betrekking situeert zich in de administratieve dienst en houdt verband met het rechtstreeks bijstaan van de vijf werkende leden van het Vast **** ****.

Een snelle indiensttreding is wenselijk. 2. Functiebeschrijving Het Vast **** **** beschikt over twee secretarissen/secretaressen die hem rechtstreeks bijstaan.**** werkt collegiaal samen met de andere secretaresse en staat in voor: - het secretariaat van de administratie, zijnde de behandeling van dossiers op het niveau van de leden van het Vast **** ****, het beheren van de agenda, ...; - de organisatie van de administratie in een volkomen gedigitaliseerde omgeving, met inbegrip van het onthalen van bezoekers, het reserveren van vergaderzalen, het organiseren van de catering, ****. alsook het geautomatiseerd klasseren en het organiseren van de inkomende en uitgaande informatie; - het opmaken van een gestructureerde planning van de taken die **** aanpast rekening houdend met deadlines, veranderende prioriteiten, beschikbare middelen en opmerkingen en bedenkingen; - het organiseren van de vergaderingen en zo nodig, het herlezen van de notulen; - het opstellen van duidelijke, gestructureerde en **** documenten volgens de gekregen instructies; - het tijdig verspreiden van informatie en documenten rekening houdend met de vertrouwelijkheid; - het leggen van verbanden tussen de dossiers die **** behandelt zodat **** **** kan formuleren; - met andere woorden, **** bent de spil in de goede werking van de directie. 3. Specifieke vaardigheden De secretaris/secretaresse moet: - beschikken over een groot synthese- en ****; - gemotiveerd zijn om oplossingen te vinden; - graag initiatief nemen; - geïnteresseerd zijn in de actualiteit in het algemeen en meer in het bijzonder in die betreffende de ****; - graag in teamverband werken maar net zo goed zelfstandig kunnen werken; - flexibel zijn, zowel wat de werkuren als wat de te vervullen taken betreft; - in staat zijn om onder druk en binnen korte deadlines te werken; - georganiseerd zijn en houden van orde en nauwkeurig werk; - beschikken over goede ****, zowel schriftelijk als mondeling; - ervaring hebben met **** en met het opstellen van verslagen; - een zeer goede kennis hebben van de courante ****: ****, ****Note, ****, **** en ****. 4. Algemene voorwaarden Elke kandidaat moet voldoen aan de volgende algemene voorwaarden om benoemd te worden als stagiair: - **** zijn; - van onberispelijk gedrag zijn; - de politieke en burgerlijke rechten genieten; - beschikken over de algemene en specifieke vaardigheden die vereist zijn voor de functie; - voldoen aan de specifieke voorwaarden inzake diploma en/of getuigschrift. 5. Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden met betrekking tot de kandidaatstelling De kandidaat-secretaris/secretaresse moet de volgende voorwaarden vervullen: - beschikken over een diploma van bachelor of daarmee gelijkgesteld dat toegang geeft tot een betrekking van niveau ****; - beschikken over een beroepservaring die relevant is voor de betrekking van minstens 7 jaar.

Een zeer goede actieve kennis van de tweede landstaal is bovendien een grote troef. Een zeer goede actieve kennis van het **** is een troef.

Bijzondere voorwaarde met betrekking tot de benoeming De stagiair kan enkel worden benoemd indien hij/zij een **** van het niveau "zeer geheim" heeft bekomen ( wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen sluiten betreffende de classificatie en de ****, **** en ****). **** **** zal worden aangevraagd bij aanvang van de stage. Indien de toekenning van de **** van het niveau "zeer geheim" wordt geweigerd, zal er ambtshalve een einde worden gesteld aan de stage. 6. Aanbod **** wordt aangeworven in de graad van secretaris/secretaresse (niveau ****) volgens het **** dat overeenstemt met de **** ****1. **** **** ****1 schommelt tussen 23.750 **** en 35.450 **** (**** aan 100 %, niet-geïndexeerd). **** een loopbaan van 6 jaar en mits een gunstige evaluatie **** **** over naar de **** ****2: van 25.900 **** tot 38.900 **** (**** aan 100 %, niet-geïndexeerd). **** een loopbaan van nog eens 6 jaar en mits een zeer gunstige evaluatie **** **** over naar de **** ****3: van 28.050 **** tot 43.450 **** (**** aan 100 %, niet-geïndexeerd).

Andere voordelen: - terugbetaling van de verplaatsingskosten woonplaats-werkplaats (bedrag gelijk aan het maandabonnement) met het openbaar vervoer; - ****; - ****; - **** voor de kinderen. 7. Indienen van de kandidaturen De kandidaturen moeten, met een ter post aangetekende brief, worden gestuurd ter attentie van de heer **** ****, griffier ****.****., **** 35/1 te 1000 ****. **** uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is 15 dagen te rekenen vanaf de datum van bekendmaking van deze oproep tot kandidaatstelling in het Belgisch Staatsblad. **** postdatum geldt als bewijs.

De kandidaturen dienen vergezeld te zijn van de volgende documenten: - een ****; - een curriculum vitae; - een nationaliteitsbewijs; - een uittreksel uit het strafregister dat hoogstens 3 maanden geleden is uitgereikt; - een kopie van het vereiste diploma; - een verklaring op eer in verband met de vereiste beroepservaring; - een verklaring waarin **** zich bereid verklaart om bij aanvang van uw stage te worden onderworpen aan een onderzoek met het oog op het bekomen van een **** van het niveau "zeer geheim" ( wet van 11 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 bron ministerie van landsverdediging Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen sluiten betreffende de classificatie en de ****, **** en ****). 8. Selectieprocedure 8.1. Jury voor het vergelijkend examen Voor de organisatie van dit vergelijkend examen wordt een jury samengesteld bestaande uit 3 personen die worden aangesteld door het Vast **** ****, de plaatsvervangers worden ook aangesteld door het Vast **** ****: - 2 werkende leden van het Vast **** **** (plaatsvervangers: 2 andere werkende leden van het Vast **** ****); - de griffier ****.****. (plaatsvervanger: de directeur-generaal van de **** **** ****). 8.2. Onderzoek naar de ontvankelijkheid van de kandidaturen **** eerste stap van de selectieprocedure bestaat uit het onderzoek naar de ontvankelijkheid van de kandidaturen. Elke kandidatuur die niet beantwoordt aan de voorwaarden of die niet alle vereiste documenten bevat, zal onontvankelijk worden verklaard. 8.3. **** proef De tweede stap van de selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef. **** personen van wie de kandidatuur ontvankelijk is verklaard, zullen worden uitgenodigd voor een schriftelijke proef op de zetel van het Vast **** ****. **** proef zal op 100 punten staan en meer specifiek betrekking hebben op: - de organisatie en de algemene werking van de **** Staat (10 punten); - de wet van 18 juli 1991Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het **** voor de **** (15 punten); - de algemene organisatie van de **** (10 punten); - de actualiteit op het vlak van politie in 2019 (10 punten); - de politieke actualiteit in ruime zin in 2019 (10 punten); - een praktijkgeval beheren van een dossier (15 punten); - een praktijkgeval organiseren van een evenement (15 punten); - een praktijkgeval opstellen van een document (15 punten).

De schriftelijke proef zal worden verbeterd door de jury die voor dat vergelijkend examen is samengesteld. De kandidaten moeten ten minste 60 % behalen om geslaagd te zijn voor deze proef. Enkel de 10 kandidaten die het meeste punten hebben behaald, zullen worden toegelaten tot de mondelinge proef. 8.4. **** proef De derde stap van de selectieprocedure bestaat uit een mondelinge proef. **** proef zal plaatsvinden op de zetel van het Vast **** ****, voor de jury die is samengesteld voor de organisatie van dit vergelijkend examen.

De mondelinge proef zal op 100 punten staan en is bedoeld om na te gaan of het profiel van de kandidaten overeenstemt met de specifieke kenmerken die vereist zijn voor de functie zoals de motivatie en de belangstelling die zij tonen voor dit ****. De mondelinge proef zal onder meer peilen naar de zin voor organisatie, het synthetisch en analytisch denkvermogen, het vermogen om oplossingen voor te stellen, de mondelinge vaardigheden, de assertiviteit, het vermogen om in team en onder druk te werken.

De kandidaten moeten ten minste 60 % behalen om geslaagd te zijn voor deze proef. 8.5. Rangschikking van de geslaagden De jury zal de geslaagden voor de mondelinge proef rangschikken door de punten van de mondelinge proef en van de schriftelijke proef op te tellen. 8.6. Indiensttreding De geslaagde die als eerste gerangschikt is, zal worden verzocht om in dienst te treden. De stage duurt één jaar, behoudens eventuele verlenging. 8.7. **** **** andere geslaagden zullen worden opgenomen in een ****.

Deze reserve is geldig voor een periode van twee jaar en kan eenmaal worden verlengd door het Vast **** ****. 9. **** belangrijke informatie Het Vast **** **** behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot aanwerving of samenstelling van een **** indien zou blijken dat geen enkele kandidaat geslaagd kan worden verklaard. **** kunt uw vragen om bijkomende inlichtingen sturen aan volgend ****-****: info@****.****.

De rechten en plichten van de leden van het administratief personeel van het Vast **** **** zijn opgenomen in het Statuut van het administratief personeel van de **** Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 september 2002.


begin


Publicatie : 2019-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^