Aanwerving
gepubliceerd op 04 mei 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

**** van een repetitor psychologie voor het **** Gedragswetenschappen van de Koninklijke Militaire School 1. **** Minister van Defensie zal overgaan tot de aanwerving van een repetitor (****/****) voor het **** ****(...) 2. Taak

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2021031198
pub.
04/05/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2021-05-04 **** : 2021031198

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


**** van een repetitor (****/****) psychologie voor het Departement **** van de **** Militaire **** 1. De **** van **** zal overgaan tot de aanwerving van een repetitor (****/****) voor het **** **** van de Koninklijke **** **** (****) voor de pedagogische begeleiding van de leerlingen van de beide **** (****/****) in het domein van psychologie, didactiek, en **** factors.2. Taakomschrijving : ****.**** van de pedagogische activiteit in psychologie, **** en didactiek aan de leerlingen van de faculteit **** en **** **** en **** factors aan de leerlingen van de faculteit **** van de ****, evenals occasionele cursussen aan externe leerlingen; ****. **** en bijwerken van het cursusmateriaal; ****. **** van de leerlingen voorbereiden, verbeteren en/of afnemen; ****. **** voor het begeleiden van leerlingen in hun bachelor- en **** en stage; ****. **** instaan voor het geven van een theorieles; ****. **** integreren in één van de wetenschappelijke **** van de research unit militaire psychologie en actief deelnemen aan één of meerdere onderzoeksprojecten. **** dit kader wordt het behalen van een doctoraat sterk aangemoedigd; ****. **** bij het organiseren van colloquia, seminaries en studiedagen; 3. Voorwaarden waaraan de kandidaten voor deze functie moeten voldoen : ****.**** zijn of staatsburger van een andere lidstaat van de **** Economische **** of van de **** ****; ****. **** gedrag vertonen dat beantwoordt aan de vereisten van het ambt; ****. **** burgerlijke en politieke rechten bezitten; ****. **** hebben aan de ****; ****. **** niet-**** kandidaat moet voldaan hebben aan de **** van het land waarvan hij/zij de nationaliteit bezit en de burger- en politieke rechten van dat land bezitten; ****. **** het moment van de aanwerving houder zijn van het diploma **** of **** **** (of licentiaat) ****. **** in beide landstalen (**** en ****) alsook in het **** voldoende kunnen uitdrukken om vlot de leerlingen zowel mondeling als schriftelijk te kunnen begeleiden; ****. Bereid zijn zich te vervolmaken in het **** van de psychologie alsook in de praktische kennis van de beide landstalen en het ****; ****. Een selectiecommissie samengesteld door de **** zal de kandidaten hierbij evalueren op basis van een interview, hun curriculum vitae en een proefles. 4. **** en wedde De repetitor kan vast benoemd worden door de **** na een proeftijd van één jaar mits een gemotiveerd benoemingsvoorstel. Hij/zij geniet van een jaarwedde van 20.808,54 **** tot 37.268,89 **** niet-geïndexeerd (**** 138.01). 5. Inschrijving De sollicitatie dient aangetekend gericht te worden aan : **** van de **** Militaire **** **** 30, 1000 **** binnen de zestig kalenderdagen die volgen op deze publicatie in het Belgisch ****. **** bijlage dient eveneens te worden verstuurd - **** afschrift van de gevraagde diploma's - **** curriculum vitae De **** van de **** zal de kandidaten die weerhouden zijn op basis van een eerste **** op dossier, oproepen voor een interview en een proefles. 6. Inlichtingen **** verdere inlichtingen betreffende deze vacature kunnen verkregen worden in het **** **** van de **** (**** 02 441 41 46;****.****@****.****).


begin


Publicatie : 2021-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^