Agenda Van De Plenaire Vergaderingen
gepubliceerd op 19 maart 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Plenaire vergaderingen Agenda Donderdag 20 maart 2003 's Ochtends, om 10 uur : 1. Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk 2. Evocatieproc

bron
belgische senaat
numac
2003020074
pub.
19/03/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

BELGISCHE SENAAT


Plenaire vergaderingen Agenda Donderdag 20 maart 2003 's Ochtends, om 10 uur : 1. Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations, afgesloten te Brussel op 4 februari 2003.2. Evocatieprocedure. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek. 3. Evocatieprocedure. Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 328bis en tot wijziging van de artikelen 328 en 331bis van het Strafwetboek. Toe te voegen : wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 328 en 331bis van het Strafwetboek met het oog op de bestraffing van daden die aanslagen veinzen tegen personen of eigendommen (van de heer Philippe Monfils). 4. Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek aangaande de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging.(Pro memorie). 5. Evocatieprocedure. Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 442bis in het Wetboek van strafvordering. (Pro memorie). 6. Evocatieprocedure. Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot. (Pro memorie). 7. Rechten van slachtoffers.(Pro memorie). 8. Wetsvoorstel betreffende de instelling van sociale bankrekeningen en de onvatbaarheid voor beslag van de op die rekeningen gestorte bedragen (van de heren Philippe Mahoux en Francis Poty). 9. Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek (van de heer Jacques Santkin c.s.). 10. Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps aan de Minister van Justitie, over « de evaluatie van tien jaar milieuvorderingsrecht en de toegang van burgers tot het gerecht voor de verdediging van milieubelangen ». 's Namiddags, om 15 uur : 1. Inoverwegingneming van voorstellen.2. Mondelinge vragen.3. Eventueel, hervatting van de agenda van de ochtendvergadering.4. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek.(Pro memorie). 5. Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen, aangenomen te Parijs op 14 november 1970.6. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Hongarije inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Boedapest op 22 mei 2001.7. Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Polen inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, ondertekend te Brussel op 13 november 2000.8. Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Zambia inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Lusaka op 28 mei 2001.9. Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de hulpverlening, opgemaakt te Londen op 28 april 1989.10. Voorstel van resolutie betreffende de Europese ruimtevaartpolitiek. Vanaf 17 uur : Naamstemmingen over de afgehandelde agendapunten in hun geheel. 11. Vragen om uitleg : a) van Mevr.Anne-Marie Lizin aan de Minister van Binnenlandse Zaken, over « de omzendbrief van 1 juli 2002 tot wijziging en coördinatie van de omzendbrief van 6 juni 1962 houdende de algemene onderrichtingen betreffende de getuigschriften van goed zedelijk gedrag »; b) van Mevr.Clotilde Nyssens aan de Minister van Binnenlandse Zaken, over « het gebruik der talen in de politiezones waartoe faciliteitengemeenten behoren »; c) van de heer Michel Barbeaux aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid, over « de terugbetaling door de ziekteverzekering van de medische kosten die voortvloeien uit sportongevallen »;d) van de heer Michel Barbeaux aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de toepassing van de wetgeving betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de tegemoetkoming aan gehandicapten op de leden van de religieuze gemeenschappen en van de pluralistische leefgemeenschappen ».e) van de heer Michel Barbeaux aan de Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, over « de berekening van de pensioenen van de personeelsleden van de PMS-centra ».f) van de heer Michel Barbeaux aan de Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, over « de balans van de Copernicushervorming »; g) van de heer Michel Barbeaux aan de Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen, over « de toekomst van de Copernicushervorming ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^