Agenda Van De Plenaire Vergaderingen
gepubliceerd op 19 april 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 20 april 2007, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel van resolutie (van Mevr. Marion Lemesre, Mevr. Jacqueline R(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heren Philippe Pivin en Olivier d

bron
brussels hoofdstedelijk parlement
numac
2007020050
pub.
19/04/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT


Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 20 april 2007, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel van resolutie (van Mevr. Marion Lemesre, Mevr. Jacqueline Rousseaux en de heer Jean-Luc Vanraes) betreffende de bescherming van de bomen, inzonderheid de kastanjebomen, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Voorstel van ordonnantie (van de heren Philippe Pivin en Olivier de Clippele) ter aanvulling van artikel 253 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. - Voorstel van resolutie (van de heer Alain Destexhe, Mevr. Céline Fremault, de heren Mohamed Azzouzi en Yaron Pesztat) betreffende de inschrijving van de stedenbouwkundige erfenis van Leopold II met name de Serres van Laken, in het werelderfgoed van de mensheid. 2. Ontwerpen van ordonnantie en voorstellen van ordonnantie. - Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen. - Rapporteur : Mevr. Julie de Groote. - Bespreking. - Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Botswana, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 7 juni 2006. - Rapporteur : de heer Serge de Patoul. - Bespreking. - Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003. - Rapporteur : de heer Serge de Patoul. - Bespreking. - Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag betreffende de bescherming en bevordering van de diversiteit inzake culturele uitdrukkingen, goedgekeurd op 20 oktober 2005 en gedaan te Parijs op 9 december 2005. - Rapporteur : de heer Serge de Patoul. - Bespreking. - Voorstel van ordonnantie (van de heren Didier Gosuin, Philippe Pivin en Jacques Simonet) tot wijziging van de ordonnantie van 29 april 2004 betreffende de controle van de verkiezingsuitgaven en de regeringsmededelingen. - Rapporteur : de heer Olivier de Clippele. - Bespreking (toepassing van artikel 86.4 van het reglement). - Voorstel van ordonnantie (van de heer Jacques Simonet en Mevr.

Marion Lemesre) tot wijziging van de ordonnantie van 29 april 2004 betreffende de controle van de verkiezingsuitgaven en de regeringsmededelingen. - Rapporteur : de heer Olivier de Clippele. - Bespreking (toepassing van artikel 86.4 van het reglement). - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Caroline Persoons en Mevr.

Martine Payfa) voor het opstellen van een Gewestelijke Code voor inspraak. - Rapporteur : de heer Olivier de Clippele. - Bespreking (toepassing van artikel 86.4 van het reglement). - Voorstel van ordonnantie (van de heren Didier Gosuin en Jacques Simonet) tot invoering van het stelsel van de evenredige vertegenwoordiging in de instellingen van het Gewest. - Rapporteur : de heer Olivier de Clippele. - Bespreking (toepassing van artikel 86.4 van het reglement). 3. Interpellaties. - Interpellatie van de heer Yaron Pesztat tot de heer Pascal Smet, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, betreffende « het nieuwe IRIS-vervoerplan ». - Interpellatie van Mevr. Brigitte De Pauw tot de heren Charles Picqué, Minister-President van de Regering, en Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, betreffende « het plan voor de creatie van extra plaatsen voor kinderopvang ».

Toegevoegde interpellatie van de heer Hervé Doyen betreffende « het crècheplan' van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ».

Toegevoegde interpellatie van de heer Jan Béghin betreffende « de nieuwe plaatsen in de kinderopvang ». 4. Mondelinge vragen. - Mondelinge vraag (nr. 595) van de heer Didier Gosuin aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Regering, betreffende « de oprichting van de controlecel van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen » (*). - Mondelinge vraag (nr. 607) van de heer Didier Gosuin aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Regering, betreffende « het slecht gebruik van bepaalde openbare uitrustingen die verwezenlijkt zijn in het kader van wijkcontracten » (*). - Mondelinge vraag (nr. 609) van de heer Serge de Patoul aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Regering, betreffende « de doodskist in cellulosevezel - de weigering van een ziekenhuis om te kisten » (*). - Mondelinge vraag (nr. 611) van de heer Stéphane de Lobkowicz aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Regering, betreffende « de gevolgen van het arrest van het hof van beroep van Bergen dat de onwettigheid van de heffingen met terugwerking bevestigt » (*). - Mondelinge vraag (nr. 534) van de heer Walter Vandenbossche aan de heer Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, betreffende « de initiatieven en maatregelen ter bevordering van het Nederlands » (*). - Mondelinge vraag (nr. 298) van de heer Didier Gosuin aan Mevr.

Françoise Dupuis, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting en Stedenbouw, betreffende « het bekeuren van overtredingen van het stedenbouwkundig recht door de gemeenten en de rol van de gewestelijke stedenbouw » (*). - Mondelinge vraag (nr. 299) van de heer Didier Gosuin aan Mevr.

Françoise Dupuis, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting en Stedenbouw, betreffende « de aanmoediging van de gemeenten om nieuwe grondreserves voor huisvesting aan te kopen » (*). - Mondelinge vraag (nr. 300) van de heer Didier Gosuin aan Mevr.

Françoise Dupuis, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting en Stedenbouw, betreffende « de studie van de gebieden met zware speculatie met het oog op de toepassing van het vereenvoudigd voorkooprecht » (*). - Mondelinge vraag (nr. 301) van de heer Didier Gosuin aan Mevr.

Françoise Dupuis, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting en Stedenbouw, betreffende « de vermeerdering van het aantal woningen - datum die in aanmerking moet worden genomen om ervan uit te gaan dat een stedenbouwkundige vergunning vereist is » (*). - Mondelinge vraag (nr. 302) van de heer Didier Gosuin aan Mevr.

Françoise Dupuis, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting en Stedenbouw, betreffende « de keuze van de straffen in geval van overtreding van het stedenbouwkundig recht tussen de herstelling, de terugbetaling van de meerwaarde en de uitvoering van aanpassingswerken » (*). - Mondelinge vraag (nr. 303) van de heer Didier Gosuin aan Mevr.

Françoise Dupuis, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting en Stedenbouw, betreffende « de middelen voor de burgemeesters om de gebouwen beter te controleren » (*). - Mondelinge vraag (nr. 304) van de heer Didier Gosuin aan Mevr.

Françoise DUPUIS, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Huisvesting en Stedenbouw, betreffende « de follow-up door het Parket van de processen-verbaal van overtreding van het stedenbouwkundige recht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » (*). - Mondelinge vraag (nr. 237) van de heer Serge de Patoul aan Mevr.

Brigitte Grouwels, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ambtenarenzaken, Gelijkekansenbeleid en de Haven van Brussel, betreffende « de verkoop van het gewestelijk terrein van Carcoke aan de GIMB » (*). - Mondelinge vraag (nr. 268) van de heer Didier Gosuin aan de heer Emir Kir, Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen, betreffende « de statistieken over de collectieve ophalingen ». - Mondelinge vraag (nr. 269) van de heer Didier Gosuin aan de heer Emir Kir, Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen, betreffende « het composteercentrum » (*). - Mondelinge vraag (nr. 270) van de heer Didier Gosuin aan de heer Emir Kir, Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen, betreffende « het opstellen van een nieuw afvalplan » (*). - Mondelinge vraag (nr. 271) van de heer Didier Gosuin aan de heer Emir Kir, Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen, betreffende « het onderzoek naar de wijziging van het BTW-stelsel voor de overheid » (*). - Mondelinge vraag (nr. 272) van de heer Didier Gosuin aan de heer Emir Kir, Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen, betreffende « de plaatsing van witte, gele en blauwe vuilnisbakken in de metrostations » (*). 5. Dringende vragen (**).6. Naamstemmingen (***). - Over de afgehandelde ontwerpen van ordonnantie; - Over de afgehandelde voorstellen van ordonnantie (toepassing van artikel 86.4 van het reglement). - Over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Jacques Simonet tot de heer Pascal Smet, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, betreffende « de projecten van de Brusselse Regering om het verkeer in Brussel vlotter te laten rijden », de toegevoegde interpellatie van de heer Serge de Patoul betreffende « de stadstol en de oplossingen voor het verkeersinfarct van het Brussels Gewest » en de toegevoegde interpellatie van Mevr. Marie-Paule Quix betreffende « de maatregelen om het autoverkeer in Brussel te verminderen ». - Over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Dominiek Lootens-Stael tot de heer Charles Picqué, Minister-President van de Regering, betreffende « de tweetaligheid van de plaatselijke besturen en de naleving van de taalwetgeving », de toegevoegde interpellatie van de heer Walter Vandenbossche betreffende « het taalrapport » en de toegevoegde interpellatie van Mevr.

Marie-Paule Quix betreffende « het taalrapport 2005 ». - Over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Jacques Simonet tot de heer Pascal Smet, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, en Mevr. Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, betreffende « het overleg van het Gewest met de Vlaamse Minister van Leefmilieu over de maatregelen en initiatieven die moeten worden genomen in periodes van 'smog' ». ________ (*) Schriftelijke vragen waarop nog niet werd geantwoord. (**) Om 14 u. 30 m. (***) Vanaf 16 uur.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^