Agenda Van De Plenaire Vergaderingen
gepubliceerd op 17 april 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 18 april 2008, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel van resolutie (van Mevr. Céline Delforge) betreffende de (...) - Voorstel van resolutie (van Mevr. Michèle Hasquin-Nahum en de h

bron
brussels hoofdstedelijk parlement
numac
2008020039
pub.
17/04/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT


Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 18 april 2008, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Inoverwegingnemingen. - Voorstel van resolutie (van Mevr. Céline Delforge) betreffende de instemming van het Brussels Parlement met de akkoorden tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en verschillende Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen. - Voorstel van resolutie (van Mevr. Michèle Hasquin-Nahum en de heer Vincent De Wolf) ertoe strekkende een huurrooster in te voeren waarmee de verschillen in huurprijzen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de SVK's in kaart worden gebracht. 2. Ontwerp van ordonnantie en voorstel van resolutie. - Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Protocol inzake ontplofbare oorlogsresten bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, gedaan te Genève op 28 november 2003.

Rapporteur : de heer Olivier de Clippele.

Bespreking. - Voorstel van resolutie (van de heer Didier Gosuin) ter invoering van een gewestelijke prefinancieringsregeling van de aan het Rampenfonds gevraagde vergoedingen.

Rapporteur : de heer André du Bus de Warnaffe.

Bespreking (toepassing van artikel 86.4 van het reglement). 3. Interpellaties. - Interpellatie van de heer Denis Grimberghs tot de heer Charles Picqué, Minister-President van de Regering, betreffende « de uitvoering van het regeerakkoord inzake het overleg tussen de Gemeenschappen om de kwaliteit van het onderwijs in Brussel te verbeteren ». - Interpellatie van Mevr. Françoise Schepmans tot de heer Charles Picqué, Minister-President van de Regering, betreffende « de verklaringen van een Waals Minister over de relaties tussen het Waals en Brussels Gewest ». 4. Mondelinge vragen. (*) - Mondelinge vraag van Mevr. Marie-Paule Quix aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Regering, betreffende « de gemeentelijke administratieve sancties ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Serge de Patoul aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Regering, betreffende « de uitvoering van de aanhangsels bij het samenwerkingsakkoord BELIRIS en de financiële situatie van het fonds ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Serge de Patoul aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Regering, betreffende « de raadpleging van advocatenkabinetten door de GOMB ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Regering, betreffende « de pensioenlasten van het gemeentepersoneel ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Regering, betreffende « de oprichting van de cel voor het toezicht op de openbare mandaten ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Regering, betreffende « de mandatarissen die hun aangifte van mandaten niet gedaan hebben krachtens de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en de voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Regering, betreffende « het verlies van opcentiemen op de onroerende voorheffing naargelang de Brusselse gemeenten in 2007 ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Regering, betreffende « de kost van de vergoeding die het Gewest moet betalen aan de eigenaars van percelen die groene ruimte van het Scheutbos geworden zijn ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Regering, betreffende « de GOMB-prijzen zijn marktprijzen ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan de heer Charles Picqué, Minister-President van de Regering, betreffende « de onderschatting van de kosten voor het overdekken van de kleine ring zoals gepland in het richtschema voor het hefboomgebied Kruidtuin ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Serge de Patoul aan de heer Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, betreffende « de raadpleging van advocatenkabinetten door het Brussels Waarborgfonds ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan de heer Benoît Cerexhe, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, betreffende « het aantal aangeworven personen in 2007 dankzij de sociale interimbureaus ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Serge de Patoul aan de heer Pascal Smet, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, betreffende « de samenwerkingsovereenkomst tussen het Brussels Gewest, de MIVB en de gemeenten voor de periode 2007-2012 ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Serge de Patoul aan de heer Pascal Smet, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, betreffende « de raadpleging van advocatenkabinetten ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Fouad Ahidar aan Mevr. Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, betreffende « de productie en het sorteren van huishoudelijk afval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in vergelijking met het Vlaamse Gewest ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan Mevr. Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, betreffende « één jaar na het in februari 2007 aangekondigde regenplan ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan Mevr. Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, betreffende « het onderzoek van de gezondheid van de personeelsleden die een wapen mogen dragen ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan Mevr. Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, betreffende « de gunning van een opdracht voor de aankoop van wapens voor het personeel van het BIM ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan Mevr. Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, betreffende « de aanwerving in vast dienstverband van de personeelsleden met een arbeidsovereenkomst van het BIM ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan Mevr. Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, betreffende « in 2003 en 2005 uitgevoerde studies waaruit blijkt dat de toepassing van de regeling met een blauwe sticker geen nadelige sociale gevolgen heeft voor de gezinnen met lagere inkomsten ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan Mevr. Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, betreffende « het bedrag van een subsidie berekend op basis van gegevens verstrekt door de eindbegunstigde van de subsidie (Vivaqua) ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan Mevr. Evelyne Huytebroeck, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, betreffende « de garanties voor de consument over de realiteit van de groene energie ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Serge de Patoul aan Mevr. Brigitte Grouwels, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ambtenarenzaken, Gelijkekansenbeleid en de Haven van Brussel, betreffende « de raadpleging van advocatenkabinetten door het gewestbestuur ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Serge de Patoul aan de heer Emir Kir, Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen, betreffende « de raadpleging van advocatenkabinetten door Net-Brussel ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Serge de Patoul aan de heer Emir Kir, Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen, betreffende « de raadpleging van advocatenkabinetten door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Fouad Ahidar aan de heer Emir Kir, Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen, betreffende « de productie en het sorteren van huishoudelijk afval in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in vergelijking met het Vlaamse Gewest ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan de heer Emir Kir, Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen, betreffende « de situatie en de vooruitzichten van Brussel Papier ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Didier Gosuin aan de heer Emir Kir, Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bevoegd voor Openbare Netheid en Monumenten en Landschappen, betreffende « de situatie en de vooruitzichten van Brussel Recyclage ». 5. Dringende vragen (**).6. Naamstemmingen (***) : - over het afgehandelde ontwerp van ordonnantie; - over het afgehandelde voorstel van resolutie (toepassing van artikel 86.4 van het reglement); - over de moties ingediend tot besluit van de interpellatie van Mevr.

Viviane Teitelbaum tot de heer Charles Picqué, Minister-President van de Regering, betreffende « de economische zending, de Brusselse investeringen en de opschorting van het samenwerkingsakkoord van 8 september 1998 tussen Israël en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ». _______ Nota (*) Schriftelijke vragen waarop nog niet werd geantwoord. (**) Om 14 u. 30 m. (***) Vanaf 16 uur.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^