Agenda Van De Plenaire Vergaderingen
gepubliceerd op 10 juli 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 12 juli 2011, om 9 u. .30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Installatie en eedaflegging van een nieuw lid van het parlement 2. Inoverwegingnemingen - (...) - Voorstel van resolutie (van Mevr. Béatrice FRAITEUR en de heer D

bron
brussels hoofdstedelijk parlement
numac
2013020039
pub.
10/07/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT


Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 12 juli 2011, om 9 u. .30 m. en om 14 u. 30 m. (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Installatie en eedaflegging van een nieuw lid van het parlement 2.Inoverwegingnemingen - Voorstel van resolutie (van Mevr. Françoise BERTIEAUX, Mevr. Marion LEMESRE en de heer Gaëtan VAN GOIDSENHOVEN) tot oprichting van een permanent overlegplatform voor alle actoren die betrokken zijn bij het beheer en de groei van de instellingen voor hoger onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Voorstel van resolutie (van Mevr. Béatrice FRAITEUR en de heer Didier GOSUIN) betreffende het belasten van natuurlijke personen op hun werkplek. - Voorstel van resolutie (van Mevr. Brigitte DE PAUW, de heren Bea DIALLO, Aziz ALBISHARI, Mevr. Mahinur OZDEMIR, Mevr. Els AMPE en Mevr.

Annemie MAES) houdende de tegemoetkoming bij de aankoop van energiebesparende huishoudtoestellen. 3. Voorstellen van ordonnantie, ontwerpen van ordonnantie en voorstel van resolutie - Voorstel van ordonnantie (van de heer Philippe CLOSE, Mevr.Els AMPE, de heer Yaron PESZTAT, Mevr. Elke ROEX, de heren Vincent DE WOLF, Walter VANDENBOSSCHE, Benoît CEREXHE en Mevr. Annemie MAES) tot wijziging van de ordonnantie van 13 mei 2004 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening. - Rapporteurs : Mevr. Cécile JODOGNE en de heer Mohamed AZZOUZI. - Voorstel van ordonnantie (van de heer Yaron PESZTAT, Mevr. Elke ROEX, de heren Vincent DE WOLF, Walter VANDENBOSSCHE, Joël RIGUELLE, Mevr. Annemie MAES, de heer Philippe CLOSE en Mevr. Els AMPE) tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode. - Rapporteur : Mevr. Michèle CARTHE. - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Elke ROEX, de heren Vincent DE WOLF, Walter VANDENBOSSCHE, Joël RIGUELLE, Mevr. Annemie MAES, de heer Philippe CLOSE, Mevr. Els AMPE en de heer Yaron PESZTAT) tot invoering van een artikel 51bis in het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten. - Rapporteur : Mevr. Barbara TRACHTE. Voorstel van ordonnantie (van de heren Vincent DE WOLF, Walter VANDENBOSSCHE, Joël RIGUELLE, Mevr. Annemie MAES, de heer Philippe CLOSE, Mevr. Els AMPE, de heer Yaron PESZTAT en Mevr. Elke ROEX) tot wijziging van artikel 4 van de ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid. - Rapporteur : Mevr. Nadia EL YOUSFI. - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Els Ampe, de heer Yaron PESZTAT, Mevr. Elke ROEX, de heren Vincent DE WOLF, Walter VANDENBOSSCHE, Benoît CEREXHE, Mevr. Annemie MAES en de heer Philippe CLOSE) tot vaststelling van een kader inzake mobiliteitsplanning en tot wijziging van sommige bepalingen die een impact hebben op het vlak van mobiliteit. - Rapporteur : Mevr. Brigitte DE PAUW. - Samengevoegde Bespreking. - Ontwerp van ordonnantie betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen. - Rapporteur : Mevr. Céline DELFORGE. - Bespreking. - Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake een mededelingsprocedure, aangenomen in New York op 19 december 2011 en ondertekend in Genève op 28 februari 2012. - Rapporteur : Mevr. Nadia EL YOUSFI. - Bespreking. - Ontwerpn van ordonnantie houdende instemming met : het Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon, gedaan te Brussel op 13 juni 2012. - Rapporteur : Mevr. Nadia EL YOUSFI - Bespreking. - Ontwerp van ordonnantie houdende omzetting van Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 15 februari 2011 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen en tot intrekking van Richtlijn 77/799/EEG. - Rapporteur : Mevr. Nadia EL YOUSFI. - Bespreking. - Voorstel van ordonnantie (van de heren Emmanuel DE BOCK en Olivier de CLIPPELE) houdende wijziging van het Wetboek der Successierechten met het oog op de versoepeling van de regeling die van toepassing is op de stiefkinderen (nrs A-120/1 en 2 - 2009/2010). - Rapporteur : Mevr. Nadia EL YOUSFI - Bespreking (toepassing van artikel 87.4 van het reglement). - Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Samenwerkingsakkoord van 15 juli 2011 tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden. - Rapporteur : de heer Arnaud PINXTEREN. - Bespreking. - Voorstel van resolutie betreffende het project van transregionale tramlijnen ('Brabantnet') (toepassing van artikel 29.2 van het reglement). - Rapporteur S : Mevr. Céline DELFORGE en Mevr. Anne-Charlotte d'URSEL. - Bespreking.

Voorstel van ordonnantie(van de heren Ahmed MOUHSSIN, Eric TOMAS, Hamza FASSI-FIHRI, René COPPENS, Walter VANDENBOSSCHE en Mevr. Elke VAN den BRANDT) tot wijziging van de wet van 20 juli 1971Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1971 pub. 19/08/2009 numac 2009000536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten op de begraafplaatsen en de lijkbezorging om de plaatsing van het stoffelijk overschot in een ander lijkomhulsel dan een doodskist toe te staan. - Rapporteur : Mevr. Anne DIRIX. - Bespreking. - (Pro memorie) Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Kaderovereenkomst inzake een breed Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012. - Rapporteur : N. - Bespreking. - (Pro memorie) Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Kaderovereenkomst inzake Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds, gedaan te Phnom Penh op 11 juli 2012. - Rapporteur : N. - Bespreking. - (Pro memorie) Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag betreffende Maritieme Arbeid, goedgekeurd te Genève op 23 februari 2006 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierennegentigste sessie (maritiem). - Rapporteur : N. - Bespreking. - (Pro memorie) Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, gedaan te Brussel, op 12 december 2006. - Rapporteur : N. - Bespreking. 4. - Mondelinge vragen (*) - Mondelinge vraag van Mevr.Brigitte DE PAUW aan de heer Rudi VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « de gemeentelijke vzw's en intercommunales in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest » . (*) - Mondelinge vraag van Mevr. Barbara TRACHTE aan de heer Rudi VERVOORT, Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, betreffende « de toepassing van de ordonnantie van 12 januari 2006 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen ». (*) - Mondelinge vraag van de heer Emmanuel DE BOCK aan Mevr. Evelyne HUYTEBROECK, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, betreffende « de bodemverontreiniging door uranium in Ukkel ». (*) - Mondelinge vraag van Mevr. Brigitte DE PAUW aan Mevr. Céline FREMAULT, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, betreffende « de gesubsidieerde contractuelen ». (*) - Mondelinge vraag van Mevr. Fatoumata SIDIBE aan Mevr. Céline FREMAULT, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, betreffende « talen leren en taalcheques ». (*) - Mondelinge vraag van Mevr. Fatoumata SIDIBE aan Mevr. Céline FREMAULT, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, betreffende « het sociaal uitzendkantoor voor laaggeschoolde jongeren ». (*) - Mondelinge vraag van Mevr. Fatoumata SIDIBE aan Mevr. Céline FREMAULT, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, betreffende « de startbaanovereenkomst in de federale globale maatschappelijke projecten ». (*) - Mondelinge vraag van Mevr. Fatoumata SIDIBE aan Mevr. Céline FREMAULT, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Buitenlandse Handel en Wetenschappelijk Onderzoek, betreffende « het systeem van de constructie van het beroepsproject (CBP) ». (*) - Mondelinge vraag van Mevr. Fatoumata SIDIBE aan de heer Christos DOULKERIDIS, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, betreffende « de Huisvestingscode ». 5. - Dringende vragen (**).6. - Naamstemmingen (***) - over de afgehandelde voorstellen van ordonnantie; - over de afgehandelde ontwerpen van ordonnantie; - over het afgehandelde voorstel van ordonnantie (toepassing van artikel 87.4 van het reglement); over het afgehandelde voorstel van resolutie. (*) Schriftelijke vragen waarop nog niet werd geantwoord. (**) Om 14 u. 30 m. (***) Vanaf 16 u. 30 m.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^